^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA NR 44
Z Komunalnym Związkiem Gmin DOLINA REDY I CHYLONKI

ROK SZKOLNY 2018/2019
CELE WSPÓŁPRACY

• kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych wśród dzieci, rodziców i nauczycieli

FORMY WSPÓŁPRACY

• udział koordynatora edukacji ekologicznej i zainteresowanych nauczycieli w spotkaniu w siedzibie KZG inaugurującym nowy rok szkolny 2018/19 – zapoznanie się z ofertą edukacyjną, sposobami realizacji zadań, zgłoszenie udziału w konkursach i projektach;
• pozyskanie materiałów dotyczących edukacji ekologicznej w celu przeprowadzanie szkolenia Rady Pedagogicznej oraz warsztatów dla rodziców i dzieci;
• udział w XVIII edycji konkursu Małe dzieci nie chcą śmieci.
Temat konkursu – praca plastyczna Drugie życie odpadów
Cel konkursu:- rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, przestrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych;- znajomość i rozumienie działań zmierzających do ochrony świata przyrody, Ziemi, - poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko,- kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody, - rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą – nauka wnioskowania;
• udział w XIII edycji konkursu Mała nakrętka – duży problem.
Cel konkursu: - uświadomienie dzieciom i młodzieży potrzeby selektywnego zbierania odpadów komunalnych;- zapoznanie z zasadami i założeniami segregacji odpadów na terenie gmin Związku,- zwrócenie uwagi na skalę problemu związanego z dużą ilością odpadów opakowaniowych,- ochrona zasobów przyrody;
• udział w projekcie LIDER LOKALNEJ EKOLOGII Ekokonsument zasobów, dóbr i usług – człowiek w harmonii z przyrodą.
Cel projektu: - aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego poprzez szerokie informowanie o przedsięwzięciach podejmowanych w tym zakresie;
• SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA – edycja III Ochrona środowiska w praktyce – udział koordynatora, dzielenie się wiedzą zdobytą w projekcie z Radą Pedagogiczną.
Cel główny projektu: - kształtowanie świadomości, wrażliwości oraz postaw pro środowiskowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród społeczności szkolnej/przedszkolnej oraz lokalnej.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

• poszerzenie wiedzy i świadomości dzieci, rodziców i kadry pedagogicznej dotyczącej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;
• podniesienie jakości pracy placówki.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.