^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan na wrzesień

PLAN NA WRZESIEŃ

W miesiącu wrześniu będziemy realizować tematy:

 1. Ja i moja grupa
 2. Moja droga do przedszkola
 3. Idzie jesień przez las, park

Na początku września będziemy wspominać lato i wakacje. Podczas tych wakacyjnych opowieści dzieci będą miały okazję do rozwijania umiejętności wypowiedzi, ale także będą mogły określić swoje upodobania i zainteresowania, ulubione formy spędzania czasu, letnie zabawy i zajęcia. Wiąże się to z lepszym poznaniem siebie, kształtowaniem pozytywnego obrazu własnej osoby, przeżywaniem pozytywnych emocji.

Następnie zajmiemy się zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji, wspólnie spróbujemy poszukać sposobów radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. W oparciu o literaturę i własne doświadczenia dzieci będziemy rozmawiać o wartościach uniwersalnych, takich jak koleżeństwo i przyjaźń oraz ich znaczeniu. Wykorzystamy zabawy dramowe według pomysłów dzieci. Dzieci namalują ulubionego kolegę lub koleżankę z grupy uwzględniając charakterystyczne cechy tej osoby. Utrwalą też w ten sposób nazwy części ciała. Ustalimy zasady kodeksu grupowego, wprowadzimy dyżury.

Poznając otaczający świat dziecko chce wszystkiego dotknąć, spróbować, poznawać wszystkimi zmysłami. Podczas zabaw badawczych będziemy więc korzystać ze zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku. Dzieci dowiedzą się, co to są zmysły, jakie jest ich znaczenie oraz, że trzeba o nie dbać.

Jednym z priorytetów przedszkola jest kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyków związanych z bezpieczeństwem. Będziemy więc poznawać i utrwalać podstawowe zasady ruchu drogowego, aby bezpiecznie i kulturalnie poruszać się po chodniku i przechodzić przez jezdnię. Dzieci poznają też wybrane znaki drogowe, ich kształt, wygląd i znaczenie. Utrwalą znajomość adresu zamieszkania. Odbędą się spacery w pobliże przedszkola, dzieci będą mogły obserwować ruch samochodów na skrzyżowaniu. Podczas określania wyglądu pojazdów dzieci udoskonalą umiejętność posługiwania się przymiotnikami. Będą nazywać pojazdy specjalistyczne, nauczą się numerów alarmowych.

Wrzesień to też miesiąc, w którym można zaobserwować pierwsze oznaki jesieni. Przyroda żywo oddziaływuje na dzieci, trzeba więc wykorzystać te dziecięce zainteresowania. Będziemy bawić się liśćmi, żołędziami, szyszkami (zabawy plastyczne, konstrukcyjne, matematyczne itp.). Poznamy wybrane gatunki grzybów. Dzieci obejrzą teatrzyk: ,,Dom pod grzybkiem”. Dzieci wzbogacą wiadomości przyrodnicze.

Wiek przedszkolny charakteryzuje się wielką potrzebą ruchu, mówi się nawet o nadruchliwości dzieci i konieczności zaspokojenia głodu ruchu dziecka. Dlatego codziennie organizujemy dzieciom zabawy i ćwiczenia ruchowe, wychodzimy na plac zabaw, gdzie dzieci mogą rozwijać umiejętności ruchowe korzystając ze sprzętu terenowego, różnych przyrządów i zabawek.

Z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania we wrześniu będziemy organizować zabawy i ćwiczenia manualne (doskonalące sprawność ręki), zabawy rozwijające słuch fonematyczny ( dzielenie wyrazów na sylaby), zabawy ortofoniczne (poprawne wybrzmiewacie głosek), zabawy dydaktyczne (rozwijanie procesów poznawczych, orientacji przestrzennej). Książka jako czynnik rozwijający zainteresowania czytelnicze i zachęcający do podejmowania prób samodzielnego czytania jest stale obecna w naszej grupie.

Podsumowując we wrześniu będziemy pracować nad:

 • ustalaniem zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu
 • kształtowaniem prawidłowych postaw społecznych
 • zrozumieniem charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, koleżeństwo
 • zrozumieniem konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych
 • rozwijaniem sprawności ruchowej
 • wzbogacaniem wiadomości przyrodniczych
 • poznawaniem charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 • kształtowaniem orientacji przestrzennej
 • utrwalaniem umiejętności dzielenia słów na sylaby
 • wdrażaniem do czytania
 • kształtowaniem u dzieci gotowości do nauki liczenia, dodawania
 • zachęcaniem dzieci do przeliczania w sytuacjach naturalnych i manipulowania liczmanami
 • rozwijaniem sprawności manualnej, określaniem położenia przedmiotów względem innych przedmiotów;
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego - bezpieczne poruszanie się po ulicy;
 • rozwijaniem mowy
 • kształtowaniem właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
 • rozwijaniem spostrzegawczości wzrokowej
 • utrwalaniem znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 • rozwijaniem umiejętności orientacji w przestrzeni
 • poznawaniem znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia
 • rozwijaniem wyobraźni i sprawności manualnej
 • poznawaniem i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • poznawaniem pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym
 • rozwijaniem umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych
 • stwarzaniem warunków do doświadczeń i zabaw badawczych

WIERSZ NA WRZESIEŃ:       B. Forma ,,Witamy Panią Jesień

Idzie przez świat Pani Jesień,
psotny wiatr w worku niesie.
Wypuścić go z worka trzeba,
niech strąci liście z drzewa.

Liście wirują nad ziemią,
ich barwy w słońcu się mienią.
Dzieci się bardzo cieszą,
szybko do parku śpieszą.

Spadają kasztany, żołędzie,
wkoło pełno ich wszędzie.
Jesień dary przyniosła,
piękna, bajkowa, radosna.

Lecz kiedy ma humor ponury
maluje deszczowe chmury.
Wtedy wita nas deszczem
i chłodzi ciepłe powietrze

PIOSENKA NA WRZESIEŃ: ,,Każdy chciałby być kierowcą”

1. Tyle samochodów jeździ po ulicach,

a każdy kierowca zna przepisy.

My zasady ruchu też już dobrze znamy,

Bo jako piesi po drogach się poruszamy.

Ref: Wiemy, że światło czerwone znaczy stop,

Zielone zaś- możesz iść!

Znaki drogowe trzeba znać, by bezpiecznym być.

 1. Gdy już będę duży, kierowcą zostanę

I przepisy ruchu poznam doskonale.

Będę miał samochód, no i prawo jazdy

Jak mama, tata, i ciocia, wujek i dziadek.

GRUDZIEŃ U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Zima coraz bliżej.
 2. Świąteczny czas (metoda projektu)
 3. Witamy Nowy Rok.

 

TREŚCI PPROGRAMOWE:

1. Warstwa biologiczna: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku; przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie ze sztućców; przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności; uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała; uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych; przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu.

2. Warstwa psychologiczna: obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku); dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, nazywanie ich; powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; rytmiczne dzielenie słów- nazw obrazków; rozpoznawanie odgłosów przyrody; rozpoznawanie symboli oznaczających elementy pogody; powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek; poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki; rozwijanie sprawności ruchowej.

3. Warstwa socjologiczna: samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swoją garderobę; utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej; przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu; odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań; pełnienie w każdej rozmowie roli słuchacza i roli mówiącego; włączanie się w prace porządkowe w Sali; określanie swoich obowiązków w domu rodzinnym; określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych; wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami); uczestniczenie w wykonywaniu prostych prac domowych; poznawanie zwyczajów, tradycji przestrzeganych w domach; wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.

4. Warstwa kulturologiczna: dostrzeganie piękna wokół siebie; dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów; współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi dzieci; oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu i w teatrze; reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej); poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik; słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań; śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. 

5 . Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.); dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych; konfrontowanie tego, co lubię, z tym, co mi wolno; dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób, konfrontowanie tego, co lubię, z tym, co mi wolno; zdobywanie informacji o tym, co jest najważniejsze dla innych.

 

 

WIERSZ

PADA ŚNIEŻEK

(Dorota Gellner)

 

Pada śnieżek, pada śnieżek.

Już ze śniegu mam kołnierzyk,

białe uszy i policzki,

i śniegowe rękawiczki.

A jak padać nie przestanie -

wiecie, co się ze mną stanie?

Będzie kino nie z tej ziemi -

nos w marchewkę mi się zmieni!

 

 

KOLĘDA

GORE GWIAZDA

 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański kuranciki wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

DRODZY RODZICE!

Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne, które odbędą się dnia 15.11.2018r (czwartek) od godziny 17.00 w naszej sali. Celem konsultacji będzie omówienie obserwacji pedagogicznej dziecka przeprowadzonej                                                                 na przełomie IX i X.

                                                                                                                                                    Zapraszamy

                                                                                                                                           Pani Basia i Pani Ania

 

 

WYCIECZKA DO OŚRODKA KULTURY MORSKIEJ W GDAŃSKU

Wycieczka do Ośrodka Kultury Morskiej- Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na lekcję muzealną                                       „Z marynarzem Motławkiem po statku”.Termin wycieczki: 19.11. 2018 r.. Wyjazd autokaru 8.00.

LISTOPAD U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Domy i domki
 2. Polska– moja ojczyzna- metodą projektu.
 3. A deszcz pada i pada…

                                              

TREŚCI PROGRAMOWE (warstwa biologiczna, psychologiczna, socjologiczna, kulturologiczna, duchowa)

 1. Warstwa biologiczna: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku; przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie ze sztućców; przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności; uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, ze śpiewem; uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 2. Warstwa psychologiczna: układanie pociętych na części obrazków w całość (bez wzoru); porównywanie par obrazków, wskazywanie różnic między nimi; uzupełnianie braków na obrazkach; słuchanie rymowanek, piosenek, wierszy w języku regionalnym; uczestniczenie w zabawach, np.: ruchowych, językowych, muzycznych prowadzonych w języku regionalnym- kaszubskim; słuchanie rymowanek, prostych wierszy, piosenek w języku regionalnym- kaszubskim; rozumienie bardzo prostych poleceń w języku regionalnym- kaszubskim i reagowanie na nie; wykonywanie ćwiczeń w parach, np. według metody W. Sherborne.
 3. Warstwa socjologiczna: samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swoją garderobę; utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej, nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.), przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu; współdziałanie podczas zabaw, gier; pełnienie w każdej rozmowie roli słuchacza i roli mówiącego; włączanie się w prace porządkowe w sali nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc; organizowanie spotkań z twórcami ludowymi ze swojego regionu; słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznawanie przyśpiewek, tańców; gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji); określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym; nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach; podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy; poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego; słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć; poznawanie strojów ludowych.
 4. Warstwa kulturologiczna: dostrzeganie piękna wokół siebie; dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów; współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi dzieci; tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż);oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu i w teatrze; przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze; dzielenie się wrażeniami z obejrzanych przedstawień teatralnych; uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków z filharmonii; poznawanie nazw różnych instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu; dostrzeganie piękna wokół siebie,
 5. Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.), dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób; konfrontowanie tego, co lubię, z tym, co mi wolno; poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp. poprzez literaturę, formy teatralne;

Piosenka „W KASZTANOWYM MIEŚCIE”

słowa D. Gellner, muzyka S. Markiewicz

 

W kasztanowym mieście
Wszystko jest z kasztana
Kasztanowe drzewa
Szumią tu od rana .

Kasztanowe chmury
Płyną ponad miastem
Słońce jest zielone
Śmieszne i kolczaste .

Ref. Kasztanowy konik ,
Kasztanowy bat
Na koniku kasztanowym
Pojedziemy w świat

W kasztanowym mieście
W kasztanowy ranek
Każdy na śniadanie
Je kasztanów dzbanek

A listonosz stary
Zawsze oczywiście
Nosi zamiast listów
Kasztanowe liście .

Ref.

 

Piosenka „Smok Rock”. CD „Dzień dobry” D. Pakuła

 

Czy ktoś widział kiedyś smoka,

który świetnie tańczył Rocka?

Lubił walca i lambadę i uwielbiał czekoladę.

Ref. Co to za smok? Smok Rock

Do przodu krok – Smok Rock

Chwyć się za bok – Smok Rock

W górę skok – Smok Rock

Obróć się w prawo – Smok Rock

A teraz w lewo – Smok Rock

Zrób hula-hop – Smok Rock

Wytężaj wzrok – Smok Rock.

Smok nocował w smoczej jamie,

jadł barana na śniadanie.

Był wesoły, przyjacielski,

na nazwisko miał Wawelski.

Ref.

Mieszkał w prastarym Krakowie,

mama bajkę Ci opowie.

Już od dzisiaj Polska cała

tę piosenkę będzie znała.

Ref.

 

 

„Co to jest Polska?” Cz. Janczarski

- Co to jest Polska? -
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś
i las, i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko nad tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.