^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

WAŻNE INFORMACJE OBOWIĄZUJĄCE OD 18 MAJA 2020r.

1. Od 18 maja 2020r. przedszkole będzie sprawować opiekę nad dziećmi w godz. 7.00 - 17.00.

2.Od tego dnia przyjęte zostaną dzieci, których rodzice już zdeklarowali taką potrzebę.

3. Dzieci będą połączone w małe grupy.

4. WAŻNE! Prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w szczególności zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz zasadami funkcjonowania przedszkola od 18 maja.

5. Pierwszego dnia rodzic ma obowiązek przekazać oświadczenie, o którym mowa poniżej.

6. Prosimy o sprawne przekazywanie dzieci opiekunom. Na wszelkie pytania odpowie dyrektor podczas rozmowy telefonicznej.

7. Prosimy pamiętać o wczytywaniu Kart Mieszkańca Gdyni.

8. Rodzice, którzy w terminie późniejszym będą musieli oddać dziecko pod opiekę przedszkola muszą najpierw zadzwonić do dyrektora, złożyć taką deklarację oraz wypełnić i wysłać poniższą ankietę.

9. Pamiętajmy, że rodzice, którzy nie pracują powinni pozostać z dzieckiem w domu.

 

Ankieta

 

Szanowni Państwo,

Od momentu podjęcia przez rząd decyzji o otwarciu żłobków i przedszkoli z dniem 6 maja, dla Samorządu Gdyni priorytetem było właściwe zdiagnozowanie potrzeby tego otwarcia wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Początkowe, ogólne rekomendacje, nie były bowiem wystarczające, by podjąć decyzję, w której stawką jest bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin, a także pracowników placówek.

Chęć skorzystania z usług żłobków i przedszkoli od 6 maja wyraziło w Gdyni zaledwie 15 % rodziców. W późniejszych dniach pojawiły się również wytyczne MZ i GIS, które pozwoliły nam niezwłocznie przystąpić do przygotowania bezpiecznych procedur otwarcia, by sprostać oczekiwaniom tych rodziców, którzy z różnych względów nie mogą już dłużej zapewniać opieki w warunkach domowych.

Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci wypracować rozwiązania, które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to uruchomienie działalności żłobków i przedszkoli publicznych już od najbliższego poniedziałku, 18 maja.

Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty naszych placówek, należy mieć jednak na uwadze zmiany, jakie nastąpią w ich funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup do 12-14 dzieci, co oznacza, że będą one działały w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, zasad korzystania z placów zabaw, zmianowości grup, obowiązkowego pomiaru temperaturyczy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia Samorządu Gdyni do systemu opieki nad dziećmi, ale ostateczna o skorzystaniu z usług leży po Państwa stronie Rodziców i Opiekunów najmłodszych gdynian. Z pewnością musi być podjęta z uwzględnieniem pewnego ryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie może pozwolić nam zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19. Nawet najbardziej restrykcyjne zasady w żadnym stopniu nie pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie wykraczającym poza obecność w żłobku i przedszkolu, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy żłobkowej lub przedszkolnej.

Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do żłobków i przedszkoli, które będą działać w zupełnie nowychwarunkach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą powodować dodatkowy stres i konieczność adaptacji do nowych warunków. Czynnikiem stresującym możebyć na przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmi czy przydzielenie innego opiekuna, który w ubraniu ochronnym może po prostu wzbudzać niepokój.Przygotowując zatem siebie i dziecko do powrotu, warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów opracowanych przez UNICEF:

https://zz4.pl/wp-content/uploads/2020/04/Choroba_wywolana_koronawirusem_UNICEF-2.pdf

https://zz4.pl/wp-content/uploads/2020/04/Jak_rozmawiac_z_dzieckiem_UNICEF-1.pdf

Przypominamy również, że rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują się na pozostanie z nimi w domu, do 24 maja nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, a osoby które zdecydują się nie korzystać z usług żłobków, do 30 czerwca będą zwolnione z opłaty.

Chęć zgłoszenia dziecka do żłobka lub przedszkola należy wyrazić do dnia 13 maja 2020r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe procedury postępowania znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Samo zgłoszenie nie daje jednak gwarancji możliwości skorzystania z usług żłobka lub przedszkola od 18 maja. Zgodnie z wytycznymi krajowymi, w pierwszej kolejności z usług korzystać będą mogli m.in. pracownicy służb mundurowych, systemu ochrony zdrowia, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a dostępność dla innych osób będzie uzależniona od liczby wolnych miejsc uruchomionych zgodnie z nowymi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pragniemy Państwa z pełną odpowiedzialnością zapewnić, że dołożyliśmywszelkich starań, aby chronić zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz pracowników żłobków i przedszkoli. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą sprawiać wiele trudności. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stawić im czoła.

Życzymy dużo zdrowia!

Bartosz BartoszewiczWiceprezydent Miasta Gdyni

 

Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych

Dyrektorzy Żłobków Publicznych

Pracownicy WydziałuEdukacji Urzędu Miasta Gdynia

Pracownicy GdyńskiegoCentrum Zdrowia

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 44 w Gdyni wprowadzona w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Do przedszkola należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola również muszą być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 4. Osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola muszą mieć maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki.
 5. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia musi mieć maseczkę w drodze do i z przedszkola. Zaś w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia maseczek przez dzieci.
 6. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce.
 7. Do budynku może wejść 1 rodzic z dzieckiem. Pozostali w odległości 2 m czekają na zewnątrz na sygnał pracownika przedszkola.
 8. Rodzic z dzieckiem może wejść tylko do wyznaczonej strefy (do czytnika kart mieszkańca). Tam wczytuje kartę oraz przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola.
 9. Rodzic przyprowadzający dziecko w pierwszym dniu przekazuje pracownikowi oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz aktualnych numerów telefonów do obojga rodziców. Oświadczenie rodziców
 10. Nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 11. Zabrania się przynoszenia do przedszkola przez dziecko jedzenia, napojów oraz zabawek z domu.
 12. Należy pamiętać o wyposażeniu dziecka w dodatkową odzież zamienną w worku foliowym.
 13. Aby odebrać dziecko z przedszkola należy dzwonić przez domofon tylko do grupy VIII Smerfy. Następnie po wpuszczeniu przez nauczyciela rodzic oczekuje w wyznaczonej strefie (do czytnika kart mieszkańca - wczytuje kartę). Pracownik przedszkola przyprowadza dziecko do oczekującego rodzica. Pozostali rodzice w bezpiecznej odległości czekają na zewnątrz na swoją kolej.
 14. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie wpuszczone do przedszkola, wówczas rodzic musi dziecko zabrać do domu i skontaktować się z lekarzem.

Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 44 w Gdyni wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Zabrania się samodzielnego korzystania rodziców z dziećmi z placu zabaw przedszkola.
 2. Komunikacja z dyrektorem, nauczycielem oraz księgowością następuje tylko telefonicznie pod nr 58 629 30 62 lub e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p).
 3. Dzieci w zbliżonym wieku zostaną połączone w mało liczne grupy (max. 12 dzieci). Przez cały czas będą funkcjonowały w tej samej sali, w miarę możliwości z tymi samymi opiekunami, z zachowaniem przez nich odległości min. 1,5 m.
 4. Sale, łazienki, ciągi komunikacyjne oraz plac zabaw będą utrzymane w czystości oraz na bieżąco dezynfekowane wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci będą rotacyjnie korzystały z placu zabaw. Nie będą opuszczały terenu przedszkola.
 6. Przedszkole zapewni dzieciom bezpieczne i higieniczne żywienie. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo będzie wprowadzona szczególna ostrożność dotycząca zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwróci się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC oraz wyparzanie).
 7. Pracownicy przedszkola, mający bezpośredni kontakt z dziećmi, będą wyposażeniu w środki ochrony osobistej.
 8. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 9. Opracowano Procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka lub personelu przedszkola.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.