^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Regulamin RR

Regulamin Rady Rodziców

PRZEDSZKOLA NR 44 W GDYNI


Podstawy prawne: Ustawa z dn. 11 kwietnia 2007 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty Dz. U. z dnia 9 maja 2007.
Rada Rodziców jest organem wewnątrz przedszkolnym i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 44 w Gdyni.
Cele Rady Rodziców:
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
3. Prezentowanie wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
4. Współdziałanie z organami przedszkola w zaznajamianiu ogółu rodziców z programem wychowania, nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla przedszkola i rodziców.
5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.
6. Wyrażanie swojej opinii na temat pracy nauczyciela oraz dyrektora placówki
Zadania Rady Rodziców
1. Organizowanie rodziców i środowiska do realizacji programu pracy przedszkola.
2. Popularyzowanie wiedzy o wychowaniu wśród rodziców.
3. Pomoc w opracowaniu programu, planu rozwoju placówki.
4. Organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz przedszkola.
5. Pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania i wychowania.
6. Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych oraz imprez i wycieczek w przedszkolu.
7. Organizowanie pomocy finansowej i wzbogacanie wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i akcesoria do zabaw.
Skład i struktura Rady Rodziców
1. Członkowie Rady Rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców dzieci z danego oddziału
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców określa się strukturę i tryb pracy rady, oraz tryb przeprowadzania wyborów o których mowa w pkt 3
4. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący
5. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się
na zasadzie wyborów uzupełniających.
6.Rada Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe lub komisje do wykonania zadań
doraźnych, z wyjątkiem komisji rewizyjnej , która ma charakter stały. Komisja rewizyjna
wybierana jest na pierwszym posiedzeniu rady rodziców liczbie min.2 osób. Kadencja komisji
rewizyjnej trwa 1 rok .

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest :
- kontrolowanie realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
- kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
- sporządzanie raz w roku protokółu z kontroli finansowej działalności rady rodziców
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców.
1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady.
2. Fundusze Rady Rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności, składek rodziców, z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych.
3. Wysokość minimalnej dobrowolnej składki miesięcznej ustala się większością głosów na zebraniu ogólnym.
4. Rodzice mogą zadeklarować wyższą składkę od ustalonej w pkt. 3.
5. Pieniądze Rady Rodziców są gromadzone na osobnym rachunku bankowym.
6. Rada Rodziców może zatrudniać na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło osoby do wykonania określonych zadań.
7. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
8. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
9. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych zabawek, wyposażenie przedszkola, remonty pomieszczeń, opłacenie koncertów, spotkań, warsztatów, teatrzyków, imprez, wycieczek, upominków dla dzieci zgodnie z opracowanym planem finansowym.
Postanowienia końcowe.
1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
3. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem placówki dyrektor zawiesza ich wykonanie.
4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
5. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 3/4 członków Rady.
6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków rady, decyzja o ewentualnych zmianach w regulaminie może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
7. Przewodniczący zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora placówki lub członków Rady Pedagogicznej.
8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
9. Rada Rodziców przedstawia na wniosek dyrektora opinię na temat pracy nauczyciela w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.