^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan na listopad

Tematy kompleksowe w miesiącu listopadzie

 1. Moja rodzina - moja ojczyzna – Polska
 2. Nasze domy
 3. Moje prawa i obowiązki
 4. Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.
 • Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
 • Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.
 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
 • Uzasadnianie swojego zdania.
 • Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła.
 • Wzbogacanie słownictwa.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Opisywanie charakterystycznych cech oraz ról wybranych zawodów.
 • Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Budowanie świadomości patriotycznej.
 • Poznawanie i utrwalanie znajomości symboli  oraz barw narodowych.
 • Poznawanie wieloznaczności słowa dom; spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób.
 • Kształtowanie właściwych zachowań społecznych.
 • Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka.
 • Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • Ćwiczenie pamięci – prezentowanie wyuczonego wiersza.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania.
 • Odkrywanie liter: i, I, k, K, t, T, d, D,oraz utrwalanie dotychczas poznanych.
 • Rozwijanie umiejętności rachunkowych, przeliczanie w dostępnym zakresie
 • Klasyfikowanie elementów w zbiorach
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 5, 6, 0
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.
 • Poznawanie czynników warunkujących zdrowie – ruch, dieta, higiena
 • Rozpoznawanie i nazywanie produktów żywnościowych potrzebnych do właściwego funkcjonowania organizmu, zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań.
 • Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

 

PIOSENKA NA LISTOPAD:

Jak dobrze mieć rodzinę”     słowa i muzyka J. Kucharczyk

 1. Nigdy nie jestem sam

Bo rodzinę mam

Gdy jest mi smutno i gdy jest mi źle,

Rodzina wspiera mnie./2

Ref. Mama i tata przytulą do serca,

Siostra i brat zabawią mnie,

Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci.

Cała rodzina kocha się.

 1. Lepiej i łatwiej żyć,

Gdy ktoś obok jest,

Kiedy zrozumie, pocieszy mnie

I zawsze pomóc chce./2x

 

WIERSZ NA LISTOPAD:

,,Gdynia”         Wanda Chotomska

Bliżej domy jak z pudełka

Dalej las jak dywan

A w oddali, hen na fali

Biały okręt pływa.

Za okrętem w srebrnej mgiełce

Horyzontu kreska

A dokoła tafla morza – zielono niebieska.

Morze kolor ma jak niebo

Niebo się zieleni

Nie mówimy ani słowa

Olśnieni, wpatrzeni.

A tu jeszcze port

Dźwigami cały najeżony.

A tu jeszcze statki, kutry

Jachty, falochrony.

A wiatr śmieje się z uciechy

W ramionach czas ściska

I powiada, chodźcie ze mną

Port obejrzeć z bliska.

WIERSZ I PIOSENKA NA PAŹDZIERNIK

Jesienna muzyka I.R. Salach

Wkoło dźwięki jesienne

rozmarzone i senne.

W parku idę alejkami

a tu liście pod nogami szur, szur, szur.

Czasem jesień kropi deszczem

czasem nam ulewę ześle, kap, kap, kap

Wietrzyk w polu zgina drzewa

trochę w prawo, trochę w lewo – wiu, wiu, wiu.

Uciekają z kraju ptaki,

wznosząc pisk żałosny taki: pi, pi, pi.

Wrony, wróble pozostały,

czyniąc jazgot na park cały: Kra, kra, kra.

A ja chodzę, spaceruję,

miękkie błoto rozdeptuję klap, klap, klap.

Jesienna zagadka

słowa i muzyka K. Gowik

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,

co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

I. Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę..

II. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

bo lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny!

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat!

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę…

III. A jeżyk gruby jak piłka, podreptał gdzie lasek rośnie,

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat!

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak!

Plan na wrzesień

PLAN NA WRZESIEŃ

W miesiącu wrześniu będziemy realizować tematy:

 1. Ja i moja grupa
 2. Moja droga do przedszkola
 3. Idzie jesień przez las, park

Na początku września będziemy wspominać lato i wakacje. Podczas tych wakacyjnych opowieści dzieci będą miały okazję do rozwijania umiejętności wypowiedzi, ale także będą mogły określić swoje upodobania i zainteresowania, ulubione formy spędzania czasu, letnie zabawy i zajęcia. Wiąże się to z lepszym poznaniem siebie, kształtowaniem pozytywnego obrazu własnej osoby, przeżywaniem pozytywnych emocji.

Następnie zajmiemy się zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji, wspólnie spróbujemy poszukać sposobów radzenia sobie z negatywnymi uczuciami. W oparciu o literaturę i własne doświadczenia dzieci będziemy rozmawiać o wartościach uniwersalnych, takich jak koleżeństwo i przyjaźń oraz ich znaczeniu. Wykorzystamy zabawy dramowe według pomysłów dzieci. Dzieci namalują ulubionego kolegę lub koleżankę z grupy uwzględniając charakterystyczne cechy tej osoby. Utrwalą też w ten sposób nazwy części ciała. Ustalimy zasady kodeksu grupowego, wprowadzimy dyżury.

Poznając otaczający świat dziecko chce wszystkiego dotknąć, spróbować, poznawać wszystkimi zmysłami. Podczas zabaw badawczych będziemy więc korzystać ze zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku. Dzieci dowiedzą się, co to są zmysły, jakie jest ich znaczenie oraz, że trzeba o nie dbać.

Jednym z priorytetów przedszkola jest kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyków związanych z bezpieczeństwem. Będziemy więc poznawać i utrwalać podstawowe zasady ruchu drogowego, aby bezpiecznie i kulturalnie poruszać się po chodniku i przechodzić przez jezdnię. Dzieci poznają też wybrane znaki drogowe, ich kształt, wygląd i znaczenie. Utrwalą znajomość adresu zamieszkania. Odbędą się spacery w pobliże przedszkola, dzieci będą mogły obserwować ruch samochodów na skrzyżowaniu. Podczas określania wyglądu pojazdów dzieci udoskonalą umiejętność posługiwania się przymiotnikami. Będą nazywać pojazdy specjalistyczne, nauczą się numerów alarmowych.

Wrzesień to też miesiąc, w którym można zaobserwować pierwsze oznaki jesieni. Przyroda żywo oddziaływuje na dzieci, trzeba więc wykorzystać te dziecięce zainteresowania. Będziemy bawić się liśćmi, żołędziami, szyszkami (zabawy plastyczne, konstrukcyjne, matematyczne itp.). Poznamy wybrane gatunki grzybów. Dzieci obejrzą teatrzyk: ,,Dom pod grzybkiem”. Dzieci wzbogacą wiadomości przyrodnicze.

Wiek przedszkolny charakteryzuje się wielką potrzebą ruchu, mówi się nawet o nadruchliwości dzieci i konieczności zaspokojenia głodu ruchu dziecka. Dlatego codziennie organizujemy dzieciom zabawy i ćwiczenia ruchowe, wychodzimy na plac zabaw, gdzie dzieci mogą rozwijać umiejętności ruchowe korzystając ze sprzętu terenowego, różnych przyrządów i zabawek.

Z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania we wrześniu będziemy organizować zabawy i ćwiczenia manualne (doskonalące sprawność ręki), zabawy rozwijające słuch fonematyczny ( dzielenie wyrazów na sylaby), zabawy ortofoniczne (poprawne wybrzmiewacie głosek), zabawy dydaktyczne (rozwijanie procesów poznawczych, orientacji przestrzennej). Książka jako czynnik rozwijający zainteresowania czytelnicze i zachęcający do podejmowania prób samodzielnego czytania jest stale obecna w naszej grupie.

Podsumowując we wrześniu będziemy pracować nad:

 • ustalaniem zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu
 • kształtowaniem prawidłowych postaw społecznych
 • zrozumieniem charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, koleżeństwo
 • zrozumieniem konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych
 • rozwijaniem sprawności ruchowej
 • wzbogacaniem wiadomości przyrodniczych
 • poznawaniem charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 • kształtowaniem orientacji przestrzennej
 • utrwalaniem umiejętności dzielenia słów na sylaby
 • wdrażaniem do czytania
 • kształtowaniem u dzieci gotowości do nauki liczenia, dodawania
 • zachęcaniem dzieci do przeliczania w sytuacjach naturalnych i manipulowania liczmanami
 • rozwijaniem sprawności manualnej, określaniem położenia przedmiotów względem innych przedmiotów;
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego - bezpieczne poruszanie się po ulicy;
 • rozwijaniem mowy
 • kształtowaniem właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
 • rozwijaniem spostrzegawczości wzrokowej
 • utrwalaniem znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 • rozwijaniem umiejętności orientacji w przestrzeni
 • poznawaniem znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia
 • rozwijaniem wyobraźni i sprawności manualnej
 • poznawaniem i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • poznawaniem pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym
 • rozwijaniem umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych
 • stwarzaniem warunków do doświadczeń i zabaw badawczych

WIERSZ NA WRZESIEŃ:       B. Forma ,,Witamy Panią Jesień

Idzie przez świat Pani Jesień,
psotny wiatr w worku niesie.
Wypuścić go z worka trzeba,
niech strąci liście z drzewa.

Liście wirują nad ziemią,
ich barwy w słońcu się mienią.
Dzieci się bardzo cieszą,
szybko do parku śpieszą.

Spadają kasztany, żołędzie,
wkoło pełno ich wszędzie.
Jesień dary przyniosła,
piękna, bajkowa, radosna.

Lecz kiedy ma humor ponury
maluje deszczowe chmury.
Wtedy wita nas deszczem
i chłodzi ciepłe powietrze

PIOSENKA NA WRZESIEŃ: ,,Każdy chciałby być kierowcą”

1. Tyle samochodów jeździ po ulicach,

a każdy kierowca zna przepisy.

My zasady ruchu też już dobrze znamy,

Bo jako piesi po drogach się poruszamy.

Ref: Wiemy, że światło czerwone znaczy stop,

Zielone zaś- możesz iść!

Znaki drogowe trzeba znać, by bezpiecznym być.

 1. Gdy już będę duży, kierowcą zostanę

I przepisy ruchu poznam doskonale.

Będę miał samochód, no i prawo jazdy

Jak mama, tata, i ciocia, wujek i dziadek.

TEMATY W PAŹDZIERNIKU:

Idzie jesień… przez ogród i sad. W pierwszym tygodniu października zajmiemy się tematem zdrowia: dowiemy się na zajęciach, co powinniśmy jeść, aby mieć dużo siły i energii i jak się ubierać, żeby nie zachorować. Będziemy obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Poznamy warzywa, drzewa owocowe, a ich owoce wykorzystamy we wszystkich możliwych formach działalności, w tym technicznej. Poznamy literę O – małą i wielką, drukowaną i pisaną. Będziemy pisali litery po śladach i samodzielnie. Słuch fonematyczny: rytmiczny podział słów; wyodrębnianie zdań w wypowiedzi , wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów. Podczas zabaw matematycznych będziemy ustalać położenia obiektów względem własnej osoby, odróżniać błędne liczenie od liczenia poprawnego. Poznamy zapis cyfrowy liczb 1 i 2; będziemy posługiwać się liczbami 1 i 2 w aspektach kardynalnym i porządkowym.

2.Idzie jesień... do zwierząt. W drugim tygodniu poszerzymy swoja wiedzę o wybranych zwierzętach leśnych i ich sposobach przygotowania się do zimy. Poznamy właściwości wybranych produktów (orzechy). Rozwiniemy zainteresowania czytelnicze, poznamy walory poznawcze książek, albumów. Ułożymy historyjki obrazkowe zgodnie z kolejnością zdarzeń, o których będziemy opowiadali. Zabawy słownikowe będą okazją do wyodrębniania zdań z wypowiedzi, słów w zdaniu, sylab w słowach, głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Poznamy literę A: małą i wielką, drukowaną i pisaną oraz zapis cyfrowy liczby 3. Będziemy się posługiwali umownymi znakami, np. strzałkami; liczyli i dodawali na konkretach w zakresie sześciu, odróżniali błędne liczenie od liczenia poprawnego; kojarzyli liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

3. Co z czego otrzymujemyW trzecim tygodniu poznamy pracę osób wykonujących wybrane zawody i korzyści z ich pracy dla społeczeństwa. Dowiemy się, jak są wytwarzane produkty ze szkła, cukru i mleka i poznamy ich właściwości fizyczne. Poznamy rodzaje ziarna, pieczywa i etapy produkcji chleba. Zapoznamy z właściwościami fizycznymi węgla i wełny oraz produktami, które się z nich otrzymuje. Poznamy literę M, : małą i wielką, drukowaną i pisaną oraz utrwalimy znajomość poznanych liter. Podczas zabaw matematycznych będziemy rozpoznawali i nazywali figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

4. Idzie jesień... z deszczem. W ostatnim tygodniu października przypomnimy sobie o konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; zapoznamy się z informacjami podawanymi w prognozie pogody. Będziemy uczestniczyli w zabawach badawczych aby lepiej poznać wodę, jej stany skupienia i właściwości oraz konieczność jej szanowania. Dowiemy się o roli zmysłów w życiu człowieka. Porozmawiamy o zmianach – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki. Porównamy pary obrazków; wskażemy różnice i podobieństwa między nimi. Postaramy się poprawnie stosować przymiotniki (ciepły, mokry…), przysłówki (ciepło, mokro, daleko…), spójniki (i, bo…). Rozwiniemy umiejętność poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów. Będziemy tworzyli słowa lub wyszukiwali obrazki zawierające daną sylabę na początku, na końcu lub w środku. Poznamy literę E: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Będziemy podejmowali próby układania, czytania i pisania wyrazów z poznanych liter. Spróbujemy zrozumieć pojęcie stałości liczby; poznamy zapis cyfrowy liczby 4.

W każdym tygodniu w trakcie zabaw ruchowych i gimnastycznych będziemy rozwijali sprawność fizyczną, nauczymy się nowych piosenek, udoskonalimy umiejętność reagowania ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie). Będziemy wyrażali przeżycia poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.

GRUDZIEŃ U SMERFÓW

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Zima coraz bliżej.
 2. Świąteczny czas (metoda projektu)
 3. Witamy Nowy Rok.

 

TREŚCI PPROGRAMOWE:

1. Warstwa biologiczna: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występującej w danej porze roku; częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku; przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; kulturalne spożywanie posiłków, korzystanie ze sztućców; przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności; uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała; uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych; przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu.

2. Warstwa psychologiczna: obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku); dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, nazywanie ich; powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; rytmiczne dzielenie słów- nazw obrazków; rozpoznawanie odgłosów przyrody; rozpoznawanie symboli oznaczających elementy pogody; powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek; poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki; rozwijanie sprawności ruchowej.

3. Warstwa socjologiczna: samodzielne rozbieranie się i ubieranie się oraz dbanie o swoją garderobę; utrzymywanie porządku na swoich półkach w sali przedszkolnej; przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu; odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań; pełnienie w każdej rozmowie roli słuchacza i roli mówiącego; włączanie się w prace porządkowe w Sali; określanie swoich obowiązków w domu rodzinnym; określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych; wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami); uczestniczenie w wykonywaniu prostych prac domowych; poznawanie zwyczajów, tradycji przestrzeganych w domach; wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.

4. Warstwa kulturologiczna: dostrzeganie piękna wokół siebie; dostrzeganie w sali obrazków, ilustracji, poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik, rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów; współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi dzieci; oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu i w teatrze; reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej); poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik; słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań; śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. 

5 . Warstwa duchowa: sygnalizowanie własnych potrzeb wewnętrznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości itp.); dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych; konfrontowanie tego, co lubię, z tym, co mi wolno; dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób, konfrontowanie tego, co lubię, z tym, co mi wolno; zdobywanie informacji o tym, co jest najważniejsze dla innych.

 

 

WIERSZ

PADA ŚNIEŻEK

(Dorota Gellner)

 

Pada śnieżek, pada śnieżek.

Już ze śniegu mam kołnierzyk,

białe uszy i policzki,

i śniegowe rękawiczki.

A jak padać nie przestanie -

wiecie, co się ze mną stanie?

Będzie kino nie z tej ziemi -

nos w marchewkę mi się zmieni!

 

 

KOLĘDA

GORE GWIAZDA

 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Anioł Pański kuranciki wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.