^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCEJ ROK SZKOLNY 2020-2021

Plan został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 10.09.2020r.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

- Statut przedszkola

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 1. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2019/2020
 2. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 3. Programu Wychowania przedszkolnego
 4. Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 5. Wniosków z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
 6. Priorytetów wskazanych przez MEN

 

 1. „Dziecko w świecie wartości” –rozwijanie kompetencji kluczowych.

Zasady i sposoby realizacji

Kryteria osiągnięć

Monitorowanie

Osoby odpowiedzialne

I Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności  społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej i europejskiej) oraz postawy patriotycznej.

 Wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości.

1. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w przedszkolu. Rozwijanie kompetencji w zakresie

rozumienia i tworzenia informacji

-   zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach

 przedszkola i w ogrodzie.

-   zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami ewakuacji,

- przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego,

 

 

 

2. Aranżowanie przestrzeni inspirującej dzieci do twórczej aktywności, poznawania własnych możliwości, do  podejmowania różnych form działania w kierunku ich rozwijania, eksperymentowania i odkrywania. Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych w zakresie umiejętności uczenia się

- kąciki zainteresowań stałe (czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy) i czasowe,

3. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez

zastosowanie różnorodnych metody pracy. Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych w zakresie umiejętności uczenia się.

- M. Montessori,

- Metoda Dobrego Startu- M. Bogdanowicz,

- Domana,

- Metoda I. Majchrzak – zabawy z literami,

- Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

- Metoda KLANZY - pedagogika zabawy,

- Metoda Orffa,

- Metoda Labana,

- Metoda Kniesów

- Metoda ruchu rozwijającego Sherborne,

oraz aktywizujących metod pracy:

- burza mózgów,

- projekt edukacyjny,

- drama,

- gry planszowe,

- trening twórczego myślenia

- metoda K.E. Denisona

3. „Wielka sprawa - nasze prawa”   - udział w zabawach edukacyjnych wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

 Rozwijanie obywatelskich kompetencji kluczowych, świadomości i ekspresji kulturalnej

·         ”Kodeks przedszkolaka” - ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenie grupowych kodeksów,

·         poznanie swoich mocnych i słabych stron

·         realizacja programów własnych nauczycieli

·         spacery, wycieczki do różnych miejsc użyteczności publicznych, organizacji – w razie ustania pandemii (sklep, zakład fryzjerski, poczta, biblioteka, straż pożarna, komisariat, bank, ośrodek zdrowia, apteka)

4. Kącik -„Nasze Prace”- wystawy twórczości artystycznej dzieci. Prezentacja aktywności twórczej wychowanków: wystawy, wernisaże z uwzględnieniem różnorodnych poznanych technik plastycznych, stosowanych form i metod pracy z dziećmi.

 

 

 

5. „Czyściochowo” – kontynuacja programu edukacyjnego

organizowanego przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. Kształtowanie i rozwijanie nawyków

higienicznych   i kulturalnych. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

6. „Zabawy z bajką” - rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, świadomości i ekspresji kulturalnej

·         Pasowanie na przedszkolaka

·         Dzień Pluszowego Misia

·         Jasełka

·         ,,Dzień Babci i Dziadka”,

·         ,,Święto Mamy i Taty”,

·         ,,Cała Polska czyta dzieciom”,

·         Przedstawienia teatralne

·         „Mały Miś w świecie wielkiej                literatury” – projekt roczny

·         ,,Wierszykowe trele morele” – konkurs recytatorski poezji polskiej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie,

·         „Kto pierwszy na mecie” – zorganizowanie wewnątrzgrupowych zawodów sportowych.

·         ,,Akademia talentów”- prezentacja dziecięcych zdolności: recytatorskich, aktorskich, matematycznych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, sportowych

7 „Matematyczne podróże małe i duże” - rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki

·         Tworzenie gier edukacyjnych na podstawie

E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

·         Zabawy z figurami geometrycznymi

·         Zabawy z wiatrakiem matematycznym

·         Wierszyki i zagadki matematyczne

·         „Mathriders” – matematyka dla dzieci 6 –letnich

·         „Z matematyką za pan brat już od najmłodszych lat” konkurs grupowy.

9. „Mali przedsiębiorcy” – samodzielne eksplorowanie świata, eksperymentowanie i doświadczanie. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości.

·         warsztaty plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne, sportowe, logarytmiczne, kulinarne, eksperymentalno-doświadczalne prowadzone przez nauczycieli,

·         udział w warsztatach zewnętrznych, np. świece, mydełka, obrazki z piasku, wiklina, instrumenty perkusyjne (w razie ustania pandemii),

·         spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, strażak, policjant, fryzjer) - w razie ustania pandemii,

·         rodzicami, którzy prezentują swoje zawody (np. prawnik, krawcowa, informatyk, kucharz, leśnik) - w razie ustania pandemii,

·         Pieniądze   co to takiego? – monety i banknoty

·         „Zaprojektuj banknot” konkurs ogólnoprzedszkolny z rodzicami (technika dowolna)

·         „Kuferek kreatywności” gromadzenie ciekawych przedmiotów do nauki i zabawy

 

10. Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego nas środowiska poprzez:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej uwrażliwiającej dzieci na konieczność dbania o środowisko przyrodnicze.
 • Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym i ekologicznym promującym dbałość o środowisko proponowanych przez zewnętrznych partnerów
 • Kontynuacja udziału w kampanii „Odprowadzam sam”( w przypadku pracy stacjonarnej przedszkola)
 • Kontynuacja selektywnej zbiórki makulatury, plastikowych nakrętek i zużytych baterii oraz segregacja odpadów na terenie przedszkola, organizowanych prze KZG Dolina Redy i Chylonki

(w przypadku pracy stacjonarnej przedszkola).

II. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.

1. Zapoznanie z literaturą dotyczącą kształtowania postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzielenie się informacjami na powyższy temat.

2. Gromadzenie literatury fachowej oraz płyt CD z muzyką

3. Współpraca nauczycieli w ramach działań międzygrupowych i ogólnoprzedszkolnych.

4. Tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych (materiałów oraz literatury dotyczących tematu).

5. Wzbogacanie kącików zainteresowań

6. Współpraca z logopedą w zakresie posługiwania się poprawnym językiem ojczystym.

7. Pełnienie funkcji opiekuna stażu oraz współdziałanie w ramach stażu.

8. Udział w szkoleniach:

,,Taniec, ruch i muzyka w edukacji wczesnoszkolnej” – Klanza

„Jazz dla ucha malucha – szkolenie dla nauczyciela”

- Edycja Jesień – zima

- Edycja Wiosna – lato

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1.Współpraca z rodzicami:

- wspólne analizowanie podejmowanych działań

       wychowawczych i profilaktycznych w celu wzmacniania

       właściwych zachowań, ocenianie   skuteczności i

       modyfikowanie według potrzeb,

- współudział rodziców w konkursach,

- angażowanie rodziców do wyposażania kącików,

- modyfikowanie kodeksów grupowych,

- cykliczne spotkania z psychologiem w ramach Klub Odpowiedzialnego Rodzica,

- zachęcanie i realizowanie inicjatyw rodzicielskich

- zachęcanie do udziału w zebraniach grupowych

2.Współpraca z instytucjami lokalnymi:

- współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia   edukacyjne w najbliższej okolicy,

- kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole:

·      Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni,

·      Biblioteka Publiczna Filia Gdynia- Karwiny,

·      Poradnia psych.-pedag. nr 1, nr 2

·      Kościół pw. św. Jadwigi Królowej w Gdyni

·      Szkoła Muzyczna

·      Schronisko Ciapkowo

- udział dzieci w konkursach organizowanych poza przedszkolem

- tworzy i rozumie informacje słowne i pisemne

- wie i przestrzega zasad bezpieczeństwa

obowiązujących w przedszkolu i jego

otoczeniu

- zna drogę ewakuacyjną

- wie, jak zachować się w przypadku

ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego

- podejmuje decyzje, organizuje sobie czas wolny

- bierze czynny udział w zakładaniu
i wzbogacaniu funkcjonujących w salach

kącików zainteresowań

- inicjuje i realizuje działania na rzecz

własnego rozwoju

- okazuje empatię innym

-potrafi zorganizować sobie czas wolny

- wzmacnia poczucie własnej wartości ,

   indywidualności i oryginalności

- zdobywa wiedzę poprzez

wielokierunkową aktywność

- tworzy kodeks grupy i przestrzega jego

   zasady

- rozwiązuje problemy na miarę swoich

   możliwości

- wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze

- szanuje emocje swoje i innych dzieci

- używa zwrotów grzecznościowych

- stara się panować nad własnymi

emocjami

- stara się myśleć i działać empatycznie

- jest wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka

- odczuwa uczucia miłości i przywiązania do rodziny i kraju

- prezentacja dziecięcych wytworów

- rozwijanie wyobraźni

- zgłasza potrzeby fizjologiczne,

samodzielnie wykonuje podstawowe

czynności higieniczne

- tworzy i rozumie informacje słowne

- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

- dba o rzeczy osobiste nie naraża ich na

zniszczenie lub zgubienie

- stosuje zasadę kulturalnego zachowania  

się przy stole w trakcie spożywania  

posiłków

- spożywa posiłki z użyciem sztućców,

   nakrywa do stołu i sprząta po posiłku

- odczytuje różne formy sztuki, wyraża siebie za pośrednictwem różnych dziedzin sztuki

- bierze czynny udział w przygotowaniu

uroczystości w przedszkolu

- godnie reprezentuje i promuje

przedszkole w trakcie realizacji

przedsięwzięć artystycznych

- aktywnie uczestniczy jako aktor w

spektaklach teatralnych, inscenizacjach,

przyjmując określone role

- chętnie uczestniczy we wspólnych

przedszkolnych prezentacjach z

najbliższymi

- rozwija swoje zdolności i zainteresowania

- stara radzić sobie z tremą

- liczy, klasyfikuje, rozwiązuje zadania i problemy matematyczne

- rozwija swoje zdolności, predyspozycje i

inwencję twórczą

- aktywnie uczestniczy w grach i

zabawach matematycznych

- aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju

konkursach organizowanych w

przedszkolu

- planuje i rozdziela zadania, , współpracuje i rozwiązuje problemy

- komunikuje się z innymi osobami

- rozumie wartość ludzkiej pracy

- zdobywa wiedzę poprzez

wielokierunkową aktywność

- wie, dlaczego dorosły człowiek powinien pracować

- aktywnie uczestniczy w konkursach organizowanych w przedszkolu

- rozumie, do czego służą pieniądze

- zna wybrane monety i banknoty obowiązujące w Polsce

- ma poczucie odpowiedzialności i wpływu na stan środowiska w którym żyje

- uczestniczy w działaniach proekologicznych; segreguje śmieci, zbiera nakrętki, baterie, makulaturę

- zna i rozumie pojęcie recyklingu

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli

- wzbogacanie warsztatu pracy

- zacieśnianie współpracy między nauczycielami

- wymiana doświadczeń

- rodzic posiada informacje o potrzebach

rozwojowych swojego dziecka, jego

mocnych i słabych stronach

- otrzymuje pomoc specjalistów

- ma możliwość modyfikowania działań

na rzecz rozwoju dzieci, przedszkola i

środowiska

- czynnie uczestniczy w życiu przedszkola

- realizowanie wspólnych przedsięwzięć

alarm przeciwpożarowy, zapisy w dziennikach

- kąciki zainteresowań,

- pomoce dydaktyczne

-scenariusze zajęć, zabaw,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

-filmy edukacyjne,

-programy multimedialne,

-projekty

- kodeksy, kontrakty,

- tablice motywacyjne,

- plany miesięczne

- wpisy do dziennika,

-scenariusze zajęć, zabaw,

- wystawki prac dzieci

- plany miesięczne, wpisy

do dziennika

- wystawa prac

- dyplomy

- zebrane rzeczy,

-wykonane przez dzieci kartki,

-scenariusze spotkań, uroczystości,

- regulamin konkursu

-scenariusze zajęć,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

-zdjęcia,

-dyplomy

- scenariusze zajęć,

- plany miesięczne,

- wpisy do dziennika

-filmy edukacyjne,

-prezentacje

multimedialne

- projekty

- informacje na tablicach grupowych

-materiały szkoleniowe

- protokoły zebrań,

- listy obecności,

- strona internetowa,

- tablice informacyjne dla

   rodziców

-scenariusze zajęć,

spotkań,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika

 

 

 

 

 

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup,

nauczyciele wszystkich grup,

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup,

nauczyciele wszystkich grup,

nauczyciele starszych grup

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup,

 1. „Przedszkolak w świecie mediów” - wspomaganie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji.

Zasady i sposoby realizacji

Kryteria   osiągnięć

Monitorowanie

Osoby odpowiedzialne

I. Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji cyfrowych.

1. Poznawanie technologii cyfrowych, ich przeznaczenia, dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z nich.

2. Poznawanie procesu komunikacji bezpośredniej i poprzez media, nagrania dźwiękowego (audycji radiowej).

3. Kształtowanie umiejętności właściwego odbioru mediów i racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów zabawy i rozrywki.

- kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości; zła od dobra.

- wskazywanie prawidłowych wzorców korzystania z nowych technologii (np. karty obrazkowe),

- kształtowanie umiejętności selektywnego wyboru, poszukiwania informacji,

4. ,,Przedszkolak bezpieczny w sieci” – korzystanie z technologii cyfrowych w dostępnym zakresie (tablet,   telefon, laptop, tablica multimedialna). Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie cyfryzacji.

 

 

 

5. Realizacja własnego programu informatycznego ,,Myszka”.

- zapoznanie z komputerem i tablicą multimedialną

- wykorzystywanie komputera i tablicy do zabawy i nauki,

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem i związanych z obsługą urządzeń elektrycznych między innymi : zasady włączania i wyłączania komputera ( w obecności dorosłych ), wkładanie i wykładanie płyty CD,

- próby pisania na komputerze prostych tekstów , rysowania i drukowania ich.

 

6. Zabawy inspirowane Międzynarodowym Dniem Kropki - wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Zorganizowanie zajęć, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty i motywują do dzielenia się swoją mocną stroną.

- tworzenie plakatu z komunikatami o wsparciu dla innych dzieci,

- zabawy plastyczne,

- tworzenie mozaiki z kolorowych kropek,

- zabawy ruchowe z kropką,

- gra w twistera,

- zabawy z kodowaniem: Kropkowe sudoku, Kropkowa szyfrowanka.

 

 

4. Tworzenie projektu : „Play with little Bear”

Tworzenie „Misiowego słownika obrazkowego” zawierającego ilustrację haseł związanych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci. Realizacja zadań dopasowana do możliwości dzieci i ich wieku. Rozwijanie kompetencji w zakresie wielojęzyczności.

5. Realizacja programu własnego „Cztery pory roku z językiem angielskim’’. Zainteresowanie dzieci językiem angielskim i komunikacją z jego użyciem.

6. Realizacja programu edukacyjnego Uczymy Dzieci Programować. Propagowanie nauki programowania wśród dzieci, logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowania ich i wybierania tych najbardziej optymalnych.

Rozwijanie kompetencji:

·         w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

·         matematycznych,

·         w zakresie nauk przyrodniczych,

·         cyfrowych

Tematy zajęć dla każdej grupy wiekowej do wyboru, np..:

- Kalibracja i tablice kodów dla najmłodszych.

- Herbatka i konfitura uczuć dla Babci i Dziadka – zajęcia okolicznościowe.

- Jesień w lesie.

- Kosz Pani Jesieni

- Ręka lewa, ręka prawa - utrwalamy kierunki.

- W świecie bajek, baśni i... wyobraźni,

- Dzień dziecka idealnie zaprogramowany

- Wiosenne zabawy z symetrią – mata do kodowania

- Kolorowe tulipany – aktywności okołoprogramistyczne, rozwijające kompetencje matematyczne

- ,,Biała pani Zima” - zabawy na śniegu, sporty zimowe.

- ,,Poczta dawniej i dziś”.

- ,,W Internecie może być bezpiecznie”. Dzień bezpiecznego Internetu. Propagowanie odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci, dbanie o cyfrowe bezpieczeństwo, unikanie potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

6. Warsztaty dla dzieci z zakresu robotyki i programowania ((w razie ustania pandemii).

1. Organizacja rodzinnego konkursu plastycznego: „Moja wielka gra planszowa” – wykonanie przez dzieci wspólnie z rodzicami prac z wykorzystaniem surowców wtórnych.

2. ,,Medialne urządzenia przyszłości” – między przedszkolny konkurs plastyczny.

Rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

3. Młodsze przedszkolaki - spotkanie z rodzicami/spotkanie on-line : „Poznaj moje ulubione książeczki”.

 

 

4. „Poeksperymentujmy razem”. Prezentacja eksperymentów przygotowanych przez rodziców z dzieckiem - zdjęcia, filmy (on-line?)

5. ,,Robot w moim domu”. Konkurs plastyczny; podsumowanie uzyskanych kompetencji cyfrowych.

III. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.

1. Zapoznanie z literaturą dotyczącą wspomagania rozwoju dziecka w nabywaniu kompetencji cyfrowych i rozwijania kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzielenie się informacjami na powyższy temat.

2. Gromadzenie literatury fachowej oraz nośników informacji i źródeł komunikacji.

3. Uczestnictwo nauczycieli w grupie: „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” Zdobywanie inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

4. Tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych (materiałów oraz literatury dotyczących tematu).

5. Wzbogacanie kącików zainteresowań

6. Pełnienie funkcji opiekuna stażu oraz współdziałanie w ramach stażu.

7. Udział w szkoleniach na temat:

- umiejętności wykorzystywania przez nauczyciela technologii cyfrowych

- zalet i zagrożeń wynikających z korzystania z technologii cyfrowej

8. Rada szkoleniowa ,,Wykorzystanie przez nauczyciela wybranych aplikacji”.

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1. Współpraca z rodzicami:

  -Pedagogizacja rodziców na temat: Zalet i zagrożeń wynikających z korzystania z technologii cyfrowej

- Komunikowanie się z rodzicami m. in. poprzez pocztę elektroniczną

-Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach przedszkolnych stacjonarnych i on-line.

2. Współpraca z instytucjami lokalnymi:

- współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia   edukacyjne w najbliższej okolicy (w razie ustania pandemii),

- kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole(w razie ustania pandemii):

·  Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni,

·  Biblioteka Publiczna Filia Gdynia- Karwiny,

·  Poradnia psych-pedag. nr 1, nr 2

·      Schronisko Ciapkowo

·      Dom Seniora ,,Iskierka’’

·      Centrum Aktywności Seniora Fikakowo

 

 

 

- zna technologie cyfrowe – ich przeznaczenie, dostrzega pozytywne i negatywne skutki korzystania z nich

- korzysta z technologii cyfrowych w dostępnym zakresie

 

- przejawia pewność siebie

- potrafi współdziałać z rówieśnikami

- wskazuje prawidłowe wzorce korzystania z nowych technologii cyfrowych

- odróżnia fikcję od rzeczywistości, zło od dobra

- zna zasady odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz zagrożenia, jakie może nieść nieprzestrzeganie tych zasad

- postrzega urządzenia techniczne (komputer, tablica multimedialna, tablet) jako jedno z dostępnych źródeł wiedzy, zabawy i komunikacji

- przestrzega zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń

- nazywa elementy budowy komputera

- posługuje się myszką

- wykonuje prosty rysunek przy użyciu kółek, opowiada o nim, nadaje tytuł i podpisuje

- pisze na klawiaturze poznane litery, wyrazy, zdania, proste teksty.

- przejawia samodzielność w organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowych

- rozwija zainteresowania i talenty

- potrafi szukać sposobów rozwiązania zadania czy problemu

- planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace

- współdziała w grupie

- posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym

- współpracuje z innymi, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami,

wykorzystując technologię

- zna słowa i wyrazy w języku obcym

- rozumie komunikaty w języku obcym

- przejawia zainteresowanie językami obcymi i komunikacją z ich użyciem

- osłuchuje się z językiem angielskim

- uczestniczy w zabawach z elementami języka angielskiego

- zna bohaterów angielskich bajek

- wykazuje się kreatywnością    

- zna sytuacje społeczne i adekwatne do nich sposoby komunikowania się

- tworzy i rozumie informację słowną, pisemną

- jest zainteresowane interakcja z innymi ludźmi, krytycznego i konstruktywnego dialogu

- współpracuje w grupie, zespole, wymienia się informacjami, posługuje się symbolem

- zna liczby, pojęcia matematyczne, operacje matematyczne

- liczy, klasyfikuje, rozwiązuje zadania i problemy matematyczne

- przejawia ciekawość matematyczną

- orientuje się w przestrzeni, operuje liczbami, klasyfikowaniem, figurami geometrycznymi, koduje.

- rozwija znajomość zasad rządzących światem przyrody

- wie jaki jest wpływ środowiska na człowieka   i człowieka na środowisko

- przejawia postawę ekologiczną i prozdrowotną

- poznaje sposoby prawidłowego odżywiania się

- dba o swoje bezpieczeństwo

- dba o przyrodę

- rozwija znajomość technologii cyfrowych

- korzysta z technologii cyfrowych w dostępnym zakresie

- poznaje prawidłowe wzorce korzystania z technologii cyfrowych

- rysuje linie w celu kalibracji robota

- układa listę rozkazów wydawanych robotowi za pomocą sekwencji kolorów

-wprowadza dziadków w świat kodowania, pokazuje im jak działają roboty, jak można je zaprogramować i

wykorzystać je w zabawie

- ćwiczy grafomotorykę,

- wykazuje się kreatywnością

-tworzy dwa zbiory i przyporządkowuje do nich właściwe gatunki

- prawidłowo określa kierunki,

- rozróżnia stronę lewą i prawą,

- orientuje się w schemacie własnego ciała

- modyfikuje bajkę wg własnego pomysłu

- programuje przebieg dnia uwzględniając to, co chciało by w nim robić

- przy pomocy kodu odnajduje określone miejsce

- dostrzega symetrię

- koduje na macie

- rozumie zasady poruszania się po układzie współrzędnych

- zna zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

- wykonuje działania z elementami programowania

- wie, w jaki sposób komunikowano się dawniej, a jak w dzisiejszych czasach.

- poznaje różne formy życia kulturalnego

-odczytuje różne formy sztuki

- wyraża siebie za pośrednictwem różnych dziedzin sztuki

-poznaje środki wyrazu artystycznego

- przejawia działania twórcze

- zna zasady odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz zagrożenia, jakie może nieść nieprzestrzeganie tych zasad

- buduje robota, następnie programuje za pomocą prostego, dostosowanego do jego wieku i umiejętności języka obrazkowego.

- planuje, projektuje i wykonuje dowolną techniką plastyczną robota oraz dokonuje opisu jego przeznaczenia w domu.

- planuje, wykonuje pracę wspólnie z rodziną

- wykorzystuje w twórczości plastycznej surowce wtórne

- wykazuje otwartość na przyszłość, wytrwałość w dążeniu do celu,

- rozumie znaczenie techniki w życiu człowieka

- rozwija talent artystyczny

- zna sytuacje społeczne i adekwatne do nich sposoby komunikowania się

-   rozwiązuje problemy na miarę swoich możliwości

- zna przebieg procesu od pomysłu do działania i osiągnięcia efektu

- tworzy i rozumie informację słowną.

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli

- wzbogacanie warsztatu pracy

- zacieśnianie współpracy między nauczycielami

- wymiana doświadczeń

- wykorzystanie poznanych aplikacji do komunikowania i tworzenia pomocy dydaktycznych

- realizowanie wspólnych przedsięwzięć

- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

- poszerzanie wiedzy rodziców

- zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola

- sprawny przepływ informacji

- realizowanie wspólnych przedsięwzięć

- scenariusze zajęć, zabaw,

- plany miesięczne,

- wpisy do dziennika,

- filmy edukacyjne,

- prezentacje multimedialne

- projekty

- informacje na tablicach grupowych

- kodeks obrazkowy ,,Przedszkolak w świecie mediów”

- scenariusze zajęć

- plany miesięczne

- wpisy do dziennika

- prace dzieci

- edukacyjne programy multimedialne

Dzień kropki http://www.thedotclub.org/dotday/register

- prace dzieci (plakat)

- gry planszowe i zręcznościowe

- scenariusze zajęć

- wpisy do dziennika

-miesięczne plany pracy

- słownik obrazkowy

- prace dzieci

https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl

- scenariusze zajęć

- wpisy do dziennika

-miesięczne plany pracy

- prace dzieci

- uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

- tablice i maty kodów

- aplikacje

- prace dzieci

- regulamin konkursu

- plakat informacyjny

- prace plastyczne

- dyplomy, nagrody

regulamin konkursu

- plakat informacyjny

- prace plastyczne

- dyplomy, nagrody

- komunikator

https://dzieci.us.edu.pl/eksperymenty

- filmy, zdjęcia

- prace dzieci

https://www.mac.pl/aktywni

https://pl-

pl.facebook.com/groups/MacAktywni/

- baza pomocy dydaktycznych

- kąciki zainteresowań

- materiały szkoleniowe

- dokumentacja nauczyciela stażysty

- strona internetowa,

- tablice informacyjne dla rodziców

- zapisy w dzienniku

- stroiki wielkanocne dla seniorów

scenariusze zajęć,

spotkań,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele grup 4-6latków

Nauczyciele grup ,,0”

Nauczyciele angliści

Nauczyciele wszystkich grup

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele stażyści

styczeń 2021

Nauczyciele grup 0

Marzec 2021

Necel Małgorzata

kwiecień 2021

Nauczyciele grup 4,5-latków

Nauczyciele grup 5,6-latków

Maj 2021

Nauczyciele wszystkich grup

Cały rok

Małgorzata

Agnieszka

Nauczyciele wszystkich grup.

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCEJ ROK SZKOLNY  2019-2020

Plan został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 27.08.2019

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

  przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

- Statut przedszkola.

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 1. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019
 2. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 3. Programu Wychowania przedszkolnego
 4. Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 5. Oczekiwań rodziców
 6. Wniosków z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
 7. Priorytetów wskazanych przez MEN
 8. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – propagowanie zdrowego stylu życia .

Zasady i sposoby realizacji

Kryteria osiągnięć

Monitorowanie

Osoby odpowiedzialne

I.  Kształtowanie nawyków dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo, wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej, wpajanie zasad właściwego odżywiania się oraz dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne.

 

1. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa
w przedszkolu:

  - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach  przedszkola i w ogrodzie.

  - zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami  ewakuacji,

  - przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego,

 

 

2. Uświadamianie zagrożeń płynących z otaczającego świata poprzez:

   - prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących wiedzy na

     temat zagrożeń dla zdrowia i sposobów ich unikania

   - organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Straży pożarnej, Straży Miejskiej - ,,EkoPatrol”, fundacji ,,Dogtor”

   - realizowanie programu pod patronatem Prezydenta Miasta  

     Gdyni we współpracy z Policją, Strażą pożarną i WOPR.

    ,,Bezpieczny przedszkolak”.

 

 

 

3. Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych
 i przyzwyczajeń zdrowotnych.

   - systematyczne uczenie oraz praktyczne wykonywanie poszczególnych czynności higienicznych

  - zorganizowanie kącika  „Zdrowy przedszkolak” modyfikowanego zgodnie z omawianymi treściami

   - organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem

   - zorganizowanie wycieczek do instytucji odpowiedzialnych za zdrowie społeczeństwa tj Przychodnia lekarska, Gabinet stomatologiczny

   - udział w programie profilaktyki antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

4. Dostarczanie podstawowej wiedzy związanej
z prawidłowym odżywianiem poprzez:

  - organizowanie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego  

     odżywiania się oraz zajęć kulinarnych

  - prezentacja multimedialna ,,Piramida zdrowia”

  - zorganizowanie przed każdą z sal grupowej spiżarni

    „Przetwory na zimę”

  - zorganizowanie „Kącika zielarskiego”

  - umożliwienie dzieciom wyboru dodatków do pieczywa na  

    śniadanie i podwieczorek „Warzywny talerzyk”

  - organizowanie spotkań z ludźmi zawodów 

    odpowiedzialnych za prawidłowe żywienie np. kucharz, 

    intendentka, dietetyk żywieniowy

5. Uświadamianie potrzeby dbania o zdrowie psychiczne poprzez:

  - stworzenie kodeksów grupowych przestrzeganie zawartych w nich reguł

  - wprowadzanie systemów motywacyjnych
  - prezentacja multimedialna zapoznająca  dzieci z ich  

     prawami wynikającymi z „Konwencji praw dziecka” :

·     prawo do ochrony  przed przemocą i agresją;

·     prawo do intymności w tym wykorzystywanie seksualne (zły dotyk, zły sekret)

  - organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających

  - wprowadzenie elementów bajkoterapii, muzykoterapii

  - czytanie dzieciom literatury terapeutycznej

  - zorganizowanie „Kącika relaksu”
  - realizowanie programu „Przyjaciele Zippiego”

  - realizowanie projektu „Zanim będę uczniem”.

6. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu poprzez:

  - wykorzystanie różnorodnych metod, form i środków w 

       zajęciach ruchowych

  - rozwijanie umiejętności aktywnego wypoczynku

  - organizowanie spacerów i wycieczek rekreacyjnych w

       połączeniu z zabawami ruchowymi i grami terenowym

  - systematyczne prowadzenie aktywnych zajęć gimnastycznych z wykorzystaniem sali gimnastycznej

  - wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie sprzętu 

       Sportowego

  - zorganizowanie międzygrupowej „Spartakiady  

       sportowej”

  - zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu 

       fotograficznego „Sport to zdrowie”

  - zorganizowanie wernisażu plakatów „Z mamą i tatą  

       ćwiczę zimą i latem” (V)

  - udział w „Olimpiadzie biegowej dzielnicy Karwiny”

  - zorganizowanie festynu „Dwie godziny dla Rodziny” (VI)

7. Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego nas    

    środowiska poprzez:

 - prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce

    ekologicznej   uwrażliwiających dzieci na konieczność  

    dbania o środowisko przyrodnicze

  - realizacja przedsięwzięć i projektów o charakterze 

    edukacyjnym i ekologicznym promującym dbałość  o

    środowisko proponowanych przez zewnętrznych

    partnerów: 

·         kontynuacja udziału w kampanii Odprowadzam sam

·         kontynuacja selektywnej zbiórki   makulatury, plastikowych nakrętek  i zużytych baterii oraz segregacja odpadów na terenie przedszkola, organizowanych przez KZG Dolina  Redy i Chylonki:  

   - udział w akcji „Sprzątanie świata” zorganizowanej na

       terenie przedszkola (X, III)

II. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.

1. Rada Szkoleniowa:
„Granice bólu – Akcja STOP przemocy i agresji”

2. Zapoznanie z literaturą dotyczącą kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzielenie się informacjami na powyższy temat.

3. Dzielenie się informacjami na temat samodzielne studiowanej literatury, czasopism nauczycielskich, publikacji multimedialnych, nowości wydawniczych. Tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych (materiałów oraz  literatury dotyczących tematu).

4. Wzbogacanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu zdrowego stylu życia (encyklopedie , literatura dziecięca itp.).

 5. Współpraca nauczycieli w ramach działań międzygrupowych i ogólnoprzedszkolnych

6. Systematyczne prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

7. Współpraca z psychologiem, cykl zajęć: eliminowanie odruchów agresji, tolerancja, rozładowanie negatywnych emocji, budowanie dobrej atmosfery w grupie

8. Współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta).

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

1.Współpraca z rodzicami:

  - zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola
i zachęcanie do jej modyfikowania.

  - wspólne analizowanie podejmowanych działań
wychowawczych i profilaktycznych w celu wzmacniania właściwych zachowań, ocenianie skuteczności i modyfikowanie według potrzeb,

  - współudział rodziców w konkursach,

  - angażowanie rodziców do wyposażania kącików,

  - cykliczne spotkania z psychologiem w ramach Klub Odpowiedzialnego Rodzica,

  - zachęcanie i realizowanie inicjatyw rodzicielskich,

  - zachęcanie do udziału w zebraniach grupowych

  - pedagogizacja rodziców na temat ,,Uzależnienia,

       zagrożenia i choroby XXI wieku”

  - włączenie rodziców w organizację festynu rodzinnego ,,Dwie godziny dla rodziny”

2. Współpraca z instytucjami lokalnymi:

  - współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia   edukacyjne w najbliższej okolicy,

  - zapraszanie do przedszkola gości związanych
z promowaniem zdrowego  stylu życia

  - nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole:
Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni,
Komenda Policji,
KZG „Dolina Redy i Chylonki”
Straż Pożarna,
LOB w Marszewie
Poradnia psych.-pedag. nr 1, nr 2

  - kontynuacja realizacji projektu „Zanim będę uczniem”

 

 

 

 

 

- zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa

  obowiązujących w przedszkolu i jego

  otoczeniu

- zna drogę ewakuacyjną

- wie, jak zachować się w przypadku

  ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego

- wie jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie może otrzymać pomoc, umie o nią poprosić

- wie, że nie można zażywać samodzielnie lekarstw i stosować środków chemicznych

- próbuje przewidywać skutki swoich zachowań

- zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich

- zna numery alarmowe

- zachowuje zasady bezpieczeństwa na drodze (podczas spacerów i wycieczek)

- samodzielnie wykonuje podstawowe

  czynności higieniczne

- przestrzeganie zasad higieny osobistej np. prawidłowe mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z WC, pielęgnacja nosa, dbanie o schludny wygląd, itp.

- uczestniczy w zakładaniu  i modyfikowaniu

  kącika

- poznaje zawody oraz instytucje

  odpowiedzialne za zdrowie oraz rolę ich

  pracy w funkcjonowaniu społeczeństwa

- wie, że palenie tytoniu wywołuje poważne schorzenia

- poznaje zasady dotycząca zdrowego odżywiania

- nabywa wiedzę na temat piramidy zdrowia

- spożywa i nazywa różnorodne pokarmy niezbędne do utrzymania zdrowia

- ogranicza spożywanie słodyczy

- potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie dla zdrowia

- poznaje przedstawicieli zawodów promujących zdrowe odżywianie

- przestrzega przyjętych przez grupę norm społecznych

- nabywa umiejętności wyrażania emocji, rozpoznawania ich u siebie oraz innych osób

- kontroluje własne zachowania

- prawidłowo reaguje na przejawy emocji innych osób

- wie, że ma prawo czuć się bezpieczny

- poznaje pojęcie ,,zły dotyk”, wie jak reagować

- rozumie znaczenie relaksu i wypoczynku dla funkcjonowania organizmu

- podejmuje różne formy aktywności ruchowej

  w ogrodzie przedszkolnym, w sali gimnastycznej i salach zajęć

- jest sprawne fizyczne na miarę swoich możliwości

- bierze udział w zabawach z elementem współzawodnictwa

- odkrywa i rejestruje za pomocą aparatu

  fotograficznego różnego rodzaju sporty

- swoje pomysły przedstawia za pomocą pracy plastycznej

 - ma poczucie odpowiedzialności i wpływu na

  stan środowiska w którym żyje

- poznaje zagrożenia związane z nadmiernym transportem samochodów osobowych oraz korzyściami płynącymi z ograniczenia ruchu kołowego dla zdrowia planety

- uczestniczy w działaniach proekologicznych:

segreguje śmieci; zbiera nakrętki, baterie, makulaturę

- zna i rozumie pojęcie recyklingu

- porządkuje ogród przedszkolny i jego okolice

- dostrzega piękno otaczającej nas przyrody nie skażonej zanieczyszczeniami

- wzbogacanie warsztatu pracy

- zacieśnianie współpracy między nauczycielami

- wymiana doświadczeń

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli

- rodzic zna dokumentację przedszkolną

- bierze czynny udział w życiu

  przedszkola

- ma możliwość wnoszenia swoich

  propozycji, modyfikacji, np. kodeksów

  grupowych, działań wychowawczych

- wnosi i realizuje swoje inicjatywy

  na rzecz dzieci i przedszkola

- poznaje przedstawicieli wybranych instytucji, role ich pracy w funkcjonowaniu społeczeństwa

- aktywnie uczestniczy w spotkaniach,       zadaje sensowne pytania dotyczące, np. bezpieczeństwa podczas spotkań z policjantem, strażakiem

- potrafi poprawnie zachowywać się w miejscach użyteczności publicznej

- zadaje pytania związane z celem wycieczki, spotkania

-protokół z przeprowadzenia próbnego alarmu przeciwpożarowego,

- zapisy w dziennikach

- plany miesięczne

- zapisy w dziennikach

- rejestracja fotograficzna

- karty wycieczek

- program ,,Bezpieczny przedszkolak"

- plany miesięczne

- wpisy do dzienników

- kącik ,,Zdrowy przedszkolak”

- rejestracja fotograficzna

- karty wycieczek

- program „Czyste powietrze wokół nas”

- plany miesięczne

- wpisy do dzienników

- rejestracja fotograficzna

- prezentacja multimedialna

- menu „Warzywny talerzyk”

- kodeksy grupowe

- systemy motywacyjne

- plany miesięczne

- wpisy do dzienników

- prezentacja multimedialna

- program „Przyjaciele Zippiego”

- plany miesięczne,

- wpisy do dziennika,

- scenariusze zajęć,

- regulamin konkursu

- fotografie konkursowe

- rejestracja fotograficzna

- wystawa plakatów

- dyplomy

- plany miesięczne

- zapisy w dziennikach         

- rejestracja fotograficzna  

- materiały dydaktyczne
  i pomoce dla nauczycieli

- kąciki selektywnej zbiórki odpadów, plakaty, ulotki promujące zbiórkę   

-  informacje w formie papierowej i na stronie internetowej przedszkola

- protokoły Rady Pedagogicznej i Rady Szkoleniowej

 - harmonogramy zajęć otwartych,

- scenariusze zajęć,

- materiały dydaktyczne i pomoce dla nauczycieli

- prezentacje multimedialne

- scenariusze i protokoły zebrań,

- listy obecności

- filmy edukacyjne

- prezentacje multimedialne

- tablice i plakaty informacyjne

- strona internetowa przedszkola

- plany miesięczne

- wpisy do dziennika,

- zdjęcia,

- scenariusz spotkań,         

- kronika przedszkolna,

Koordynator próbnego alarmu przeciw- -pożarowego vice dyrektor
 B. Kozyra,

pracownik BHP, wszyscy pracownicy

nauczyciele wszystkich grup,

nauczyciele grup „0”

nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele
 gr. „0”

nauczyciele wszystkich grup

Lucyna

Intendentka

nauczyciele wszystkich grup,

Lucyna,

psycholog

psycholog

nauczyciele wszystkich grup,

Lucyna

nauczyciele grup starszych

nauczyciele wszystkich grup

B.Gaweęda

Lucyna

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

terapeuta pedagog

nauczyciele wszystkich grup, psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog

logopeda

 

 

 1. „Dziecko w świecie wartości” – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez muzykę i literaturę.

ZZasady i sposoby realizacji

Kryteria  osiągnięć

Monitorowanie

Osoby odpowiedzialne

I.      Tworzenie sytuacji edukacyjnych kształtujących u dzieci postawy obywatelskie i patriotyczne w oparciu o muzykę i literaturę. Wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości.

 

1.”Kodeks przedszkolaka”- ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenie grupowych kodeksów.

 

 

 

2. Aranżowanie przestrzeni umożliwiającej dziecku poznawanie walorów płynących ze świta uniwersalnych wartości:

  - kąciki zainteresowań stałe (patriotyczno – obywatelski, muzyczny, czytelniczy)

  - dostosowywanie pomocy dydaktycznych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych z  poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

  - wzbogacanie swobodnych zabaw o rekwizyty, przedmioty
 i elementy inspirujące dzieci

3. Wprowadzanie w świat wartości takich jak dobro, miłość, przyjaźń, rodzina, tolerancja poprzez :

  - prowadzenie zajęć dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych

  - organizowanie międzygrupowych spotkań integracyjnych ukierunkowanych na kształtowanie postaw patriotyczno - obywatelskich:

·      ,,Poranek patriotyczny”( recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek patriotycznych)

·      ,,Dzień Niepodległości”

·      ,,Święto flagi”

·      ,,Dzień życzliwości”

·      „Pasowanie na ucznia lub przedszkolaka”

  - udział w uroczystościach przedszkolnych:

·      ,,Pasowanie na ucznia grupy 0” i przedszkolaka,

·      ,,Spotkanie wigilijne”,

·      ,,Dzień Babci i Dziadka”,

·      ,,Święto Mamy i Taty”,

·      ,,Cała Polska czyta dzieciom”,

·      ,,Dzień dziecka”(„Akademia talentów”)

  - zorganizowanie rodzinnego konkursu plastyczno – technicznego „Piernikowe cuda” (XII)

  - udział w akcjach charytatywnych tj.

·       świąteczna pomoc dla podopiecznych MOPS (min. udział w akcji Mikołajkowanie)

·       cykliczna „Pomoc dla Ciapkowa”

·       świąteczna kartka dla seniora z Klubu Seniora „Iskierka”

 

 

4. Rozbudzanie talentów muzycznych poprzez:

  - stosowanie różnorodnych metod i form rozwijających zainteresowania muzyczne:

·      Domana,

·      Metoda KLANZY - pedagogika zabawy,

·      Metoda Orffa,

·      Metoda Labana,

·      Metoda Kniesów

·      Metoda ruchu rozwijającego Sherborne,

  - rytmizowanie krótkich tekstów i utworów literackich

  - zapoznanie dzieci z instrumentami oraz grającym sprzętem muzycznym-dzisiejszym i dawnym (oglądanie na zdjęciach, obrazkach dawnego sprzętu: gramofon, magnetofon, adapter, radio, starych płyt)

  - zorganizowanie spotkania z np. kompozytorem, wokalistą, muzykiem, itd.

  - przybliżenie sławnych polskich kompozytorów np. Chopin, Penderecki, Szpilman, Moniuszko, Wieniawski, itp.

  - nauka piosenek ludowych i patriotycznych

  - utrwalanie zabaw tradycyjnych (np.: „Stary Abraham” „Jawor jawor” „Budujemy mosty” „Malowany wózek” )

  - wprowadzenie innowacyjnej zabawy w „Orkiestrę i dyrygenta” z wykorzystaniem instrumentów w ramach zajęć rytmicznych

  - zorganizowanie „Spaceru do kościoła” (zapoznanie z mechanizmem, budową i brzmieniem organów).

  - zorganizowanie rodzinnej wystawy niekonwencjonalnych instrumentów „Twórczy przedszkolak” (grzechotki z puszek, butelek wypełnionych różnymi materiałami)

5. Rozbudzanie zainteresowań literaturą oraz rozwijanie umiejętności słuchania utworów literackich poprzez:

  - wykorzystywanie literatury dziecięcej w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  - stosowanie różnorodnych metod i form pracy:

·        Metoda 101 kroków w nauce czytania”,

·        Metoda Dobrego Startu- M. Bogdanowicz,

oraz aktywizujących metod pracy:

·        burza mózgów,

·        projekt edukacyjny,

·        drama,

·        trening twórczego myślenia

- udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom” – głośne czytanie literatury polskiej (legendy, podania, bajki, baśnie, poezja, opowiadania) przez nauczycieli oraz zaproszonych gości

- zorganizowanie spotkania np. z poetą, ilustratorem, introligatorem

- stworzenie możliwości obcowania z literaturą pod różną postacią: książki papierowe, audiobooki, słuchowiska, bajki grajki, przestawienia, filmy, itd.

- uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych zainspirowanych literaturą organizowanych w przedszkolu

- wykonanie prac plastycznych na temat wysłuchanej literatury (wystawa prac)

- udostępnianie dzieciom wybranych pozycji z „Kącika czytelniczego” w każdy piątek „Książka na weekend”;?????

- zorganizowanie wycieczki do Biblioteki Miejskiej

6. Rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez kontynuacje zadań z konkursu ,,Przedszkole talentów”:

  - „Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych”- rozwijanie zdolności matematycznych,

  - „Przegląd polskich piosenek świątecznych”- przegląd muzyczny (XII)

  - ,,Wierszykowe trele morele” – konkurs recytatorski poezji polskiej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie,

  - ,,Kto pierwszy na mecie”- zorganizowanie zawodów sportowych,

  - ,,Akademia talentów”- prezentacja dziecięcych zdolności: recytatorskich, aktorskich, matematycznych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, sportowych

  - udział w olimpiadzie matematycznej ,,Matematyczne podróże małe i duże”

II. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.

1. Zapoznanie z literaturą dotyczącą kształtowania postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzielenie się informacjami na powyższy temat.

2. Gromadzenie literatury fachowej oraz płyt CD z muzyką

3. Współpraca nauczycieli w ramach działań międzygrupowych i ogólnoprzedszkolnych.

4. Tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych (materiałów oraz  literatury dotyczących tematu).

5. Wzbogacanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego (atlasy, literatura dziecięca itp.). 

6. Wzbogacanie kącików muzycznych

7. Współpraca z logopedą w zakresie posługiwania się poprawnym językiem ojczystym.

8 .Pełnienie funkcji opiekuna stażu oraz współdziałanie w ramach stażu.

9. Udział w szkoleniu ,, Metoda 101 kroków w nauce czytania”,

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1.Współpraca z rodzicami:

  - wspólne analizowanie podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w celu wzmacniania właściwych zachowań, ocenianie  skuteczności i modyfikowanie według potrzeb,

  - współudział rodziców w konkursach,

  - angażowanie rodziców do wyposażania kącików,

  -  modyfikowanie kodeksów grupowych,

  - cykliczne spotkania z psychologiem w ramach Klub Odpowiedzialnego Rodzica,

  - zachęcanie i realizowanie inicjatyw rodzicielskich np. koncertu uwieńczającego „Zakończenie lata”, „Warsztatów bębniarskich”

  - zachęcanie do udziału w zebraniach grupowych

2.Współpraca z instytucjami lokalnymi:

  - współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia   edukacyjne w najbliższej okolicy,

  - kontynuowanie współpracy z instytucjami wspierającymi przedszkole:

·      Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni,

·      Biblioteka Publiczna Filia Gdynia- Karwiny,

·      Poradnia psych.-pedag. nr 1, nr 2

·      Kościół pw. św. Jadwigi Królowej w Gdyni

·      Szkoła Muzyczna

  - udział dzieci w konkursach organizowanych poza przedszkolem

- tworzy kodeks grupy

- przestrzega zasad zgodnego

  współdziałania i reguł przyjętych
w grupie przedszkolnej

- bierze czynny udział w zakładaniu
i wzbogacaniu funkcjonujących w salach

  kącików zainteresowań

- inicjuje i realizuje działania na rzecz

  własnego rozwoju

- wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze

- szanuje emocje swoje i innych dzieci

- używa zwrotów grzecznościowych

- stara się panować nad własnymi

  emocjami

- stara się myśleć i działać empatycznie

- jest wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka

- odczuwa uczucia miłości i przywiązania do rodziny i kraju

- bierze czynny udział w przygotowaniu

  uroczystości w przedszkolu

- godnie reprezentuje i promuje

  przedszkole w trakcie realizacji

  przedsięwzięć artystycznych

- aktywnie uczestniczy jako aktor w

  spektaklach teatralnych, inscenizacjach,

  przyjmując określone role

- chętnie uczestniczy we wspólnych

  przedszkolnych prezentacjach z

  najbliższymi

- rozwija swoje zdolności i

  zainteresowania

- stara radzić sobie z tremą

- podejmuje działania na rzecz innych

- aktywnie uczestniczy w akcjach

- bezinteresownie działa na rzecz potrzebujących

- wzmacnia poczucie własnej wartości , indywidualności i oryginalności

- zdobywa wiedzę poprzez

  wielokierunkową aktywność

- bierze aktywny udział zabawach muzyczno – ruchowych

- uczestniczy w zabawach ze śpiewem

- rytmizuje krótkie teksty i utwory literackie

- poznaje różny sprzęt muzyczny

- poznaje przedstawicieli różnych zawodów związanych z muzyką

- zna najwybitniejszych kompozytorów polskich

- śpiewa piosenki ludowe i patriotyczne

- odczuwa uczucia miłości i przywiązania do rodziny i kraju

- zapoznaje się z mechanizmem, budową i brzmieniem organów

- z udziałem rodzica tworzy niekonwencjonalne instrumenty

- jest dumne ze swoich osiągnięć

- wzmacnia poczucie własnej wartości

- zdobywa wiedzę poprzez

  wielokierunkową aktywność

- uważnie słucha wybranych pozycji z literatury polskiej i wypowiada się na temat ich treści

- aktywnie uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami zawodów tj. poeta, ilustrator, introligator

- poznaje różne formy przekazu literackiego

- bierze czynny udział w przedstawieniach teatralnych

- wyraża swoje emocje poprzez wykonanie pracy plastyczne na temat wysłuchanego tekstu literackiego

- nabywa umiejętność poszanowania wspólnej własności (książki)

- uczestniczy w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w bibliotece

- poznaje specyfikę zawodu bibliotekarza

- aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju

  konkursach organizowanych w

  przedszkolu

- rozwija swoje zdolności, predyspozycje i

  inwencję twórczą

- aktywnie uczestniczy w grach i

  zabawach matematycznych

- godnie reprezentuje i promuje

  swoją grupę przedszkolną w trakcie realizacji przedsięwzięć artystycznych

- chętnie uczestniczy we wspólnych

  przedszkolnych prezentacjach

- stara radzić sobie z tremą

- wzbogacanie warsztatu pracy

- zacieśnianie współpracy między nauczycielami

- wymiana doświadczeń

- bierze czynny udział w życiu

  przedszkola

- ma możliwość wnoszenia swoich

  propozycji, modyfikacji, np. kodeksów

  grupowych, działań wychowawczych

- wnosi i realizuje swoje inicjatywy

  na rzecz dzieci i przedszkola

- wzbogaca swoją wiedzę pedagogiczną

- poznaje przedstawicieli wybranych instytucji, role ich pracy

- aktywnie uczestniczy w spotkaniach,       zadaje sensowne pytania

- potrafi poprawnie zachowywać się w miejscach użyteczności publicznej

- zadaje pytania związane z celem wycieczki, spotkania

- bierze udział u konkursach organizowanych poza przedszkolem

- kodeksy, kontrakty,

- tablice motywacyjne,

- kąciki zainteresowań,

- pomoce dydaktyczne

- plany miesięczne

- wpisy do dziennika,

-scenariusze zajęć, zabaw,

- regulamin konkursu

- wystawa prac

- dyplomy

- zebrane rzeczy,

-wykonane przez dzieci kartki,

-scenariusze spotkań, uroczystości,

   

-scenariusze zajęć, zabaw,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

-filmy edukacyjne,

- prezentacje multimedialne

- projekty

- informacje na tablicach grupowych

- wystawa instrumentów

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

-scenariusze zajęć, zabaw,

-filmy edukacyjne,

-projekty

-scenariusze zajęć,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

-zdjęcia,

-dyplomy

- protokoły zebrań,

 - harmonogramy zajęć otwartych,

- scenariusze zajęć,

- materiały dydaktyczne i pomoce dla nauczycieli

- protokoły zebrań, listy obecności,

- dokumentacja przedszkola,

- tablice informacyjne,

- plany miesięczne, wpisy do dziennika,

-zdjęcia,

-scenariusz spotkań,      

-kronika przedszkolna,

 

 

 

 

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup,

Lucyna

nauczyciele wszystkich grup,

????????????

nauczyciele starszych grup

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup,

logopeda,

ROK SZKOLNY 2018-2019ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCEJ

Plan został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 29.08.2018r.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996).

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.

- Statut przedszkola.

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 1. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018
 2. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 3. Programu Wychowania przedszkolnego
 4. Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 5. Oczekiwań rodziców
 6. Wniosków z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
 7. Priorytetów wskazanych przez MEN

 I. „Dziecko w świecie wartości” – kształtowanie postawy patriotycznej dzieci.

 

Zasady i sposoby realizacji

Kryteria osiągnięć

Monitorowanie

Osoby odpowiedzialne

I Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

Wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości.

 

1. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w przedszkolu:

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach

przedszkola i w ogrodzie.

- zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami

ewakuacji,

- przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego,

 

2. Realizowanie programu pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni ,,Bezpieczny przedszkolak”.

 

 

 

 

3.”Kodeks przedszkolaka”- ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenie grupowych kodeksów.

 

 

 

 

4. Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Zorganizowanie kącika z prawami i obowiązkami dziecka – „Prawa Dziecka”. Udział w zabawach edukacyjnych wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

6. Budowanie świadomości patriotycznej i narodowej poprzez:

- zorganizowanie kącików regionalnych ( symbole regionalne i narodowe: hymn, flaga, godło, stolica, pamiątki rodzinne, przedmioty związane z kulturą i tradycją)

-nauka piosenek ludowych i patriotycznych

-poznawanie zabaw tradycyjnych (np.: „Kółko graniaste” „Jawor jawor” „Mam chusteczkę haftowaną „Stary niedźwiedź mocno śpi” )

- słuchanie legend, podań i baśni ludowych

- poznawanie przysłów ludowych

7. Wprowadzanie w świat wartości takich jak dobro, miłość, przyjaźń, rodzina, tolerancja poprzez :

- literaturę, np. bajkoterapię

- uroczystości przedszkolne

- zajęcia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze

- pogadanki

- udział w akcjach charytatywnych

 

 

 

8. Zapoznanie dzieci z walorami architektoniczno- przyrodniczymi miasta Gdyni poprzez:

- edukacyjne filmy,

- programy multimedialne,

- albumy, fotografie

- zajęcia prowadzone metodą projektu,

- spacery po najbliższej okolicy

oraz zwiedzanie:

- Muzeum Emigracji,

- Wioska rybacka w Orłowie,

- Skwer Kościuszki,

- Okręt ,,Błyskawica”,

- Akwarium Gdyńskie (zajęcia edukacyjne),

- Muzeum Miasta Gdyni,

- inne (w tym z inicjatywy rodziców)

 

 

9.Zaznajomienie z miejscami historycznymi w okolicy:

- Groby żołnierskie z okresu II Wojny Światowej,

- Kapliczki przydrożne,

- Kościół Św. Wawrzyńca,

-Stara zabudowa dzielnicy Wielki Kack,

- Zabytkowy dworzec kolejowy, poczta

- inne

10. Poznanie warunków życia i pracy naszych przodków. Poznanie kultury i tradycji regionu pomorskiego poprzez:

- zgromadzenie wspólnie z rodzicami przedmiotów z minionej epoki oraz pamiątek rodzinnych,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- uczestnictwo w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami ( 1 listopada, 11 listopada, święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, święto Flagi, Konstytucja 3 Maja, powitanie wiosny ),

- inne (w tym z inicjatywy rodziców)

 

 

11. Zachęcanie dzieci do działań na rzecz społeczności lokalnej, udziału w akcjach charytatywnych:

a. świąteczna pomoc dla podopiecznych MOPS (min. udział w akcji Mikołajkowanie)

b. „Pomoc dla Ciapkowa”

c. świąteczna kartka dla seniora z Klubu Seniora „Iskierka”

                                                                                  

12. Rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez:

- zachęcanie dzieci do działań proekologicznych (rozmowy, pogadanki, kąciki ekologiczne, zbieranie nakrętek, segregacja odpadów)

- prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej pod hasłem „ Dbamy, bo kochamy”

-uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko przyrodnicze ,

- udział w kampanii ,,Odprowadzam Sam”

13. Organizowanie konkursów:

a.,, Historyczne zakątki mojego miasta”- konkurs

   fotograficzny (rodzinny międzyprzedszkolny)

b. ,,Polska, moja ojczyzna”- międzygrupowy quiz

- wystawy prac plastycznych dotyczących obchodzonych uroczystości

14. Rozwijanie pozytywnych emocji oraz uświadamianie znaczenia kultury bycia w życiu codziennym poprzez organizowanie międzygrupowych spotkań integracyjnych:

- ,,Poranek patriotyczny”( recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek patriotycznych)

- ,,Dzień Niepodległości”

- ,,Święto flagi”

- ,,Dzień życzliwości”

- „Pasowanie na ucznia”.

15. Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym- „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

(grupy I, II oraz IX)

16. Udział w projekcie edukacyjnym-

„ Polak przedszkolak”:

 • ,,Dumnym krokiem przez Gdynię” marsz z Okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem gdyńskich przedszkoli
 • Koncert Pieśni żołnierskiej i patriotycznej-Kocham Polskę
 • Warsztaty pt. ;Kokardy Narodowe”
 • Konkurs fotograficzny pt. ,,Spacerkiem po Gdyni”
 • „Poranek patriotyczny” –przedstawienie dla rodziców

II. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.

1.Zapoznanie z literaturą dotyczącą kształtowania postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

oraz dzielenie się informacjami na powyższy temat.

2.Współpraca nauczycieli w ramach działań międzygrupowych i ogólnoprzedszkolnych.

3.Tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych

(materiałów oraz literatury dotyczących tematu).

4. Wzbogacanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu wychowania patriotycznego ( atlasy, literatura dziecięca itp.).

5.Współpraca z psychologiem, cykl zajęć:

 • eliminowanie odruchów agresji,
 • tolerancja,
 • rozładowanie negatywnych emocji,
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie

6. Współpraca z logopedą w zakresie posługiwania się poprawnym językiem ojczystym.

7.Pełnienie funkcji opiekuna stażu oraz współdziałanie w ramach stażu.

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1.Współpraca z rodzicami:

- zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola

i zachęcanie do jej modyfikowania.

- wspólne analizowanie podejmowanych działań

wychowawczych i profilaktycznych w celu

wzmacniania właściwych zachowań, ocenianie skuteczności i modyfikowanie według potrzeb,

- współudział rodziców w konkursach,

- angażowanie rodziców do wyposażania kącików,

- modyfikowanie kodeksów grupowych,

- cykliczne spotkania z psychologiem w ramach KOR,

- zachęcanie i realizowanie inicjatyw rodzicielskich,

- zachęcanie do udziału w zebraniach grupowych

2.Współpraca z instytucjami lokalnymi:

- współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia  

edukacyjne w najbliższej okolicy,

- zapraszanie do przedszkola gości związanych z regionem kaszubskim oraz prezentujących tradycje historyczne,

- nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi

przedszkole:

a.       Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni,

b.      Biblioteka Publiczna Filia Gdynia- Karwiny,

c.       Komenda Policji,

d.      MOPS Gdynia

e.       KZG „Dolina Redy i Chylonki”

f.       Klub Seniora

g.       Straż Pożarna,

h.      Ciapkowo w Gdyni,

i.        MDK Gdynia,

j.        LOB w Marszewie

k.      Poradnia psych.-pedag. nr 1, nr 2

 

 

 

 

 

 

- wie i przestrzega zasad bezpieczeństwa

obowiązujących w przedszkolu i jego

otoczeniu

- zna drogę ewakuacyjną

- wie, jak zachować się w przypadku

ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego

- zna zasady zachowania w razie zagrożeń

- zna numery alarmowe

- zachowuje zasady bezpieczeństwa na drodze (podczas spacerów i wycieczek)

- tworzy kodeks grupy

- przestrzega zasad zgodnego

współdziałania i reguł przyjętych w

grupie przedszkolnej

- zgłasza potrzeby fizjologiczne,

samodzielnie wykonuje podstawowe

czynności higieniczne

- dba o wygląd swojej sali

- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

- dba o rzeczy osobiste nie naraża ich na

zniszczenie lub zgubienie

- stosuje zasadę kulturalnego zachowania

się przy stole w trakcie spożywania    

posiłków

- spożywa posiłki z użyciem sztućców,

   nakrywa do stołu i sprząta po posiłku

- uczestniczy w zakładaniu kącika

- rozumie treści zawarte w formie graficznej

- zna swoje prawa i obowiązki

- rozwija poczucie własnej tożsamości

- określa swoja narodowość, podaje

nazwę swojego kraju, stolicy

- nazywa i rozpoznaje symbole narodowe:

godło i flagę Polski

- śpiewa hymn narodowy, wybrane pieśni

- uczestniczy w zabawach ze śpiewem

-wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze

- jest wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka

- jest empatyczne

- akceptuje odmienność

- odczuwa uczucia miłości i przywiązania do rodziny i kraju

- poznaje i interesuje się wybranymi

zabytkami, architekturą i przyrodą miasta Gdyni

- dostrzega piękno i walory miasta Gdyni

- aktywnie uczestniczy w spacerach,

wycieczkach

- potrafi bezpiecznie zachowywać się w

środkach komunikacji miejskiej

- aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju

zajęciach, warsztatach

- zna i przestrzega podstawowych zasad

kulturalnego zachowania się w

miejscach publicznych

-zna nazwę i herb swojej miejscowości

- zna swój adres zamieszkania

- uczestniczy w organizowaniu

przedsięwzięć pielęgnujących tradycje

swojego regionu

- dostrzega różnice pomiędzy zabudową współczesną a historyczną

- rozwija uczucia patriotyzmu lokalnego

-poznaje ciekawych ludzi z regionu

pomorskiego,

-poznaje zwyczaje i obrzędy ludowe i narodowe,

-odczuwa przynależność do rodziny, regionu i narodu

-zna elementy kultury i tradycji

-uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe

fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi

- zwraca się bezpośredni do rozmówcy,

- podejmuje działania na rzecz innych

- aktywnie uczestniczy w akcjach

charytatywnych

- jest wrażliwe na potrzeby innych ludzi

-uczestniczy w działaniach proekologicznych

-segreguje śmieci

-zbiera nakrętki

-dba o przyrodę

- ma poczucie odpowiedzialności i wpływu na stan środowiska, w którym żyje

- odkrywa i rejestruje za pomocą aparatu

fotograficznego piękno swojego miasta,

jego walory architektoniczne i

przyrodnicze,

- bierze udział w konkursach

sprawdzających swoją wiedzę,

- szanuje emocje swoje i innych dzieci

- używa zwrotów grzecznościowych

- stara się panować nad własnymi

emocjami

- stara się myśleć i działać empatycznie

- wie, ze obchodzimy 100-lecie niepodległości Polski

- wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych

-wprowadzenie dziecka w świat literatury   -przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

-kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego

-kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

-włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego

-rozwijanie współpracy między nauczycielami

- wzbogacanie warsztatu pracy

- zacieśnianie współpracy między nauczycielami

- wymiana doświadczeń

- kształtowanie postaw patriotycznych

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych.

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskie

- poznanie wybranych dzieł literackich o charakterze patriotycznym

- rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazanie różnorodności i piękna naszego miasta

- stwarzanie dzieciom możliwości do zaprezentowania swoich umiejętności

wokalnych i tanecznych

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej

- rodzic zna dokumentację przedszkolną

- bierze czynny udział w życiu

przedszkola

- ma możliwość wnoszenia swoich

propozycji, modyfikacji, np. kodeksów

grupowych, działań wychowawczych

- wnosi i realizuje swoje inicjatywy

na rzecz dzieci i przedszkola

- poznaje przedstawicieli wybranych instytucji, role ich pracy w funkcjonowaniu społeczeństwa

- aktywnie uczestniczy w spotkaniach,      zadaje sensowne pytania dotyczące, np. bezpieczeństwa podczas spotkań z policjantem, strażakiem

- potrafi poprawnie zachowywać się w miejscach użyteczności publicznej

- zadaje pytania związane z celem wycieczki, spotkania

-alarm przeciwpożarowy, zapisy w dziennikach

-program ,,Bezpieczny przedszkolak"

-kodeksy, kontrakty, tablice motywacyjne,

-propozycje modyfikacji

-plany miesięczne, wpisy do dziennika

-kącik ,,Prawa Dziecka”

-scenariusze zajęć,

-programy multimedialne,

-filmy,

-legendy,

-nagrania

-zdjęcia,

-pamiątki rodzinne

-scenariusze zajęć, zabaw,

- wpisy do dziennika,

- scenariusze zajęć

- projekty edukacyjne

- karty wycieczki

- zapisy w dziennikach

- plany miesięczne

-scenariusze zajęć,

-scenariusze spotkań,

- wystawa przedmiotów przyniesionych przez rodziców,

-zdjęcia, pocztówki,

- ksiązki, albumy

-zebrane rzeczy,

-wykonane przez dzieci kartki,

-scenariusze zajęć,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

- kąciki ekologiczne i przyrodnicze

- regulaminy konkursów

- prace konkursowe

- wystawy prac

- scenariusze spotkań

- scenariusze zajęć

- materiały dydaktyczne

- wystawy prac

- zajęcia otwarte

- scenariusze zajęć

- materiały dydaktyczne

- wystawy prac

-protokoły zebrań,

- harmonogramy zajęć otwartych,

-scenariusze zajęć,

- materiały dydaktyczne i pomoce dla nauczycieli

- protokoły zebrań, listy obecności,

-dokumentacja przedszkola,

-tablice informacyjne,

- plany miesięczne, wpisy do dziennika,

-zdjęcia,

-scenariusz spotkań,         

-kronika przedszkolna,

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele grup „0”

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup, psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup, psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup

Koordynatorzy:

a. J. Jankowska

b. B. Cejlowska

c. B. Gawęda

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

a.J. Jankowska, L.Hebel-Wiśniewska, M. Necel, I Grimm, J. Truszkowska

b. nauczyciele 4,5,6 – latków

nauczyciele wszystkich grup, psycholog, logopeda

G. Itrich

E. Keller

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog

logopeda

a .M. Necel

b. A. Kubik

c. B. Gawęda

d. J. Jankowska

e. B. Gawęda

f. B.Gawęda A.Kubik

g. R. Darnowska

h. B. Cejlowska

j. J. Jankowska

k. K. Małek

 

 II. Przedszkolaki ,,Super bystrzaki”- rozwijanie samodzielnej aktywności dziecka i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych

Zasady i sposoby realizacji

Kryteria osiągnięć

Monitorowanie

Osoby odpowiedzialne

I. Tworzenie warunków do rozwijania procesów poznawczych w różnych aspektach działalności dziecka.

 

1. Aranżowanie przestrzeni inspirującej dzieci do twórczej aktywności, poznawania własnych możliwości, do podejmowania różnych form działania w kierunku ich rozwijania, eksperymentowania i odkrywania:

- kąciki zainteresowań stałe (czytelniczy, konstrukcyjny,

artystyczny, przyrodniczy) i czasowe,

- dostosowywanie pomocy dydaktycznych do poziomu

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych z

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i

zainteresowań.

- wzbogacanie swobodnych zabaw o rekwizyty, przedmioty i elementy inspirujące dzieci

 

2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez zastosowanie różnorodnych metod pracy:

- M. Montessori,

- Metoda Dobrego Startu- M. Bogdanowicz,

- Domana,

- Metoda I. Majchrzak – zabawy z literami,

- Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

- Metoda KLANZY - pedagogika zabawy,

- Metoda Orffa,

- Metoda Labana,

- Metoda Kniesów

- Metoda ruchu rozwijającego Sherborne,

oraz aktywizujących metod pracy:

- burza mózgów,

- projekt edukacyjny,

- drama,

- gry planszowe,

- trening twórczego myślenia

- metoda K.E. Denisona

3. Wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i

umiejętności informatycznych:

- tablica multimedialna,

- komputer,

- prace z programami multimedialnymi

- telefon komórkowy.

4. Tworzenie sytuacji zachęcających do brania udziału

w różnych przedsięwzięciach organizowanych w

grupach, w przedszkolu i poza przedszkolem:

- ,,Pasowanie na ucznia grupy 0”,

- ,,Spotkanie wigilijne”,

- ,,Dzień Babci i Dziadka”,

- ,,Święto Mamy i Taty”,

- ,,Cała Polska czyta dzieciom”,

- ,,Bieg Malucha”,

- ,,Dzień dziecka”(„Akademia talentów”)

-,,Gdyński Magiel Teatralny”

- ,,Matematyczne podróże małe i duże”- olimpiada

   matematyczna.

- ,,Śpiewam i gram” – międzyprzedszkolny przegląd piosenki dziecięcej

 

 

5.Rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez kontynuacje zadań z konkursu ,,Przedszkole talentów”:

 1. -,,Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych”- rozwijanie zdolności matematycznych,
 2. -,,Dziecięce piosenki ludowe i tradycyjne”- przegląd muzyczny
 3. -,,Nasza ojczyzna wierszem opisana” – konkurs recytatorski, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie,
 4. -,,Kto pierwszy na mecie”- zorganizowanie zawodów sportowych,
 5. - ,,Akademia talentów”- prezentacja dziecięcych zdolności: recytatorskich, aktorskich, matematycznych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, sportowych

 

6. Organizowanie rodzinnych wystaw plastycznych:

-,,Wielkanocna doniczka”( wspólne wysiewanie nasion/sadzenie roślin w ozdobne doniczki )

-,,Galeria świątecznych pomysłów” ( dowolne prace plastyczne o tematyce świątecznej )

 

 

 

 

7. Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym- „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

 

 

 

 

II. Współpraca nauczycieli w ramach WDN.

1.Rada Szkoleniowa.

 

2.Systematyczne prowadzenie zajęć otwartych dla  

  nauczycieli.

3.Dzielenie się informacjami na temat samodzielne studiowanej literatury, czasopism nauczycielskich, publikacji multimedialnych, nowości wydawniczych.

5.Publikowanie ciekawych pozycji w biblioteczce przedszkolnej.

6. Współpraca ze specjalistami (psycholog, logopeda,

terapeuta).

7.Pełnienie funkcji opiekuna stażu oraz współdziałanie w ramach stażu.

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1.Współpraca z rodzicami:

- systematyczne informowanie rodziców o postępach w

rozwoju ich dziecka poprzez kontakty indywidualne,

zebrania grupowe, konsultacje

- pedagogizacja rodziców np. adaptacja przedszkolna,

dojrzałość szkolna,

- wspieranie rodziców dzieci o szczególnych

potrzebach,

- wspólne modyfikowanie działań prowadzonych na

rzecz rozwoju dzieci, przedszkola i środowiska

lokalnego,

- współudział rodziców w konkursach, uroczystościach,

wycieczkach,

- udział w zajęciach współuczestniczących i otwartych

- angażowanie rodziców w zagospodarowanie kącików

zainteresowań,

- cykliczne wydawanie gazetki przedszkolnej ,,Tęczowe

wiadomości”,

- promowanie przedszkola na stronie internetowej

oraz rozszerzenie strony o ankiety dla rodziców,

- zachęcanie do obecności i aktywności na zebraniach

oraz uświadamianie o możliwości współdecydowania

w sprawach przedszkola,

2.Współpraca z instytucjami lokalnymi:

- współorganizowanie wycieczek, wyjść na zajęcia  

edukacyjne w najbliższej okolicy,

- zapraszanie do przedszkola gości reprezentujących

ciekawe zawody,

- nawiązanie współpracy z instytucjami w celu wzajemnego rozwoju oraz korzystnego wpływu na rozwój dzieci:

v  Szkoła podstawowa Nr 42 w Gdyni,

v  Biblioteka Publiczna Filia Gdynia- Karwiny,

v  Rada Dzielnicy Karwiny,

v  MDK Gdynia,

v  MOPS,

v  LOB w Marszewie

v  Poradnia psych.-pedag. Nr 1

- bierze czynny udział w zakładaniu i

wzbogacaniu funkcjonujących w salach

kącików zainteresowań

- inicjuje i realizuje działania na rzecz

własnego rozwoju

- wzmacnia poczucie własnej wartości , indywidualności i oryginalności

- zdobywa wiedzę poprzez

wielokierunkową aktywność

- zna podstawowe funkcje urządzeń informatycznych: tablicy multimedialnej, komputera, telefonu komórkowego

- bierze czynny udział w przygotowaniu

uroczystości w przedszkolu

- godnie reprezentuje i promuje

przedszkole w trakcie realizacji

przedsięwzięć artystycznych

- aktywnie uczestniczy jako aktor w

spektaklach teatralnych, inscenizacjach,

przyjmując określone role

- chętnie uczestniczy we wspólnych

przedszkolnych prezentacjach z

najbliższymi

- rozwija swoje zdolności i

zainteresowania

- stara radzić sobie z tremą

- aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju

konkursach organizowanych w

przedszkolu

- rozwija swoje zdolności, predyspozycje i

inwencję twórczą

- aktywnie uczestniczy w grach i

zabawach matematycznych

- bierze wraz z najbliższymi czynny

udział w przedsięwzięciach plastycznych

- wypowiada się w różnych technikach

   plastycznych

- jest dumne ze swoich osiągnięć

- wzmacnia poczucie własnej wartości

-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną

- wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych

-wprowadzenie dziecka w świat literatury   -przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

-kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli

- rodzic posiada informacje o potrzebach

rozwojowych swojego dziecka, jego

mocnych i słabych stronach

- otrzymuje pomoc specjalistów

- ma możliwość modyfikowania działań

na rzecz rozwoju dzieci, przedszkola i

środowiska

- czynnie uczestniczy w życiu przedszkola

- realizowanie wspólnych przedsięwzięć

-kąciki zainteresowań,

-pomoce dydaktyczne

-scenariusze zajęć, zabaw,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

-filmy edukacyjne,

-programy multimedialne,

-projekty

-scenariusze zajęć,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika

-scenariusze spotkań, uroczystości,

- plany miesięczne,    

-scenariusze zajęć,

-wpisy do dziennika,

-artykuły w ,,Tęczowych wiadomościach”

-scenariusze zajęć,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika,

-zdjęcia,

-dyplomy

-wystawy prac

-materiały szkoleniowe

-protokoły zebrań,

-listy obecności,

-strona internetowa,

-tablice informacyjne dla rodziców

-scenariusze zajęć, spotkań,

-plany miesięczne,

-wpisy do dziennika

 

 

 

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup

nauczyciele wszystkich grup ,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup

a.R. Darnowska

b. B. Gawęda,

A. Kubik

c. M. Szefler,

H. Hirsz,

A. Nowak,

I. Budzisz, A.Wojciechowska

d. J. Jankowska

e. R. Darnowska,

J. Jankowska

nauczyciele wszystkich grup

oraz rodzice

E. Keller

G. Itrich

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

nauczyciele wszystkich grup,

psycholog, logopeda

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.