^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Scenariusz zajęć logopedycznych

 

Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści

 utrwalanie wymowy głosek 3 szeregów.                                                                                                                                

opracowała neurologopeda Ewa Trzeszan

Wstęp, wiadomości dla nauczycieli i rodziców

Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... to specjalistyczna seria programów multimedialnych, przeznaczony przede wszystkim dla: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną – jako element wspomagający stymulację wielozmysłową (w tym dla dzieci słabo słyszących                            i niesłyszących, z autyzmem) ,dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju – jako pomoc w terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym - jako element wspierający ich wszechstronny rozwój. Oprócz różnej tematyki nawiązującej do określonej pory roku, każda część programu Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... zawiera inne propozycje programów narzędziowych. Zasoby w tych programach są bardziej skomplikowane niż te zaproponowane w obrębie poszczególnych lekcji ćwiczących określone funkcje. Dlatego też dziecko na pewno będzie potrzebowało pomocy osoby dorosłej.

Diagnoza logopedyczna: sygmatyzm

Etap terapii: usprawnianie wymowy głosek 3 szeregów na materiale słowno-obrazkowym, etap wyrazu, zdania.

Cele:

 • utrwalanie wymowy głosek s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż,ś,ź,ć,w sąsiedztwie różnych liter
 • wydłużenie fazy wydechu
 • kształtowanie wrażliwości słuchowej
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • doskonalenie grafomotoryki
 • pobudzenie synchronizacji półkul mózgowych
 • utrwalenie wiadomości związanych z najbliższym otoczeniem dziecka oraz ze zmianami w przyrodzie.

Metody pracy:

 1. słuchowa
 2. wyjaśniająca
 3. demonstracyjna

Pomoce:

 • Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku  seria programów multimedialnych
 • Słomki, jabłka i kosz z papieru
 • Plansza z leniwą ósemką

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia wprowadzające

1.Ćwiczenia oddechowe. Za pomocą słomki dzieci przenoszą  papierowe elementy- jabłka,  do koszyka.

2.Ćwiczenia warg i języka. Wykorzystanie programu narzędziowego ,,Remont u Smoka”.

Słuchając bajki dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory.

Ćwiczenia utrwalające

Ćwiczenia utrwalające głoski 3 szeregów w logotomach, w grupach spółgłoskowych: sza,sze,szo,szu,szy…sa,se,co,cu,cy, dziecko powtarza dźwięki wydawane przez pacynkęTosię

Ćwiczenia właściwe

1.Utrwalanie głosek w wyrazach i zdaniach

Uczeń wykonuje polecenia narratora komputerowego

Już jesień

a)dziecko uruchamia animację i  nazywa pojawiające się przedmioty i osoby-ubiór jesienny,czapka,plaszcz,kalosze,parasol,liscie,park,wiatr,przedszkole,koleżanka…..

b)ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej polega na odnalezieniu przez dziecko pary takich samych obrazków i poprawne nazwanie przedmiotów, stragan, owoce, warzywa, kasztany…              

2.Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej ,,Gimnastyka Tosi”- wykonanie ruchów naprzemiennych, oraz leniwej ósemki(tor lotu listków poruszanych przez wiatr).

Gospodarstwo jesienią

 • przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu.

Uczeń rozpoznaje dźwięki wydawane przez różne zwierzęta na wsi.

 Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje.

Ćwiczenia dodatkowe-grafomotoryczne

 • Jesienny album
  Jest to zbiór elementów do wydruku i wycięcia, umożliwiających utworzenie albumu z zapiskami z jesiennych spacerów.
  Na schemat składają się karta tytułowa, na której dziecko może się podpisać jako autor księgi oraz zestaw kart, możliwych do powielenia w zależności od potrzeb.
 • Moja książeczka
  Jest to zbiór elementów do wydruku i wycięcia, pozwalających utworzyć książeczkę               z informacjami o sobie.
  Na schemat składają się: karta tytułowa (w dwóch wersjach: dla chłopca i dziewczynki), na której dziecko może się podpisać jako autor książeczki oraz zestaw jej kart:
  • karta na zdjęcie lub portret autora,
  • karta na zdjęcie lub portret rodziny autora,
  • karta na odcisk dłoni,
  • karta na zdjęcie lub portret przyjaciela,
  • karta na rysunek ulubionej zabawki,
  • karta na rysunek ulubionego zwierzęcia,
  • karta na rysunek ulubionej czynności, hobby lub potrawy.
 • Jesienna ramka do zdjęć
  Jest to zbiór elementów do wydruku, które po wycięciu, złożeniu i sklejeniu utworzą ramkę do zdjęcia.
  Schematy ramek są dostępne w trzech kształtach. Aby nadać ramce charakter jesienny, można ją ozdobić „skarbami jesieni” znalezionymi podczas spaceru.
 • Jesienne memo
  Jest to zbiór elementów do wydruku i wycięcia. Można z nich utworzyć zestaw do gry pamięciowej memo. Ilustracje w zestawie nawiązują do jesieni.
  Elementy są przygotowane w dwóch wersjach. Można je wydrukować w kolorze lub wersji czarno-białej do pokolorowania przez dziecko.

Praca domowa

Utrwalenie nazw obrazków, dziecko otrzymuje wydruk z ilustracjami do poko

Język Kosmitów- utrwalanie wymowy głoski r.

Diagnoza logopedyczna: pararotacyzm

Etap terapii: usprawnianie wymowy głoski r na materiale słownym

Cele:

 • utrwalanie wymowy głoski r w sąsiedztwie różnych liter
 • wydłużenie fazy wydechu
 • kształtowanie wrażliwości słuchowej
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • doskonalenie rozwoju psychomotorycznego(synchronizacja półkul mózgowych)

Metody pracy:

 1. słuchowa
 2. wyjaśniająca
 3. demonstracyjna
 4. naśladowcza(Kinezjologia Edukacyjna dr P.Dennisona)

Pomoce:

 • Komputerowy program do diagnozy i terapii logopedycznej Logopedia- rotacyzm
 • Ilustracja statku kosmicznego, leniwej ósemki, srebrne kółka

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia wprowadzające

1.Ćwiczenia oddechowe.Za pomocą słomki dzieci przenoszą  papierowe elementy statku kosmicznego na jego kontur.

2.Ćwiczenia warg i języka. Wykorzystanie programu narzędziowego ,,Remont u Smoka”.

Słuchając bajki dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory.

Ćwiczenia utrwalające

Ćwiczenia utrwalające głoskę r w logotomach typu ttt, ddd, td, tedo- głoski t, d realizowane dziąsłowo. Spotkanie z Kosmitami- dziecko odsłuchuje dźwięki wydawane przez kosmitów, powtarza je podczas nagrania.

Ćwiczenia właściwe

1.Utrwalanie głoski r w grupach spółgłoskowych:

-dr,-tr.

Uczeń koloruje obrazek według opisu i nagrywa wyrazy. Gdy nagranie jest poprawne przyznaje sobie punkt słoneczko(poprawność nagrania weryfikuje logopeda).W nagrodę pojawia się animacja.

-pr,-br

a)dziecko uruchamia animację i próbuje zapamiętać jak największą liczbę obrazków  następujących po sobie, po to by je powtórzyć w odpowiedniej kolejności.

b)ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej polega na odnalezieniu przez dziecko pary takich samych obrazków i poprawne nazwanie przedmiotów.

2.Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej ,,Gimnastyka Marsjan”- wykonanie ruchów naprzemiennych, oraz leniwej ósemki(tor lotu statku kosmicznego).

3.Ćwiczenie głoski r w izolacji. Dziecko wymawia głoskę r i uruchamia animację.

4.Utrwalanie głoski r w wyrazach. Podczas nazywania czarno-białych obrazków zamieniają się one w kolorowe, dziecko nagrywa nazwy, odsłuchuje i w nagrodę otrzymuje wydrukowane kolorowanki.

5.Ćwiczenia dodatkowe(w ramach wolnego czasu)

Mówiące obrazki( to program łączący kolorowe plansze, animację i naturalne odgłosy otaczającego świata, tworzy uniwersalne narzędzie wspomagające terapię logopedyczną. Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje)

 • Kosmici na Ziemi.

Jest to obrazkowa historyjka o przybyszach z Kosmosu i ich przygodach na Ziemi.

 • przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu.

Uczeń rozpoznaje dźwięki wydawane przez różne zwierzęta.

logopeda Ewa Trzeszan

 

Praca domowa

Utrwalenie nazw obrazków, dziecko otrzymuje wydruk z ilustracjami do pokolorowania.

Obserwacja i diagnoza przedszkolna

 

Zadaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego jest prowadzenie u dzieci młodszych wiekowo, czyli trzy i czterolatków obserwacji pedagogicznych, a u dzieci starszych pięcio i sześcioletnich diagnozy przedszkolnej (czyli analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole). Powyższe badania mają na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych swoich wychowanków oraz dokumentowanie tych spostrzeżeń w arkuszach obserwacji (dzieci młodsze) oraz kartach do diagnozy (dzieci starsze). Zarówno obserwacja, jak                   i diagnoza bada poziom umiejętności dziecka we wszystkich piętnastu obszarach edukacyjnych. Każda grupa wiekowa ma ściśle określony zakres oraz etapy osiągania umiejętności zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W naszym przedszkolu na przełomie września i października została przeprowadzona obserwacja i diagnoza wstępna. Badania te umożliwiły poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dały obraz reprezentowanego przez dzieci poziomu wiadomości i umiejętności. Podstawową metodą w tego typu badaniach jest obserwacja dziecka. Obserwacji       dokonuje się  podczas: zabawy, wykonywania ćwiczeń ruchowych, zadań, działań, czynności porządkowych i samoobsługowych, relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Obserwacja służy poznaniu cech osobowościowych, potrzeb, zachowań, uzdolnień. Na jej podstawie uzyskane informacje wykorzystywane są do planowania pracy indywidualnej oraz pracy  z całą grupą.   W kwietniu zostanie przeprowadzona obserwacja i diagnoza końcowa, która da obraz efektów podjętych działań, a u pięcio, sześciolatków wskaże poziom przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej oraz końcowej swoich pociech rodzice zapoznawani są na zebraniach organizowanych w  grupach.                                             Barbara Cejlowska  

Olimpiada matematyczna

MATEMATYCZNE PODRÓŻE – MAŁE I DUŻE, CZYLI NASZ UDZIAŁ W II GDYŃSKIEJ OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ

Dnia 06.04.2016r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni odbyła się II Gdyńska Olimpiada Matematyczna pt. „Matematyczne Podróże Małe i Duże”. Olimpiada skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i ma na celu upowszechnienie matematyki wśród dzieci, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz zachęcenie przedszkolaków do publicznych występów. W matematycznych zmaganiach wzięło udział dziesięć przedszkolnych drużyn z naszego miasta, w tym trzyosobowa reprezentacja z naszego przedszkola, którą nazwałyśmy „Plusiki 44”.
Dzieci, które reprezentowały nasze przedszkole to uczniowie grup VIII i VII – Oliwia Czereń, Maciej Walczak oraz Szymon Zawadka.
Zadania, z którymi zmierzyły się dzieci, to między innymi układanie figur geometrycznych z patyczków, przeliczanie elementów, dzielenie i rozcinanie koła na określoną ilość części ,oraz zadania z zakresu orientacji na kartce papieru – umiejętność bardzo ważna w dalszej szkolnej edukacji dzieci. Zawody urozmaicone były ćwiczeniami relaksacyjnymi przy muzyce, a także pokazem bardzo ciekawych eksperymentów, które może bez trudu wykonać każdy przedszkolak z niewielką pomocą nauczyciela lub rodzica.
Dzieci z wielkim entuzjazmem brały udział w konkurencjach. Ukoronowaniem zawodów było wręczenie wszystkim uczestnikom medali i dyplomów. Każda z drużyn otrzymała również puchar jako nagrodę za włożony wysiłek w wykonywanie matematycznych zadań.
Dzieci bardzo miło wspominają czas spędzony na Matematycznej Olimpiadzie i z utęsknieniem wyczekują kolejnych naukowych wyzwań.
Serdecznie gratulujemy naszej matematycznej drużynie i życzymy dalszych sukcesów.


Autorzy:
Małgorzata Necel
Anna Matuszewska

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.