^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Dla Rodziców - Rekrutacja".

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
    z późzm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
    i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 44 z siedzibą ul. Tatarczana 4, 81-591 Gdynia.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Luiza Bukowska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
  3. Celem zbierania danych jest

a)   rekrutacja dzieci do przedszkola

b) wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka, art. 6 ust. 1 lit. c); art. 9 ust. 2 lit. a).

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola

i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankom przedszkola,

b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,

d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.

5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .

8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.

9. W przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

10. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:

a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,

b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,

c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).

11. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

12. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.

13. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana  dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00 - 193 Warszawa ul. Stawki 2.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.