^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tematy na miesiąc październik

W I tygodniu Nadeszła jesień: zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. Nabywanie koordynacji ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych. Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach. Podejmowanie prób wspólnych zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi. Podawanie swojego imienia i nazwiska. Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Uważne słuchanie rozmówcy. Wypowiadanie się prostymi zdaniami. Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. Słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela. Uczestniczenie w zabawach naśladowczych. Nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta). Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej. Wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.
W II tygodniu Co robią zwierzęta zakładanie ubrań, butów. Spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem. Nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru). Nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych . Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt. Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy). Odpowiadanie na pytania, wypowiadanie się prostymi zdaniami. Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. Recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy. Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody. Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
W III tygodniu: Jesień w sadzie. Korzystanie z własnych zmysłów, rozpoznawanie smaku. Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji ruchowej. Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie. Uważne słuchanie rozmówcy. Maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku. Rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy. Wypowiadanie się prostymi zdaniami. Nazywanie barw podstawowych, rysowanie, malowanie farbami plakatowymi. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko. Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku. Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu. Liczenie palców, przedmiotów itp.
W IV tygodniu Smaczne warzywa. Wdrażanie dzieci do samodzielnego korzystania z toalety, zakładania ubrań, butów, ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku. Próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach). Podejmowanie prób wspólnych zabaw. Słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki. Liczenie palców, przedmiotów itp. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu

Tematy rocznego planu pracy

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA.

Nasza praca opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcza w grupie opiera się m. in. na wskazówkach zawartych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Programie wychowania przedszkolnego oraz ROCZNYM PLANIE PRACY PRZEDSZKOLA opracowanym przez zespół nauczycieli. Dokumenty te ukierunkowują naszą pracę z dziećmi tak, aby zapewnić naszym wychowankom wszechstronny rozwój we wszystkich sferach.

 Tematy planu rocznego w roku szkolnym 2020/2021:

 1.,,Dziecko w świecie wartości” - rozwijanie kompetencji kluczowych. Nasze działania w tym zakresie obejmują:

- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, narodowej) oraz postawy patriotycznej.

- wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości ( takich jak: dobro, przyjaźń, piękno)

- zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w przedszkolu, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie, zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami ewakuacji

- aranżowanie przestrzeni inspirującej dzieci do twórczej aktywności, poznawania własnych możliwości, do podejmowania różnych form działania w kierunku ich rozwijania, eksperymentowania i odkrywania.

- rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych w zakresie umiejętności uczenia się

- organizowanie w sali grupy kącików zainteresowań (np. czytelniczego, konstrukcyjnego, artystycznego, przyrodniczego)

- wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez zastosowanie różnorodnych metod pracy (np. wykorzystanie metod M. Montessori, Domana, Orffa, W. Sherborne, Denisona)

- „Wielka sprawa - nasze prawa” - udział w zabawach edukacyjnych wynikających z Konwencji Praw Dziecka

- ”Kodeks przedszkolaka” - ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów,

- poznawanie swoich mocnych i słabych stron

- Kącik -„Nasze Prace”- wystawy twórczości artystycznej dzieci.

- Czyściochowo” – kontynuacja programu edukacyjnego organizowanego przez firmę Rossmann w ramach programu ,,Rosnę, Junior” - kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

- „Zabawy z bajką” - rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, świadomości i ekspresji kulturalnej.

- Planujemy zorganizowanie imprez (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli): Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Spotkanie rodzinne przy choince, Dzień Babci i Dziadka, Święto Mamy i Taty.

- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych

- ,,Wierszykowe trele morele” – konkurs recytatorski poezji polskiej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie,

- „Kto pierwszy na mecie” zorganizowanie międzygrupowych zawodów sportowych (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli)

- ,,Akademia talentów”- prezentacja dziecięcych zdolności: recytatorskich, aktorskich, matematycznych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, sportowych (jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli)

- „Matematyczne podróże małe i duże” - rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki (zabawy z figurami geometrycznymi, zabawy z wiatrakiem matematycznym, wierszyki i zagadki matematyczne)

- „Mali przedsiębiorcy” – samodzielne eksplorowanie świata, eksperymentowanie i doświadczanie.

- warsztaty plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne, sportowe, logarytmiczne, kulinarne, eksperymentalno-doświadczalne prowadzone przez nauczycieli

- udział w warsztatach zewnętrznych, np. świece, mydełka, obrazki z piasku, wiklina, instrumenty perkusyjne

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, strażak, policjant, fryzjer),

- rodzicami, którzy prezentują swoje zawody (np. prawnik, krawcowa, informatyk)

- „Kuferek kreatywności”- gromadzenie ciekawych przedmiotów do nauki i zabawy

- Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego nas środowiska poprzez:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej uwrażliwiającej dzieci na konieczność dbania o środowisko przyrodnicze.
 • realizacja projektów o charakterze edukacyjnym i ekologicznym promującym dbałość o środowisko proponowanych przez zewnętrznych partnerów
 • udział w kampanii „Odprowadzam sam” ( w przypadku pracy stacjonarnej przedszkola)
 • zbiórka makulatury, plastikowych nakrętek i zużytych baterii oraz segregacja odpadów na terenie przedszkola, organizowanych prze KZG Dolina Redy i Chylonki (w przypadku pracy stacjonarnej przedszkola)

 2.,, Przedszkolak w świecie mediów” - wspomaganie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji. Nasze działania w tym zakresie obejmują:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji cyfrowych
 • poznawanie technologii cyfrowych, ich przeznaczenia, dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z nich.
 • poznawanie procesu komunikacji bezpośredniej i poprzez media, nagrania dźwiękowego (audycji radiowej)
 • kształtowanie umiejętności właściwego odbioru mediów i racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów zabawy i rozrywki
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości; zła od dobra
 • ,,Przedszkolak bezpieczny w sieci” – korzystanie z technologii cyfrowych w dostępnym zakresie (tablet, telefon, laptop, tablica multimedialna), rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie cyfryzacji
 • realizacja własnego programu informatycznego ,,Myszka” (zapoznanie z komputerem i tablicą multimedialną, wykorzystywanie komputera i tablicy do zabawy i nauki,zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem i związanych z obsługą urządzeń elektrycznych między innymi : zasady włączania i wyłączania komputera ( w obecności dorosłych )
 • zabawy inspirowane Międzynarodowym Dniem Kropki - wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Zorganizowanie zajęć, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty i motywują do dzielenia się swoją mocną stroną ( zabawy plastyczne, tworzenie mozaiki z kolorowych kropek)
 • realizacja programu edukacyjnego: Uczymy Dzieci Programować. Propagowanie nauki programowania wśród dzieci, logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowania ich i wybierania tych najbardziej optymalnych (rozwijanie kompetencji: w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych,cyfrowych)
 • udział dzieci w warsztatach z zakresu robotyki i programowania
 • spotkanie z rodzicami/spotkanie on-line na temat: „Poznaj moje ulubione książeczki”.

Wiewióreczki witają w czerwcu....

W czerwcu .

W przedszkolu rozmawiać będziemy:

 • o prawach dziecka,
 • o życiu dzieci w innych krajach i na innych kontynentach,
 • porozmawiamy również o naszych wakacyjnych marzeniach,
 • bezpieczeństwie podczas zabaw na świeżym powietrzu i podczas korzystania ze sprzętu rekreacyjnego,
 • przypomnimy zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
 • poznamy pojazdy w ruchu lądowym,
 • będziemy rozmawiać również o zawodach i pasjach naszych tatusiów.

Piosenka na czerwiec

Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź,

Tata jest potrzebny, by na spacer pójść.

Tata jest potrzebny, by przytulić mnie

i bajkę opowiedzieć, gdy oczy klei sen.

Ref.:

Bo Tata, Tata, Tata,

potrzebny bardzo jest.

Gdy kiedyś spotkam lwa,

to On uratuje mnie...

          Wierszyk na czerwiec     B. Szelągowska

Powiedz, proszę! Powiedz tato
po czym można poznać lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach;
Po bitej śmietanie z truskawkami;
Po kompocie z wiśniami;
Po życie, które na polach dojrzewa;
Po letnich ulewach;
Po słowiku, co wieczorami śpiewa;
Po boćkach uczących się latać;
Po ogródkach tonących w kwiatach;
Po świerszczach koncertujących na łące;
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce;
Po zapachu skoszonej trawy i róż;
I... już!

 

Wiewióreczki witają MAJ….

Oto tematy którymi zajmiemy się w maju , sprawimy aby ten miesiąc był kolorowy pachnący i wesoły…

 1. Co na łące słychać ?
 2. Zwierzęta które znamy z ZOO – gdzie mieszkają?
 3. Kiedy dorośli idą do pracy- zawody.

 

 

W tym miesiącu zaczynamy również projekt edukacyjny „ SPRAWNE RĘCE MAM, ZROBIE WSZYSTKO SAM/SAMA”.

Naszym celem w projekcie będzie praca nad usprawnieniem i dalszym rozwojem małej motoryki.

MAMY RÓWNIEŻ PRZEWIDZIANĄ NAUKĘ NOWYCH PIOSENEK I WIERSZYKÓW, ROZWIĄZYWANIE ZAGADEK I BARDZO BARDZO DUŻO WSPÓLNYCH ZABAW.

 • RYMOWANKA

LATA MUCHA KOŁO UCHA ,

LATA BĄK KOŁO RĄK,

LECĄ WAŻKI KOŁO PASZKI,

LATA PSZCZOŁA KOŁO CZOŁA,

LATA MUCHA KOŁO BRZUCHA

LECĄ MUSZKI KOŁO NÓZKI,

BIEGNĄ MRÓWKI KOŁO GŁÓWKI,

PEŁZNIE GĄSIENICZKA KOŁO POLICZKA

 • WIERSZYK

I.R. Salach „ Łąka”

Łąka tylu ma mieszkańców,

 zwierząt, roślin kolorowych.

 Tu motylek, a tam pszczółka,

 tutaj kwiatek – o, różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały,

obok niego idzie mrówka.

Na rumianku w krasnej sukni przycupnęła boża krówka.

Nad tą łąką kolorową bal wydały dziś motyle.

Zapraszają wszystkie dzieci,

 więc zatańczmy z nimi chwilę.

 • PIOSENKA

Żyrafa Fa Fa

Słowa: Tadeusz Pabisiak/Agnieszka. Galica

1. Dziś zagadkę mam dla dzieci.
Posłuchajcie czy zgadniecie.
Szyję aż do nieba ma,
Małą główkę, różki dwa.

Ref.: To żyrafa fa fa fa fa, wysoka jest jak szafa
Żyrafa ra fa fa fa, żyrafa fa fa fa

2. Cała w plamki jest i łatki,
Zjada trawę, listki, kwiatki
Jak nazywa się ten zwierz?
Powiedz szybko jeśli wiesz!

Ref.: To żyrafa fa fa fa fa, wysoka jest jak szafa
Żyrafa ra fa fa fa, żyrafa fa fa fa

Wrzesień 2020

Cele wychowania przedszkolnego.

Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Cel wychowania przedszkolnego wskazuje na podmiotowe podejście do dziecka, czyli dziecko jest osobą, która ma swoją tożsamość i prawo do odmienności oraz dąży poprzez podejmowanie różnych form aktywności nie tylko do nabywania doświadczeń, ale przede wszystkim do samodzielnego ich kreowania.

Rolą nauczyciela w działaniach wychowawczo-edukacyjnych

Nauczyciel powinien:

 • wyposażyć dziecko w wiedzę, która pozwoli mu wyrobić odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także umożliwi kształtowanie odpowiednich postaw poprzez działanie;
 • włączyć do działań wychowawczo-edukacyjnych różnorodne formy aktywności, które dostosowane do możliwości dziecka wspomogą jego wszechstronny rozwój,
 • włączyć do działań wychowawczo-edukacyjnych wszystkie kryteria pomocy psychologiczno-pedagogicznej celem zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
 • zauważać w pracy wychowawczo-edukacyjnej dzieci o nieharmonijnym rozwoju i specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dążyć do włączenia tej grupy dzieci do każdej społeczności na każdym etapie rozwoju,
 • wdrażać cele edukacyjne,
 • uwzględniać potrzeby dziecka przy organizacji przestrzeni zarówno w wymiarze miejsca realizacji zajęć, jak i przy organizacji dnia pobytu dzieci w przedszkolu,
 • uwzględniać w bezpośredniej pracy z dzieckiem cechy rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego, poznawczego właściwe dla danej grupy wiekowej,
 • zastosować odpowiednie metody i formy pracy,
 • wykorzystać w procesie diagnozy przedszkolnej różnorodne techniki diagnostyczne celem rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,
 • włączyć w proces edukacji nowy model kształcenia – model uczenia się,
 • akceptować pomysły dziecka, towarzyszyć mu i pomagać w ich realizacji, przy jednoczesnym wyrabianiu poczucia odpowiedzialności i samodzielności, stymulowaniu poczucia własnej wartości, motywacji do działania i dalszego rozwijania zdolności i umiejętności oraz kształceniu kompetencji kluczowych,
 • konsultować się, w razie potrzeby, z innymi nauczycielami placówki lub specjalistami,
 • stosować się do wskazań specjalistów,

Rolą rodziców w działaniach wychowawczo-edukacyjnych.

W działaniach wychowawczo--edukacyjnych aktywnie uczestniczy rodzina dziecka, by proces uczenia się i wychowania w domu i przedszkolu był jak najbardziej do siebie zbliżony. W sytuacji rozbieżności w podejściu wychowawczym może dojść do swoistego dysonansu poznawczego i emocjonalnego.

Rolą rodziców (opiekunów) jest:

 • zaspokojenie najważniejszej potrzeby dziecka – potrzeby bezpieczeństwa – poprzez tworzenie

warunków umożliwiających dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

 • czynne uczestniczenie w zaspokojeniu potrzeby kontaktu z innymi, autonomii, poczucia własnej

wartości czy potrzeby autoekspresji,

 • wspieranie aktywności dziecka poprzez wyzwalanie aktywności, a nie zmuszanie do aktywności,

poprzez stwarzanie warunków do myślenia, a nie zmuszanie do myślenia, poprzez zrozumienie

egocentrycznej natury dziecka, a nie próby jej „zduszenia”,

 • dostarczanie nauczycielowi informacji o dziecku celem rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych oraz społeczno-emocjonalnych dziecka,
 • systematyczne wsparcie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia

przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

    Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

- dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą pełne bezpieczeństwo, z zachowaniem dystansu społecznego i zabezpieczonego w środki ochrony osobistej,

- upoważnienie rodziców do odbioru dziecka powinno zawierać pełne dane osoby odbierającej dziecko, która również ma obowiązek podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych gdyż na tej podstawie nauczyciel ma prawo wylegitymować wskazaną osobę w celu weryfikacji

- rodzice zobowiązani są do przekazania dziecka nauczycielce grupy i odbierania bezpośrednio z grupy;

- osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu;

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych przedszkole prowadzi wśród swoich wychowanków systematyczną pracę nad podstawową znajomością przepisów ruchu drogowego (obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie przepisu mówiącego, że dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach);

- do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci w pełni zdrowe. W razie wątpliwości n-lki co do stanu zdrowia danego dziecka rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko z przedszkola.

5. Zajęcia.

W grupie dzieci 3 –letnich w ciągu dnia obowiązuje jedno zajęcie o zintegrowanych treściach wyzwalające aktywność dziecka w obszarze rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego trwające ok.15 minut.

6. Rozwój psychofizyczny dziecka 3 – letniego.

            Dziecko 3-letnie cechuje duża wrażliwość układu nerwowego oraz słaba odporność na infekcje. Dzieci łatwo ulegają zmęczeniu, lecz szybko regenerują swe siły. Na krótko tylko potrafią skupić uwagę na jednym przedmiocie. Dlatego też krótkotrwały wysiłek należy przeplatać częstym odpoczynkiem, umożliwiającym zmianę pozycji i zaspokajającym potrzebę ruchu.

            Są one jeszcze tak egocentryczne, że utrudnia im to orientację w otoczeniu. Brak umiejętności samoobsługowych powoduje uzależnienie od pomocy dorosłych. Dzieci 3-letnie cechuje naturalna skłonność do naśladownictwa, podatność na sugestię słowa.

            Kontakty małych dzieci z otoczeniem utrudnia ich mało jeszcze komunikatywna i przeważnie sytuacyjna mowa. Myślenie wchodzi dopiero w fazę konkretno – wyobrażeniową.

            Dzieci 3-letnie interesują się wzajemną przynależnością różnych przedmiotów, które odkrywają już we wczesnym okresie swego życia.

            Małe dzieci chętnie bawią się samotnie lub we dwójkę. Nie potrafią jeszcze bawić się razem, chociaż na ogół chętnie przebywają obok siebie. Próby współdziałania w zabawie mają charakter czysto zewnętrzny (np. zbiorowa zabawa w naśladowanie jadących samochodów).

7. Kryteria osiągnięć dziecka 3 – letniego.

Zakładamy, że na skutek całorocznej pracy nastąpią u naszych wychowanków korzystne zmiany we wszystkich sferach rozwojowych i każde dziecko:

 • przystosuje się do warunków życia przedszkolnego, będzie dobrze i bezpiecznie czuło się w grupie;
 • rozwinie poczucie przynależności do swojej grupy, nawiąże więź emocjonalną z n-lkami i rówieśnikami
 • będzie stosowało się do poleceń i przestrzegało panujące w grupie zasady;
 • chętnie będzie uczestniczyć w organizowanych zajęciach;
 • rozbudzi potrzebę podejmowania wspólnych zabaw z rówieśnikami;
 • zdobędzie umiejętność zgodnego i kulturalnego współdziałania z innymi dziećmi;
 • będzie potrafiło koncentrować się na zabawie lub zadaniu oraz wyrobi w sobie motywację do zakończenia rozpoczętej pracy;
 • rozwinie umiejętności społeczne (np. dzielenie się zabawkami);
 • nauczy się wyrażania własnych uczuć i odczytywać emocje innych osób;
 • zdobędzie umiejętność panowania nad swoimi złymi emocjami (np. gniewem);
 • uzyska większą samodzielność w zakresie wykonywania zabiegów higienicznych, spożywania posiłków, ubierania i zdejmowania odzieży;
 • nabędzie większej sprawności ruchowej (tzn. uzyska wprawę w realizacji podstawowych form ruchu, będzie dobrze funkcjonować w zajęciach gimnastycznych);
 • rozwinie sprawność manualną (np. posiądzie umiejętność lepienia z różnych mas plastycznych, posługiwania się kredką, pędzlem, nożyczkami);
 • rozwinie spostrzegawczość wzrokową (np. będzie umiało układać puzzle, wskazywać różnice w przedmiotach);
 • rozwinie percepcję słuchową (np. będzie umiało uważnie słuchać opowiadań, odróżnić z otoczenia różne dźwięki, odtworzyć proste rytmy);
 • rozwinie mowę pod względem artykulacyjnym oraz uzyska wprawę w zakresie werbalnego porozumiewania się z innymi i wypowiadania się na określony temat;
 • będzie potrafiło zaprezentować poznane wiersze i piosenki;
 • wzbogaci ogólną wiedzę o życiu społeczno – przyrodniczym (np. pozna różne zawody, elementarne zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwinie wiedze o życiu roślin i zwierząt );
 • ukształtuje świadomość własnego ciała (znajomość części i stron) i pozna kierunki;
 • będzie rozumiało  i używało pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni:  (np.  wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed);
 • uzyska umiejętność porównywania wielkości: długi, krótki, wysoki, niski;
 • pozna określenia czasu: teraz, najpierw, potem, długo, krótko;
 • nabędzie umiejętności liczenia i porównywania liczebność zbiorów w zakresie 3, pogrupowania przedmiotów według ich liczebności
 • będzie umiało rozpoznać i nazwać podstawowe kolor

 8. Sprawy różne

- wyposażenie dzieci w stroje gimnastyczne  (podpisane), segregatory  teczki do prac, od 7.09 podpisane wyposażenie do leżakowania (duży koc i jasiek z powłoczką ;

- nie spóźnianie się dzieci do przedszkola, schodzenie się do godz. 8.00;

- nie wchodzenie rodziców do sali zajęć (czekamy na dziecko w korytarzu lub progu sali);

- nie korzystanie z placu zabaw przez rodziców;

- nie przynoszenie przez dzieci zabawek, jedzenia z domu;

- pomoc w zagospodarowaniu kącików zainteresowań;

- przynoszenie kartek do dowolnego rysowania

Witamy w marcu

A w Marcu u Wiewióreczek jak zawsze będzie KOLOROWO.....
• Nasze Wiewióreczki poznają nowe piosenki, wierszyki...
• Zgodna i przyjemna zabawa również nie stanie się im obca, przecież koleżeństwo to podstawa!!!
• Będziemy dbać o NASZĄ PLANETĘ- poprzez sprzątanie Ziemi, oraz uczestniczenie w konkursie.
• Poznamy Zawody i pasje Naszych kochanych rodziców.
• Zwiedzimy Nasze przedszkole.
• Zamienimy zabawki naaaa...... na KARTONY !!!!
• Przywitamy Wiosnę – ale w tym zadaniu pomoże Nam już całe przedszkole- wybierzemy się na zbiorowe żegnanie ZIMY !!!!
• AHOJ przygodo !!! Żegnaj zimo witaj WIOSNO !!! Tak tak to nie żarty to tylko KOLOROWY Marzec u WIEWIÓREK.

 


WSPANIAŁY RODZICU ZAPRZASZAMY CIĘ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA :
• MOŻESZ NAM OPOWIEDZIEĆ O TWOIM MIEJSCU PRACY
• MOŻESZ NAM PRZECZYTAĆ KSIĄŻKĘ Z NASZEJ WIEWIÓRKOWEJ BIBLIOTECZKI
• MOŻESZ NAM RÓWNIEŻ OPOWIEDZIEĆ Z PASJĄ O SWOJEJ PASJI

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ :
WASZE DZIECI WRAZ Z NAUCZYCIELKAMI .

 

Nowy miesiąc, nowy wiersz ,nowa piosenka...


Wiersz
Tęczowa parasolka” T. Kubiak

Najpierw padał deszcz,
potem było słońce.
Cztery gąski szły
po wilgotnej łące.

Mokre miały nóżki ,
mokre miały piórka.
A tu znowu idzie
prosto na nie- chmurka

Pobiegłem na łąkę
z parasolką mamy.
Teraz już deszczowi
zmoczyć się nie damy.

Kiedy pierwsze krople
zabłysły nad głową ,
rozłożyłem
nad gąskami
parasolkę tęczową.

Piosenka
„Wiosna wita nas” muz. sł. E. Rybarczyk

Płynie, płynie woda,
szumi, szumi las.
Rośnie, rośnie trawa.
Wiosna wita nas!

Ref: Rap
Płynie woda. Płynie woda.
Szumi las. Szumi las.
Rośnie trawa . Rośnie trawa
Wita nas. Wita nas.

Lecą , lecą ptaki,
wracają do gniazd.
Rozkwitają kwiaty.
Wiosna wita nas!

Ref: Rap
Lecą ptaki Lecą ptaki
Do swych gniazd! Do swych gniazd
Kwitną kwiaty. Kwitną kwiaty.
Wiosna wita nas. Wiosna wita nas.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.