^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Ze względu na dobro dzieci należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej

oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu,

w tym właściwych nawyków żywieniowych, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być

włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego

i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki

umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia

codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo

prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek

dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek,

materiałów audiowizualnych w języku obcym.

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą

przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach

podstawowych na terenie danej gminy.

Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową

wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania

przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania

przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zajęć

lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez

sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można

powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone

w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających

wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.