^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nasze plany na marzec

MARZEC

 

 

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 2. Wiosnę witamy i o Ziemię dbamy.
 3. Wiosenne przebudzenie
 4. Wielkanoc

 

Piosenka:

Żartowniś marzec

1.Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe

A ubrania ma od deszczu prawie całkiem mokre

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napaść, tam napsoci swojej cioci, wiośnie

Ref:

W marcu, w marcu jest jak w garncu,

Taki pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap- deszcz

Ciap, ciap, ciap, ciap śnieg

Puk, puk, puk, puk- grad

Uuuuu- wiatr!

2.Wiosna wzięła się pod boki,

Dzieci jest jej szkoda.

-Oj, Ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałoby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

Ref:

W marcu, w marcu jest jak w garncu,

Taki pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap- deszcz

Ciap, ciap, ciap, ciap śnieg

Puk, puk, puk, puk- grad

Uuuuu- wiatr!

3. Marzec skoczył hop! Pod chmury

I mówi do cioci:

-Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzuć więc na dzieci!

Ref:

W marcu, w marcu jest jak w garncu,

Taki pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap- deszcz

Ciap, ciap, ciap, ciap śnieg

Puk, puk, puk, puk- grad

Uuuuu- wiatr!

 

Wiersz

Marzec autor Ewa Sujecka

Już na niebie jaśniej,

Czasem słonko grzeje

Wyjrzał z ziemi krokus

Do słonka się śmieje.

I przebiśnieg biały

Na świat się gramoli

Rozkoszować będą

Ciepłem się do woli.

I choć czasem jeszcze

Śnieżek biały prószy,

To z kryjówki zając

Już wystawił uszy

Cały świat niebawem

Gdzieś w roztopach zaśnie

Lecz mnie to nie dziwi

Bo to marzec właśnie

plany na styczeń

Nasze tematy na styczeń:

1. Mijają dni, miesiące, lata...

2. Zima i zwierzęta

3. Babcia i dziadek

4. Zabawki

 

Piosenka:

 „Moja babcia i mój dziadek”

1. Moja babcia i mój dziadek

to wspaniali są dziadkowie

Dziadek mnóstwo zna zagadek,

babcia bajkę nam opowie.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek

jakie wnukom opowiada,

moja babcia i mój dziadek

2. Poprosimy naszą babcię

babci z tajemniczą miną

opowiadaj swoją bajkę

a za każdym razem inną

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek

jakie wnukom opowiada,

moja babcia i mój dziadek

3. Posadzimy teraz dziadka

na fotelu wiklinowym

Dziadku powiedz nam zagadkę

całkiem nową prosto z głowy.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie

takich bajek i zagadek

jakie wnukom opowiada,

moja babcia i mój dziadek

 

Wiersz:

 „Jedzie zima”

Autor : Cz. Janczarski

Przypłynęła chmura sina.

Od północy wiatr zacina.

Kot wyjść z domu nie ma chęci.

Coś się tam na dworze święci!

Kraczą wrony na parkanie:

- Jedzie zima , groźna pani!

I już lecą z nieba śnieżki,

zasypują drogi, ścieżki,

pola, miedzę i podwórka,

dach, stodoły, budę Burka.

Kraczą wrony na jabłoni:

- Jedzie zima parą koni!

Mróz ściął lodem brzeg strumyka.

Zając z pola w las pomyka.

Krasnalowi zmarzły uszy,

już spod pieca się nie ruszy!

Kraczą wrony na brzezinie:

- Oj, nieprędko zima minie!

 

wrzesień

Tematy w miesiącu wrześniu:

 1. To jestem ja
 2. Moja grupa
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Idzie jesień… przez las, park
 • ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu ;
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń;
 • rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;
 • poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody;
 • kształtowanie orientacji przestrzennej;
 • utrwalanie umiejętności dzielenia słów na sylaby;
 • wdrażanie do czytania ;
 • kształtowanie u dzieci gotowości do nauki liczenia, dodawania;
 • zachęcanie dzieci do przeliczania w sytuacjach naturalnych  i manipulowania liczmanami;
 • rozwijanie sprawności manualnej określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów;
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy;
 • rozwijanie mowy;
 • kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym ;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • utrwalanie znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę;
 • rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni;
 • poznawanie znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia;
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej;
 • poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • poznawanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym

Grudzień

TEMATY NA MIESIĄC GRUDZIEŃ GR. VII

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat?
2.Co ja czuję, czyli nasze emocje 
3. Idą święta
4. Czyste powietrze wokół nas

Treści programowe:

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, przejmowanych od pokoleń)
 • kształtowanie poczucie przynależności narodowej
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka
 • kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim
  budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną
 • budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze
 • rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i uczuciami
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski
 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków
 • rozpoznawanie małych i wielkich liter
 • utrwalanie poznanych liter: o, O, a, A, m, M, e, E, i, I, t, T, d, D, l, L, r, R, y, u, U
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej)
  i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.
 • wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały
 • rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i
 • doskonalenie umiejętności przeliczania

 

Tematy kompleksowe w miesiącu listopadzie:


1. Moja rodzina – mój dom, moja ojczyzna
2. Moje prawa i obowiązki
3. Zdrowie i bezpieczeństwo

-Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat.
-Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.
-Wzbogacanie wiedzy o rodzinie.
-Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.
-Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
-Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie; poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji; opisywanie charakterystycznych cech oraz ról wybranych zawodów; rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców; rozwijanie logicznego myślenia.
-Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
-Poznawanie symboli oraz barw narodowych.
-Poznawanie wieloznaczności słowa dom; spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób.
-Rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania.
-Utrwalanie poznanych liter: o, O, a, A, m, M, e, E, i, I, t, T, d, D.
-Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
-Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.

Tematy w miesiącu czerwcu

TEMATY KOMPLEKSOWE NA CZERWIEC:

 1. Niby tacy sami, a jednak inni.
 2. Nadchodzi lato - wakacyjne podróże.
 3. Sport to zdrowie.

 

Drodzy rodzice, w czerwcu będziemy:

 

 • rozwijać sprawność ruchową poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijać umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • wdrażać do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 • doskonalić  umiejętności wyrażania własnych emocji
 • kształtować  umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażać do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • kształtować właściwej postawy wobec innych
 • wdrażać do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
 • rozwijać słuch fonematyczny
 • doskonalić sprawność manualną
 • budować  zainteresowania tekstem literackim
 • wzbogacać czynne i bierne słownictwa dziecka
 • doskonalić umiejętności czytania globalnego
 • wdrażać do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 • kształtować kompetencje matematyczne w zakresie porównywania zbiorów
 • doskonalić umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • wzbogacać słownictwo i wiedzę o świecie
 • rozwijać wyobraźnię twórczą

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.