^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

plan na maj

Plan na maj


Drodzy Rodzice!

W miesiącu maju będziemy:

nazywać swoją miejscowości, poznawać jej historię,

poznawać legendy związane z Gdynią i Kaszubami,

utrwalać znajomość herbu swojej miejscowości,

poznawać ważniejsze punkty usługowe znajdujące się w pobliżu,

poznamy zabudowę charakterystyczną dla miasta,

utrwalimy znajomość polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; będziemy kształtować poczucie tożsamości narodowej,

będziemy wskazywać na mapie Polski charakterystyczne miejsca naszego kraju,

poznawać tradycje związane z obchodzeniem świąt państwowych (Święto Flagi),

poznawać ważne i charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie,

wyjaśnimy znaczenie słowa: stolica,poznamy wygląd herbu Warszawy

będziemy poznawać nazwy państw sąsiadujących z Polską,

poznamy symbole Unii Europejskiej,

poznamy pojęcie: Unia Europejska,

poznamy ekosystem łąkowy ( rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt mieszkających na łące),

poznamy ogólną budowę kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego,

poznamy sposoby wykorzystywania łąki przez rolników,

rozwiniemy umiejętność dostrzegania symetrii w przyrodzie,

utrwalimy pojęcie: owady oraz nazwy owadów, mieszkańców łąki,

utrwalimy wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,

spróbujemy oddać nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej,

będziemy opisywać wygląd rodziców (prawidłowe stosowanie przymiotników),

wyjaśnimy wieloznaczność słowa: dom,

postaramy się przedstawić program artystyczny dla mam,

nauczymy się tworzyć ciągi słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…),

będziemy tworzyć uogólnienia do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt,

utrwalać poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…),

wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,

czytać całościowo wyrazy – nazwy obrazków (lub równoważniki zdań),

układać rymy do podanych słów,

rozpoznawać i nazywać małe litery i wielkie litery : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż,

czytać sylaby, wyrazy (o prostej budowie fonetycznej),

rozwijać sprawność manualną poprzez uczestnictwo w zabawach plastycznych,

wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne,

wykonywać prace plastyczno-konstrukcyjne różnymi technikami,

posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,

dodawać i odejmować w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,

utrwalimy liczby i znaki matematyczne oraz umiejętności dokonywania obliczeń,

będziemy rozróżniać zbiory równoliczne i zbiory nierównoliczne (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym),

śpiewać poznane piosenki i recytować wiersze.


Wiersze na maj: ,,Dzień Mamy”
Elżbieta Tarczyńska

Kocha nas nad życie
I o nas się troszczy,
Gdy jesteśmy mali
I gdy już dorośli.

Pamiętajmy o tym,
Nie tylko od święta,
Jak pięknie wygląda,
Gdy jest uśmiechnięta.

Uśmiech na Jej twarzy,
Będzie często gościł,
Jeśli nie sprawimy,
Jej żadnej przykrości.

Pokażmy na co dzień,
Jak mocno kochamy,
Bo nie ma na świecie,
Takiej drugiej mamy.

Wiersz: „Ważne słowo"

Jest takie słowo,
słowo jedno,
przy którym inne
słowa bledną.

Słowo - jak słonce jaśniejące,
co wszystkie inne słowa gasi.

Słowo z muzyki i uśmiechu,
z zapachu kwiatów i nut ptasich.

Słowo, co nigdy nie zawodzi,
wierne i czułe do ostatka.

Najbliższe sercu, najpiękniejsze.
jedno, jedyne słowo:

Matka!

 

Piosenka na maj: 

Dla mamy     muz: F. Leszczyńska, sł: Z.Holska - Albekier

 1. W zieleni łąka majowa,

gdzieś w trawie świerszczyk się schował.

Nastroił skrzypce maleńkie,

gra zielone piosenki.

 Dla mamy piosenki, dla mamy,

dla mamy piosenki, dla mamy.

 1. W kolorach łąka majowa

już od stokrotek różowa.

A od bławatków błękitna,

wszystkie kwiaty zakwitły.

 Dla mamy zakwitły, dla mamy,

dla mamy zakwitły , dla mamy.

Wiersz na kwiecień

Pracowita wiosna Witewska

Kolorowa wiosna,

gosposia wspaniała,

od samego rana

dużo pracy miała.

Zaspane słoneczko

witała zza chmurki,

prosiła na koncert

leśnych ptaków chórki.

Malowała kwiatki

na zielonej trawie,

policzyła z boćkiem

wszystkie żaby w stawie.

Plan na kwiecień

W kwietniu będziemy rozwijać aktywność językową ćwicząc narządy artykulacyjne z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów. Umiejętność wypowiedzi ustnej rozwiniemy podczas opowiadania o obrazkach przedstawiających różne sytuacje, wypowiedzi na temat wysłuchanych utworów literackich. Poprawność gramatyczną wypowiedzi udoskonalimy poprawnie stosując przymiotniki (ciepły, mokry…), przysłówki (ciepło, mokro, daleko…), spójniki (i, bo…). Słuch fonematyczny udoskonalimy w trakcie wyodrębniania ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Przygotowanie do nauki czytania będzie dotyczyło: czytania całościowego wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań), rozpoznawania i nazywania poznanych liter, czytania sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej), czytania krótkich tekstów.

Będziemy przygotowywać się do pisania poprzez rozwijanie sprawności manualnej w trakcie zabaw oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej, odróżnianie druku od pisma odręcznego, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych oraz prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.

Umiejętności matematyczne rozwiniemy poprzez posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, rozwiązywanie zadań tekstowych, rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych, określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów, mierzenie długości, szerokości i wysokości jednego przedmiotu.

Rozwiniemy: myślenie przyczynowo-skutkowe układając historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń; pamięć poprzez powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek i wyliczanek.

 W I tygodniu poznamy życie ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie. Wyjaśnimy określenia: rośliny chronione, zwierzęta chronione. Poznamy znaczenie ptaków dla środowiska oraz przedstawicieli ginących gatunków. Utrwalimy literę j: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

II tydzień upłynie nam w atmosferze świątecznej. Utrwalimy wiadomości na temat tradycji wielkanocnych. Będziemy rozpoznawali i nazywali motywy wielkanocne. Podczas zabaw barwami określimy kolory ciepłe i zimne. Utrwalimy literę f: małą i wielką, drukowaną i pisana.

W III tygodniu poznamy zwierzęta hodowane na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazwiemy ich miejsca zamieszkania; będziemy naśladować ruchy i głosy. Określimy korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.).

Dowiemy się o znaczeniu barw ochronnych w życiu zwierząt.

Rozwiniemy myślenie logiczne poprzez tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…), tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt. Wzbogacimy słownictwo stosując pojęcia ogólne (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.).Utrwalimy literę ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

W IV tygodniu będziemy kształtowali świadomość ekologiczną oraz nawyki proekologiczne. Poznamy ideę obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii). Dowiemy się o konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. Poznamy etapy rozwojowe żaby i motyla. Utrwalimy literę h: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

Piosenka na kwiecień

Kle - kle - boćku

Kle, kle boćku, kle, kle.

Witaj nam bocianie.

Łąka ci szykuje,

łąka ci szykuje

żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.

Usiądź na stodole.

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili

gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.

Witamy cię radzi.

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz

wiosnę nam prowadzisz. (bis)

Plan na marzec

Plan na marzec

W marcu będziemy rozwijać umiejętności i wzbogacać wiadomości:

 • Poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, dżungla; zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent, rozwijanie inwencji twórczej podczas wykonywania prac plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, odkrywanie liter: z, u, c, ł małych i wielkich, drukowanych i pisanych. Układanie z poznanych dotychczas liter dowolnych wyrazów, głośne czytanie.
 • Zachęcanie do uważnego słuchania tekstów literackich, zdobywanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego, zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych, ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków.
 • Kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 10, a także ustalania równoliczności dwóch zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wytyczania kierunków od osi swego ciała i ustalania położenia przedmiotów w stosunku do siebie. Opisywanie otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby.
 • Utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych
 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka w oparciu o literaturę, ilustracje, zabawy badawcze z miodem. Uczestniczenie w tworzeniu gazetki tematycznej na temat owadów. Wypowiadanie się na temat obrazków.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie oraz na polu, dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań, utrwalenie nazw środowisk przyrodniczych, w których żyją wybrane zwierzęta
 • Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady; tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy (5-latki), klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie – każdorazowo według innych cech (6-latki).
 • Utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola, rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych podczas zabaw i ćwiczeń ortofonicznych
 • poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.
 • Założenie w kąciku przyrody hodowli roślin: rzeżuchy, szczypiorku, roślin kwiatowych. Systematyczna obserwacja wzrostu roślin, poznanie czynników koniecznych do rozwoju roślin
 • Kształcenie postawy badawczej, poznawanie właściwości ziemi i piasku, wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat; wzbogacanie słownictwa; rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby.
 • Pożegnanie zimy podczas spaceru nad rzekę Kaczą. Zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy - Marzanna, utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny, utrwalanie nazw roślin wczesnowiosennych, kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku, rozpoznawanie znaków synoptycznych, utrwalanie charakterystycznych cech wiosny
 • Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, uwrażliwienie na piękno przyrody, utrwalanie nawyku segregacji odpadów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
 • Przybliżenie efektu odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt, rozwijanie umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, dbanie o prawidłową postawę ciała

Piosenka na marzec: ,,Żartowniś marzec” ( sł. i muz. K. Gowik)

 1. Idzie marzec przez pola i łąki podmokłe,

A ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie.

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

Ref: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

Taki pogodowy sos.

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos.

Kap, kap, kap, kap – deszcz.

Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.

Puk, puk, puk, puk – grad.

Uuuuuu – wiatr.

 1. Wiosna wzięła się pod boki,

Dzieci jest jej szkoda.

- Oj ty marcu łobuziaku, co to za pogoda?

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

 

Wiersz na marzec: ,, Pokaż marcu, co tam mieszasz w garncu” E. Stadtmuller

 1. – Pokaż, pokaż marcu,

Co tam mieszasz w garncu.

- Mieszam śniegi, mieszam deszcze,

Więc na świecie zimno jeszcze.

Szarobure dni, a wiosenka śpi.

 1. - Pokaż, pokaż marcu

Co tam mieszasz w garncu.

- Chociaż chłodno jest na razie,

Już na wierzbach kwitną bazie.

Słońce uśmiech śle. Wiosno pospiesz się!

 1. - Pokaż, pokaż marcu,

co tam mieszasz w garncu.

- Już dokoła pachnie wiosną,

A mnie w garncu kwiatki rosną

Oraz kiełki zbóż, kwiecień już tuż, tuż.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.