^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zajęcia

Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w jego czterech obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Nauczyciele realizujac zadania przedszkola organizują zajęcia kierowane i niekierowane wspierające rozwój dziecka podczas jego całodniowego pobytu w przedszkolu. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zarówno ważne są zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale również czynności higieniczne i samoobsługowe. Dużą wagę przywiązuje się do samodzielnej zabawy, dlatego nauczyciele aranżując przestrzeń w swoich salach umożliwiają dzieciom eksplorowanie, doświadczanie, manipulowanie oraz  podejmowanie różnorodnych formy działania, odkrywania zjawisk, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz prowadzenia własnych eksperymentów.

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu podlega rytmowi dnia, co pozwala dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu oraz daje poczucie bezpieczeństwa.

 

Rodzaje zabaw w przedszkolu

1. Swobodne zabawy w sali, indywidualne lub z udziałem nauczyciela (dzieci chętne).
2. Zabawy organizowane przez nauczyciela:
• manipulacyjne (dziecko ogląda, obserwuje i uczy się poznawać przedmioty po wyglądzie, kształcie, rodzaju powierzchni, wydawanym dźwięku itp.),
• konstrukcyjne, plastyczne (istotą tej zabawy jest tworzenie „dzieła” z dowolnego materiału),
• tematyczne (w role, naśladowcze, twórcze, fikcyjne dramowe - w tych zabawach występuje moment przyjęcia jakiejś roli, naśladowania, tworzenia, udawania kogoś, tworzenia fikcji),
• dydaktyczne (nauczyciel stawia przed dzieckiem jakieś zadanie do rozwiązania,
gra – współzawodnictwo 2-8 osób),
• muzyczne.
3. Zabawy ruchowe
4. Zabawy poranne

Zajęcia dydaktyczne
jako forma działalności dziecka planowana i organizowana przez nauczyciela

Zajęcia organizujemy w zależności od wieku dzieci oraz ich możliwości fizycznych
i psychicznych.
Uwzględniają one zintegrowane treści programowe wyzwalające aktywność dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.

Rodzaje zajęć:

  • Zajęcia rozwijające mowę i myślenie: Słuchanie opowiadania, teatrzyk kukiełkowy, historyjka obrazkowa, wiersz, pogadanka, rozmowa przy obrazku, język angielski;
  • Zajęcie matematyczne
  • Zajęcie plastyczne
  • Umuzykalnienie
  • Zajęcia ruchowe: zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, opowieści ruchowe.
  • Zajęcia rozwijające zdolności.

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.