^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym jest zrzeszeniem osób propagujących wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, organizującym Dni otwarte dla dzieci z dzielnic Gdyni.

Jego działalność opiera się na założeniach autorskiego programu mgr Joanny Pawlenko Dyrektor Przedszkola nr 7 w Gdyni i mgr Iwony Kulikow – Pawliny z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gdyni

Projekt jest realizowany z funduszy gminy Gdynia we współpracy stowarzyszenia z przedszkolami nr 7, 29, 44 Informacje z  Ratusza:

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne

- do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56), tel. 58 620 01 44. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00.

- do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53), tel. 58 625 09 67. Zajęcia odbędą się w sobotę 14 września 2019r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Stowarzyszenie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog), które odbędzie się 11 wrzesnia 2019r. o godz. 16.30 - 18.30. w Przedszkolu nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). 

Udział dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych oraz w diagnozie i terapii w Centrum Kształcenia Mowy jest bezpłatny.

Nasze przedszkole już trzynasty rok realizuje program edukacji i wychowania dzieci nie uczęszczających
do przedszkola w wieku od 2.5 do 5 lat dając im radość z możliwości przebywania w przedszkolu.
Zajęcia organizowane dla dzieci odbywają się na zasadzie wolontariatu, w naszym przedszkolu w jedną sobotę
w miesiącu.
CELE PROGRAMU
1. Cele opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne skierowane na dzieci:
* wyrównywanie szans dla wszystkich dzieci bez względu na ich status społeczny i materialny ukierunkowane
na sukces w szkole;
* terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ( psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna)
* prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego 
( Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.)
* wspomaganie rozwoju dzieci poprzez zabawę i zajęcia w zespołach i indywidualnie
2. Cele wychowawczo – dydaktyczne skierowane do rodziców
* doradztwo i edukacja w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku od 2,5 r.ż. do 5 r.ż;
* stworzenie warunków do powstania grupy wzajemnego wsparcia;
* konsultacje (w miarę potrzeby rodziców) z przedstawicielami:
a. psycholog
b. logopeda 
c. oligofrenopedagog
 
ORGANIZACJA DNIA POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU
1). Godzina 9.00 – początek spotkania, zawarcie umów pomiędzy nauczycielami a dziećmi, omówienie organizacji dnia, sporządzenie list obecności – imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, numer telefonu do rodziców dziecka, wstępny wywiad z rodzicami na temat ewentualnych trudności dziecka.
2).  9.15 - 10.00 – zabawy dowolne – kształcenie umiejętności współżycia w grupie, umiejętności rozstawania się
z rodzicami oraz umiejętności aklimatyzacji w nowym środowisku
3).  10.10 - 10.40 – zajęcia dydaktyczne – włącznie do wspólnych działań kierowanych  przez nauczyciela – pomoc wolontariuszy w realizacji zadań
4). 10.45 – 12.10 – zabawy dowolne w ogrodzie – wykorzystanie do zabaw sprzętu ogrodowego – kształcenie ogólnej sprawności dzieci
5). 12.10 – 14.00 – zabawy dowolne pod opieką wolontariuszy.
W ciągu całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu – wdrażanie do opanowania czynności samoobsługowych.
 
HARMONOGRAM  ZAJĘĆ

Rok szkolny 2019/2020

 21 września

 19 października

 30 listopada

 14 grudnia

 
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.