^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCEJ

ROK SZKOLNY 2018-2019

Plan został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 29.08.2018r.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

- Statut przedszkola.

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 1. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018
 2. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 3. Programu Wychowania przedszkolnego
 4. Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 5. Oczekiwań rodziców
 6. Wniosków z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
 7. Priorytetów wskazanych przez MEN

 

 

 

 1. „Dziecko w świecie wartości” – kształtowanie postawy patriotycznej dzieci.

 

Zasady i sposoby realizacji

Kryteria osiągnięć

Monitorowanie

Osoby odpowiedzialne

I Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

Wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości.

 

1. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w przedszkolu:

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach

przedszkola i w ogrodzie.

- zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami

ewakuacji,

- przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego,

 

2. Realizowanie programu pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni ,,Bezpieczny przedszkolak”.

 

 

 

 

3.”Kodeks przedszkolaka”- ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenie grupowych kodeksów.

 

 

 

 

4. Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Zorganizowanie kącika z prawami i obowiązkami dziecka – „Prawa Dziecka”. Udział w zabawach edukacyjnych wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

6. Budowanie świadomości patriotycznej i narodowej poprzez:

- zorganizowanie kącików regionalnych ( symbole regionalne i narodowe: hymn, flaga, godło, stolica, pamiątki rodzinne, przedmioty związane z kulturą i tradycją)

-nauka piosenek ludowych i patriotycznych

-poznawanie zabaw tradycyjnych (np.: „Kółko graniaste” „Jawor jawor” „Mam chusteczkę haftowaną „Stary niedźwiedź mocno śpi” )

- słuchanie legend, podań i baśni ludowych

- poznawanie przysłów ludowych

7. Wprowadzanie w świat wartości takich jak dobro, miłość, przyjaźń, rodzina, tolerancja poprzez :

- literaturę, np. bajkoterapię

- uroczystości przedszkolne

- zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze

- pogadanki

- udział w akcjach charytatywnych

 

 

 

8. Zapoznanie dzieci z walorami architektoniczno- przyrodniczymi miasta Gdyni poprzez:

- edukacyjne filmy,

- programy multimedialne,

- albumy, fotografie

- zajęcia prowadzone metodą projektu,

- spacery po najbliższej okolicy

oraz zwiedzanie:

- Muzeum Emigracji,

- Wioska rybacka w Orłowie,

- Skwer Kościuszki,

- Okręt ,,Błyskawica”,

- Akwarium Gdyńskie (zajęcia edukacyjne),

- Muzeum Miasta Gdyni,

- inne (w tym z inicjatywy rodziców)

 

 

9.Zaznajomienie z miejscami historycznymi w okolicy:

- Groby żołnierskie z okresu II Wojny Światowej,

- Kapliczki przydrożne,

- Kościół Św. Wawrzyńca,

-Stara zabudowa dzielnicy Wielki Kack,

- Zabytkowy dworzec kolejowy, poczta

- inne

10. Poznanie warunków życia i pracy naszych przodków. Poznanie kultury i tradycji regionu pomorskiego poprzez:

- zgromadzenie wspólnie z rodzicami przedmiotów z minionej epoki oraz pamiątek rodzinnych,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- uczestnictwo w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami ( 1 listopada, 11 listopada, święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, święto Flagi, Konstytucja 3 Maja, powitanie wiosny ),

- inne (w tym z inicjatywy rodziców)

 

 

11. Zachęcanie dzieci do działań na rzecz społeczności lokalnej, udziału w akcjach charytatywnych:

a. świąteczna pomoc dla podopiecznych MOPS (min. udział w akcji Mikołajkowanie)

b. „Pomoc dla Ciapkowa”

c. świąteczna kartka dla seniora z Klubu Seniora „Iskierka”

                                                                                  

12. Rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez:

- zachęcanie dzieci do działań proekologicznych (rozmowy, pogadanki, kąciki ekologiczne, zbieranie nakrętek, segregacja odpadów)

- prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej pod hasłem „ Dbamy, bo kochamy”

-uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko przyrodnicze ,

- udział w kampanii ,,Odprowadzam Sam”

13. Organizowanie konkursów:

a.,, Historyczne zakątki mojego miasta”- konkurs

   fotograficzny (rodzinny międzyprzedszkolny)

b. ,,Polska, moja ojczyzna”- międzygrupowy quiz

- wystawy prac plastycznych dotyczących obchodzonych uroczystości

14. Rozwijanie pozytywnych emocji oraz uświadamianie znaczenia kultury bycia w życiu codziennym poprzez organizowanie międzygrupowych spotkań integracyjnych:

- ,,Poranek patriotyczny”( recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek patriotycznych)

- ,,Dzień Niepodległości”

- ,,Święto flagi”

- ,,Dzień życzliwości”

- „Pasowanie na ucznia”.

15. Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym- „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

(grupy I, II oraz IX)

16. Udział w projekcie edukacyjnym-

„ Polak przedszkolak”:

 • ,,Dumnym krokiem przez Gdynię” marsz z Okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem gdyńskich przedszkoli
 • Koncert Pieśni żołnierskiej i patriotycznej-Kocham Polskę
 • Warsztaty pt. ;Kokardy Narodowe”
 • Konkurs fotograficzny pt. ,,Spacerkiem po Gdyni”
 • „Poranek patriotyczny” –przedstawienie dla rodziców

II. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.

1.Zapoznanie z literaturą dotyczącą kształtowania postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

oraz dzielenie się informacjami na powyższy temat.

2.Współpraca nauczycieli w ramach działań międzygrupowych i ogólnoprzedszkolnych.

3.Tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych

(materiałów oraz literatury dotyczących tematu).

4. Wzbogacanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego ( atlasy, literatura dziecięca itp.).

5.Współpraca z psychologiem, cykl zajęć:

 • eliminowanie odruchów agresji,
 • tolerancja,
 • rozładowanie negatywnych emocji,
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie

6. Współpraca z logopedą w zakresie posługiwania się poprawnym językiem ojczystym.

7.Pełnienie funkcji opiekuna stażu oraz współdziałanie w ramach stażu.

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1.Współpraca z rodzicami:

- zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola

i zachęcanie do jej modyfikowania.

- wspólne analizowanie podejmowanych działań

wychowawczych i profilaktycznych w celu

wzmacniania właściwych zachowań, ocenianie skuteczności i modyfikowanie według potrzeb,

- współudział rodziców w konkursach,

- angażowanie rodziców do wyposażania kącików,

- modyfikowanie kodeksów grupowych,

- cykliczne spotkania z psychologiem w ramach KOR,

- zachęcanie i realizowanie inicjatyw rodzicielskich,

- zachęcanie do udziału w zebraniach grupowych

2.Współpraca z instytucjami lokalnymi:

- współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia  

edukacyjne w najbliższej okolicy,

- zapraszanie do przedszkola gości związanych z regionem kaszubskim oraz prezentujących tradycje historyczne,

- nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi

przedszkole:

a.       Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni,

b.      Biblioteka Publiczna Filia Gdynia- Karwiny,

c.       Komenda Policji,

d.      MOPS Gdynia

e.       KZG „Dolina Redy i Chylonki”

f.       Klub Seniora

g.       Straż Pożarna,

h.      Ciapkowo w Gdyni,

i.        MDK Gdynia,

j.        LOB w Marszewie

k.      Poradnia psych.-pedag. nr 1, nr 2

 

 

 

 

 

 

- wie i przestrzega zasad bezpieczeństwa

obowiązujących w przedszkolu i jego

otoczeniu

- zna drogę ewakuacyjną

- wie, jak zachować się w przypadku

ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego

- zna zasady zachowania w razie zagrożeń

- zna numery alarmowe

- zachowuje zasady bezpieczeństwa na drodze (podczas spacerów i wycieczek)

- tworzy kodeks grupy

- przestrzega zasad zgodnego

współdziałania i reguł przyjętych w

grupie przedszkolnej

- zgłasza potrzeby fizjologiczne,

samodzielnie wykonuje podstawowe

czynności higieniczne

- dba o wygląd swojej sali

- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

- dba o rzeczy osobiste nie naraża ich na

zniszczenie lub zgubienie

- stosuje zasadę kulturalnego zachowania

się przy stole w trakcie spożywania    

posiłków

- spożywa posiłki z użyciem sztućców,

   nakrywa do stołu i sprząta po posiłku

- uczestniczy w zakładaniu kącika

- rozumie treści zawarte w formie graficznej

- zna swoje prawa i obowiązki

- rozwija poczucie własnej tożsamości

- określa swoja narodowość, podaje

nazwę swojego kraju, stolicy

- nazywa i rozpoznaje symbole narodowe:

godło i flagę Polski

- śpiewa hymn narodowy, wybrane pieśni

- uczestniczy w zabawach ze śpiewem

-wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze

- jest wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka

- jest empatyczne

- akceptuje odmienność

- odczuwa uczucia miłości i przywiązania do rodziny i kraju

- poznaje i interesuje się wybranymi

zabytkami, architekturą i przyrodą miasta Gdyni

- dostrzega piękno i walory miasta Gdyni

- aktywnie uczestniczy w spacerach,

wycieczkach

- potrafi bezpiecznie zachowywać się w

środkach komunikacji miejskiej

- aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju

zajęciach, warsztatach

- zna i przestrzega podstawowych zasad

kulturalnego zachowania się w

miejscach publicznych

-zna nazwę i herb swojej miejscowości

- zna swój adres zamieszkania

- uczestniczy w organizowaniu

przedsięwzięć pielęgnujących tradycje

swojego regionu

- dostrzega różnice pomiędzy zabudową współczesną a historyczną

- rozwija uczucia patriotyzmu lokalnego

-poznaje ciekawych ludzi z regionu

pomorskiego,

-poznaje zwyczaje i obrzędy ludowe i narodowe,

-odczuwa przynależność do rodziny, regionu i narodu

-zna elementy kultury i tradycji

-uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe

fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi

- zwraca się bezpośredni do rozmówcy,

- podejmuje działania na rzecz innych

- aktywnie uczestniczy w akcjach

charytatywnych

- jest wrażliwe na potrzeby innych ludzi

-uczestniczy w działaniach proekologicznych

-segreguje śmieci

-zbiera nakrętki

-dba o przyrodę

- ma poczucie odpowiedzialności i wpływu na stan środowiska, w którym żyje

- odkrywa i rejestruje za pomocą aparatu

fotograficznego piękno swojego miasta,

jego walory architektoniczne i

przyrodnicze,

- bierze udział w konkursach

sprawdzających swoją wiedzę,

- szanuje emocje swoje i innych dzieci

- używa zwrotów grzecznościowych

- stara się panować nad własnymi

emocjami

- stara się myśleć i działać empatycznie

- wie, ze obchodzimy 100-lecie niepodległości Polski

- wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych

-wprowadzenie dziecka w świat literatury   -przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

-kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego

-kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

-włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego

-rozwijanie współpracy między nauczycielami

- wzbogacanie warsztatu pracy

- zacieśnianie współpracy między nauczycielami

- wymiana doświadczeń

- kształtowanie postaw patriotycznych

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych.

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskie

- poznanie wybranych dzieł literackich o charakterze patriotycznym

- rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazanie różnorodności i piękna naszego miasta

- stwarzanie dzieciom możliwości do zaprezentowania swoich umiejętności

wokalnych i tanecznych

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej

- rodzic zna dokumentację przedszkolną

- bierze czynny udział w życiu

przedszkola

- ma możliwość wnoszenia swoich

propozycji, modyfikacji, np. kodeksów

grupowych, działań wychowawczych

- wnosi i realizuje swoje inicjatywy

na rzecz dzieci i przedszkola

- poznaje przedstawicieli wybranych instytucji, role ich pracy w funkcjonowaniu społeczeństwa

- aktywnie uczestniczy w spotkaniach,      zadaje sensowne pytania dotyczące, np. bezpieczeństwa podczas spotkań z policjantem, strażakiem

- potrafi poprawnie zachowywać się w miejscach użyteczności publicznej

- zadaje pytania związane z celem wycieczki, spotkania

-alarm przeciwpożarowy, zapisy w dziennikach

-program ,,Bezpieczny przedszkolak"

-kodeksy, kontrakty, tablice motywacyjne,

-propozycje modyfikacji

-plany miesięczne, wpisy do dziennika

-kącik ,,Prawa Dziecka”

-scenariusze zajęć,

-programy multimedialne,

-filmy,

-legendy,

-nagrania

-zdjęcia,

-pamiątki rodzinne

-scenariusze zajęć, zabaw,

- wpisy do dziennika,

- scenariusze zajęć

- projekty edukacyjne

- karty wycieczki

- zapisy w dziennikach

- plany miesięczne

-scenariusze zajęć,

-scenariusze spotkań,

- wystawa przedmiotów przyniesionych przez rodziców,

-zdjęcia, pocztówki,

- ksiązki, albumy

-zebrane rzeczy,

-wykonane przez dzieci kartki,

-scenariusze zajęć,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

- kąciki ekologiczne i przyrodnicze

- regulaminy konkursów

- prace konkursowe

- wystawy prac

- scenariusze spotkań

- scenariusze zajęć

- materiały dydaktyczne

- wystawy prac

- zajęcia otwarte

- scenariusze zajęć

- materiały dydaktyczne

- wystawy prac

-protokoły zebrań,

- harmonogramy zajęć otwartych,

-scenariusze zajęć,

- materiały dydaktyczne i pomoce dla nauczycieli

- protokoły zebrań, listy obecności,

-dokumentacja przedszkola,

-tablice informacyjne,

- plany miesięczne, wpisy do dziennika,

-zdjęcia,

-scenariusz spotkań,         

-kronika przedszkolna,

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele grup „0”

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup, psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup, psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

Koordynatorzy:

a. J. Jankowska

b. B. Cejlowska

c. B. Gawęda

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

a.J. Jankowska, L.Hebel-Wiśniewska, M. Necel, I Grimm, J. Truszkowska

b. nauczyciele 4,5,6 – latków

nauczyciele wszystkich grup, psycholog, logopeda

G. Itrich

E. Keller

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog

logopeda

a .M. Necel

b. A. Kubik

c. B. Gawęda

d. J. Jankowska

e. B. Gawęda

f. B.Gawęda A.Kubik

g. R. Darnowska

h. B. Cejlowska

j. J. Jankowska

k. K. Małek

 

 

 1. Przedszkolaki ,,Super bystrzaki”- rozwijanie samodzielnej aktywności dziecka i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych

Zasady i sposoby realizacji

Kryteria osiągnięć

Monitorowanie

Osoby odpowiedzialne

I. Tworzenie warunków do rozwijania procesów poznawczych w różnych aspektach działalności dziecka.

 

1. Aranżowanie przestrzeni inspirującej dzieci do twórczej aktywności, poznawania własnych możliwości, do podejmowania różnych form działania w kierunku ich rozwijania, eksperymentowania i odkrywania:

- kąciki zainteresowań stałe (czytelniczy, konstrukcyjny,

artystyczny, przyrodniczy) i czasowe,

- dostosowywanie pomocy dydaktycznych do poziomu

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych z

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i

zainteresowań.

- wzbogacanie swobodnych zabaw o rekwizyty, przedmioty i elementy inspirujące dzieci

 

2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez zastosowanie różnorodnych metod pracy:

- M. Montessori,

- Metoda Dobrego Startu- M. Bogdanowicz,

- Domana,

- Metoda I. Majchrzak – zabawy z literami,

- Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

- Metoda KLANZY - pedagogika zabawy,

- Metoda Orffa,

- Metoda Labana,

- Metoda Kniesów

- Metoda ruchu rozwijającego Sherborne,

oraz aktywizujących metod pracy:

- burza mózgów,

- projekt edukacyjny,

- drama,

- gry planszowe,

- trening twórczego myślenia

- metoda K.E. Denisona

3. Wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i

umiejętności informatycznych:

- tablica multimedialna,

- komputer,

- prace z programami multimedialnymi

- telefon komórkowy.

4. Tworzenie sytuacji zachęcających do brania udziału

w różnych przedsięwzięciach organizowanych w

grupach, w przedszkolu i poza przedszkolem:

- ,,Pasowanie na ucznia grupy 0”,

- ,,Spotkanie wigilijne”,

- ,,Dzień Babci i Dziadka”,

- ,,Święto Mamy i Taty”,

- ,,Cała Polska czyta dzieciom”,

- ,,Bieg Malucha”,

- ,,Dzień dziecka”(„Akademia talentów”)

-,,Gdyński Magiel Teatralny”

- ,,Matematyczne podróże małe i duże”- olimpiada

   matematyczna.

- ,,Śpiewam i gram” – międzyprzedszkolny przegląd piosenki dziecięcej

 

 

5.Rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez kontynuacje zadań z konkursu ,,Przedszkole talentów”:

 1. -,,Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych”- rozwijanie zdolności matematycznych,
 2. -,,Dziecięce piosenki ludowe i tradycyjne”- przegląd muzyczny
 3. -,,Nasza ojczyzna wierszem opisana” – konkurs recytatorski, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie,
 4. -,,Kto pierwszy na mecie”- zorganizowanie zawodów sportowych,
 5. - ,,Akademia talentów”- prezentacja dziecięcych zdolności: recytatorskich, aktorskich, matematycznych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, sportowych

 

6. Organizowanie rodzinnych wystaw plastycznych:

-,,Wielkanocna doniczka”( wspólne wysiewanie nasion/sadzenie roślin w ozdobne doniczki )

-,,Galeria świątecznych pomysłów” ( dowolne prace plastyczne o tematyce świątecznej )

 

 

 

 

7. Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym- „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

 

 

 

 

II. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.

1.Rada Szkoleniowa.

 

2.Systematyczne prowadzenie zajęć otwartych dla  

  nauczycieli.

3.Dzielenie się informacjami na temat samodzielne studiowanej literatury, czasopism nauczycielskich, publikacji multimedialnych, nowości wydawniczych.

5.Publikowanie ciekawych pozycji w biblioteczce przedszkolnej.

6. Współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda,

terapeuta).

7.Pełnienie funkcji opiekuna stażu oraz współdziałanie w ramach stażu.

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1.Współpraca z rodzicami:

- systematyczne informowanie rodziców o postępach w

rozwoju ich dziecka poprzez kontakty indywidualne,

zebrania grupowe, konsultacje

- pedagogizacja rodziców np. adaptacja przedszkolna,

dojrzałość szkolna,

- wspieranie rodziców dzieci o szczególnych

potrzebach,

- wspólne modyfikowanie działań prowadzonych na

rzecz rozwoju dzieci, przedszkola i środowiska

lokalnego,

- współudział rodziców w konkursach, uroczystościach,

wycieczkach,

- udział w zajęciach współuczestniczących i otwartych

- angażowanie rodziców w zagospodarowanie kącików

zainteresowań,

- cykliczne wydawanie gazetki przedszkolnej ,,Tęczowe

wiadomości”,

- promowanie przedszkola na stronie internetowej

oraz rozszerzenie strony o ankiety dla rodziców,

- zachęcanie do obecności i aktywności na zebraniach

oraz uświadamianie o możliwości współdecydowania

w sprawach przedszkola,

2.Współpraca z instytucjami lokalnymi:

- współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia  

edukacyjne w najbliższej okolicy,

- zapraszanie do przedszkola gości reprezentujących

ciekawe zawody,

- nawiązanie współpracy z instytucjami w celu wzajemnego rozwoju oraz korzystnego wpływu na rozwój dzieci:

v  Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni,

v  Biblioteka Publiczna Filia Gdynia- Karwiny,

v  Rada Dzielnicy Karwiny,

v  MDK Gdynia,

v  MOPS,

v  LOB w Marszewie

v  Poradnia psych.-pedag. Nr 1

- bierze czynny udział w zakładaniu i

wzbogacaniu funkcjonujących w salach

kącików zainteresowań

- inicjuje i realizuje działania na rzecz

własnego rozwoju

- wzmacnia poczucie własnej wartości , indywidualności i oryginalności

- zdobywa wiedzę poprzez

wielokierunkową aktywność

- zna podstawowe funkcje urządzeń informatycznych: tablicy multimedialnej, komputera, telefonu komórkowego

- bierze czynny udział w przygotowaniu

uroczystości w przedszkolu

- godnie reprezentuje i promuje

przedszkole w trakcie realizacji

przedsięwzięć artystycznych

- aktywnie uczestniczy jako aktor w

spektaklach teatralnych, inscenizacjach,

przyjmując określone role

- chętnie uczestniczy we wspólnych

przedszkolnych prezentacjach z

najbliższymi

- rozwija swoje zdolności i

zainteresowania

- stara radzić sobie z tremą

- aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju

konkursach organizowanych w

przedszkolu

- rozwija swoje zdolności, predyspozycje i

inwencję twórczą

- aktywnie uczestniczy w grach i

zabawach matematycznych

- bierze wraz z najbliższymi czynny

udział w przedsięwzięciach plastycznych

- wypowiada się w różnych technikach

   plastycznych

- jest dumne ze swoich osiągnięć

- wzmacnia poczucie własnej wartości

-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną

- wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych

-wprowadzenie dziecka w świat literatury   -przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

-kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli

- rodzic posiada informacje o potrzebach

rozwojowych swojego dziecka, jego

mocnych i słabych stronach

- otrzymuje pomoc specjalistów

- ma możliwość modyfikowania działań

na rzecz rozwoju dzieci, przedszkola i

środowiska

- czynnie uczestniczy w życiu przedszkola

- realizowanie wspólnych przedsięwzięć

-kąciki zainteresowań,

-pomoce dydaktyczne

-scenariusze zajęć, zabaw,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

-filmy edukacyjne,

-programy multimedialne,

-projekty

-scenariusze zajęć,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika

-scenariusze spotkań, uroczystości,

- plany miesięczne,    

-scenariusze zajęć,

-wpisy do dziennika,

-artykuły w ,,Tęczowych wiadomościach”

-scenariusze zajęć,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

-zdjęcia,

-dyplomy

-wystawy prac

-materiały szkoleniowe

-protokoły zebrań,

-listy obecności,

-strona internetowa,

-tablice informacyjne dla rodziców

-scenariusze zajęć, spotkań,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika

 

 

 

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup ,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup

a.R. Darnowska

b. B. Gawęda,

A. Kubik

c. M. Szefler,

H. Hirsz,

A. Nowak,

I. Budzisz, A.Wojciechowska

d. J. Jankowska

e. R. Darnowska,

J. Jankowska

nauczyciele wszystkich grup

oraz rodzice

E. Keller

G. Itrich

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.