^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Piosenka ,,Jeż" (sł. i muz. Bożena Forma).

I. Jestem sobie jeżyk mały.
Chcę, by dzieci mnie poznały.
Chociaż igły mam na grzbiecie,
kłuć nie muszę nimi przecież.

Ref.: Z jeżem wszyscy maszerują –
tupu-tupu, tup, tup, tupu-tupu, tup –
i wesoło przytupują –
tupu-tupu, tup, tup, tupu-tupu, tup.

II. Tuptam tup, tup, idąc lasem,
opoczywam sobie czasem.
Chętnie słucham śpiewu ptaków
i piosenki przedszkolaków.

Ref.: Z jeżem...

III. Kiedy boję się troszeczkę,
wtedy zwijam się w kuleczkę
i wystawiam igły swoje,
bo nikogo się nie boję.

Ref.: Z jeżem...

Tematy na miesiąc październik

W I tygodniu Nadeszła jesień: zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. Nabywanie koordynacji ruchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych. Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach. Podejmowanie prób wspólnych zabaw, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi. Podawanie swojego imienia i nazwiska. Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Uważne słuchanie rozmówcy. Wypowiadanie się prostymi zdaniami. Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. Słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela. Uczestniczenie w zabawach naśladowczych. Nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta). Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej. Wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.
W II tygodniu Co robią zwierzęta zakładanie ubrań, butów. Spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem. Nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru). Nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych . Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt. Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy). Odpowiadanie na pytania, wypowiadanie się prostymi zdaniami. Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. Recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy. Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody. Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
W III tygodniu: Jesień w sadzie. Korzystanie z własnych zmysłów, rozpoznawanie smaku. Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji ruchowej. Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie. Uważne słuchanie rozmówcy. Maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku. Rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy. Wypowiadanie się prostymi zdaniami. Nazywanie barw podstawowych, rysowanie, malowanie farbami plakatowymi. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko. Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku. Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu. Liczenie palców, przedmiotów itp.
W IV tygodniu Smaczne warzywa. Wdrażanie dzieci do samodzielnego korzystania z toalety, zakładania ubrań, butów, ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku. Próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach). Podejmowanie prób wspólnych zabaw. Słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki. Liczenie palców, przedmiotów itp. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu

Tematy rocznego planu pracy

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA.

Nasza praca opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcza w grupie opiera się m. in. na wskazówkach zawartych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Programie wychowania przedszkolnego oraz ROCZNYM PLANIE PRACY PRZEDSZKOLA opracowanym przez zespół nauczycieli. Dokumenty te ukierunkowują naszą pracę z dziećmi tak, aby zapewnić naszym wychowankom wszechstronny rozwój we wszystkich sferach.

 Tematy planu rocznego w roku szkolnym 2020/2021:

 1.,,Dziecko w świecie wartości” - rozwijanie kompetencji kluczowych. Nasze działania w tym zakresie obejmują:

- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, narodowej) oraz postawy patriotycznej.

- wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości ( takich jak: dobro, przyjaźń, piękno)

- zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w przedszkolu, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie, zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami ewakuacji

- aranżowanie przestrzeni inspirującej dzieci do twórczej aktywności, poznawania własnych możliwości, do podejmowania różnych form działania w kierunku ich rozwijania, eksperymentowania i odkrywania.

- rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych w zakresie umiejętności uczenia się

- organizowanie w sali grupy kącików zainteresowań (np. czytelniczego, konstrukcyjnego, artystycznego, przyrodniczego)

- wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez zastosowanie różnorodnych metod pracy (np. wykorzystanie metod M. Montessori, Domana, Orffa, W. Sherborne, Denisona)

- „Wielka sprawa - nasze prawa” - udział w zabawach edukacyjnych wynikających z Konwencji Praw Dziecka

- ”Kodeks przedszkolaka” - ustalenie praw i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów,

- poznawanie swoich mocnych i słabych stron

- Kącik -„Nasze Prace”- wystawy twórczości artystycznej dzieci.

- Czyściochowo” – kontynuacja programu edukacyjnego organizowanego przez firmę Rossmann w ramach programu ,,Rosnę, Junior” - kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

- „Zabawy z bajką” - rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, świadomości i ekspresji kulturalnej.

- Planujemy zorganizowanie imprez (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli): Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Spotkanie rodzinne przy choince, Dzień Babci i Dziadka, Święto Mamy i Taty.

- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych

- ,,Wierszykowe trele morele” – konkurs recytatorski poezji polskiej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do występów na scenie,

- „Kto pierwszy na mecie” zorganizowanie międzygrupowych zawodów sportowych (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli)

- ,,Akademia talentów”- prezentacja dziecięcych zdolności: recytatorskich, aktorskich, matematycznych, wokalnych, muzycznych, tanecznych, sportowych (jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli)

- „Matematyczne podróże małe i duże” - rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki (zabawy z figurami geometrycznymi, zabawy z wiatrakiem matematycznym, wierszyki i zagadki matematyczne)

- „Mali przedsiębiorcy” – samodzielne eksplorowanie świata, eksperymentowanie i doświadczanie.

- warsztaty plastyczne, wizualizacyjno-przestrzenne, sportowe, logarytmiczne, kulinarne, eksperymentalno-doświadczalne prowadzone przez nauczycieli

- udział w warsztatach zewnętrznych, np. świece, mydełka, obrazki z piasku, wiklina, instrumenty perkusyjne

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, strażak, policjant, fryzjer),

- rodzicami, którzy prezentują swoje zawody (np. prawnik, krawcowa, informatyk)

- „Kuferek kreatywności”- gromadzenie ciekawych przedmiotów do nauki i zabawy

- Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego nas środowiska poprzez:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej uwrażliwiającej dzieci na konieczność dbania o środowisko przyrodnicze.
 • realizacja projektów o charakterze edukacyjnym i ekologicznym promującym dbałość o środowisko proponowanych przez zewnętrznych partnerów
 • udział w kampanii „Odprowadzam sam” ( w przypadku pracy stacjonarnej przedszkola)
 • zbiórka makulatury, plastikowych nakrętek i zużytych baterii oraz segregacja odpadów na terenie przedszkola, organizowanych prze KZG Dolina Redy i Chylonki (w przypadku pracy stacjonarnej przedszkola)

 2.,, Przedszkolak w świecie mediów” - wspomaganie rozwoju dziecka w kształtowaniu kompetencji cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji. Nasze działania w tym zakresie obejmują:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji cyfrowych
 • poznawanie technologii cyfrowych, ich przeznaczenia, dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z nich.
 • poznawanie procesu komunikacji bezpośredniej i poprzez media, nagrania dźwiękowego (audycji radiowej)
 • kształtowanie umiejętności właściwego odbioru mediów i racjonalnego korzystania z mediów jako instrumentów zabawy i rozrywki
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości; zła od dobra
 • ,,Przedszkolak bezpieczny w sieci” – korzystanie z technologii cyfrowych w dostępnym zakresie (tablet, telefon, laptop, tablica multimedialna), rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie cyfryzacji
 • realizacja własnego programu informatycznego ,,Myszka” (zapoznanie z komputerem i tablicą multimedialną, wykorzystywanie komputera i tablicy do zabawy i nauki,zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem i związanych z obsługą urządzeń elektrycznych między innymi : zasady włączania i wyłączania komputera ( w obecności dorosłych )
 • zabawy inspirowane Międzynarodowym Dniem Kropki - wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Zorganizowanie zajęć, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty i motywują do dzielenia się swoją mocną stroną ( zabawy plastyczne, tworzenie mozaiki z kolorowych kropek)
 • realizacja programu edukacyjnego: Uczymy Dzieci Programować. Propagowanie nauki programowania wśród dzieci, logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowania ich i wybierania tych najbardziej optymalnych (rozwijanie kompetencji: w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych,cyfrowych)
 • udział dzieci w warsztatach z zakresu robotyki i programowania
 • spotkanie z rodzicami/spotkanie on-line na temat: „Poznaj moje ulubione książeczki”.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.