^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pedagog

Terapię pedagogiczną prowadzą: p. Grażyna Itrich oraz p. Iwona Budzisz.

Terapia pedagogiczna jako system działań wychowawczych skierowana jest na udzielenie pomocy dziecku. Dysharmonie i zaburzenia rozwoju mają wyraźne tendencje do pogłębiania się w wypadkach, gdy nie podejmuje się działań terapeutycznych w zaburzonych zakresach. Dlatego też ważne jest wczesne wykrycie wszelkich odchyleń rozwojowych oraz zapewnienie odpowiedniej pomocy zmierzającej do wyrównania i korygowania tych zaburzeń, gdyż brak tych oddziaływań może stać się czynnikiem hamującym normalną aktywność dziecka lub prowadzić do nieprawidłowych i niepożądanych zachowań. Obserwacja ma pomóc nauczycielom i rodzicom w lepszej organizacji procesu wychowania, wzmacniania i pomocy w trudnościach jakie ma dziecko. Indywidualne i podmiotowe traktowanie wychowanków daje wiele możliwości harmonijnego rozwoju dzieci.

Zajęcia terapeutyczne w przedszkolu obejmują:
• usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

Przystępując do terapii musimy uwzględnić główne założenia:
• wczesna diagnoza (choć warto pamiętać, że pomocy należy udzielać w każdym wieku, nigdy nie jest na nią za późno),
• opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• terapia w oparciu o badania specjalistyczne.

Celem głównym jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieci.
Nauczyciel terapeuta ma za zadanie:
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci,
- stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
- eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych.
Terapeuta powinien pamiętać, że podstawą organizacji oddziaływań terapeutycznych jest przede wszystkim
• nie szkodzić,
• nie ośmieszać,
• nie dyskwalifikować,
• nie karać,
• nie pogłębiać istniejących zaburzeń,
• nie przyczyniać się do powstania nowych.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.