^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Komunikat z dnia 8 kwietnia 2021r.

Do dnia 18 kwietnia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie przedszkola.

Na wniosek rodzica, w tym czasie opieką w przedszkolu objęte będą dzieci:

 • posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym,
 • rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uwaga: w czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkola wprowadza się zakaz wchodzenia rodziców do budynku, dzieci będą przekazywane pracownikowi przedszkola w drzwiach.

Rekrutacja 2021/22

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych rekrutacją do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/22 zapraszamy do lektury informacji znajdującej się w zakładce "Dla Rodziców" - Rekrutacja.

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 44 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Tatarczana 4,81-591 Gdynia, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do przedszkola. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora, Organ prowadzący oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.
 5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły/przedszkola lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Rekrutacja 2021/22 - wskazówki

Drogi Rodzicu

 1. Zaloguj się do systemu elektronicznego gdynia.pl/rekrutacja
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Wydrukuj wniosek wraz z oświadczeniami i opatrz je podpisami obojga rodziców.
 4. Jeśli jeden z rodziców jest nieobecny, to drugi musi dodatkowo złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do uzupełnienia brakującego podpisu w najbliższymi możliwym czasie.
 5. Podpisany wniosek wraz oświadczeniami i pozostałymi załącznikami, o których mowa w zasadach rekrutacyjnych umieść w kopercie i wrzuć do urny znajdującej się w przedsionku głównego wejścia do budynku przedszkola pierwszego wyboru.
 6. Po sprawdzeniu przez komisję rekrutacyjną poprawności wypełnienia wszystkich dokumentów otrzymacie Państwo mailem potwierdzenie przyjętych przez komisję dokumentów.

Sprawy bieżące

Uwaga! Ważne!

W związku z pandemią COVID-19

oraz koniecznością dezynfekcji przedszkola

od 1 września 2020r. przedszkole będzie czynne

w godzinach 7.00-17.00

Pierwszego dnia należy wyposażyć dziecko w:

1. obuwie zamienne na jasnej podeszwie (podpisane).

2. odzież zamienną  w worku foliowym (podpisane).

3. chusteczki do nosa jednorazowe.

4. pisemne upoważnienie zawierające imię i nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego osoby, która ewentualnie będzie mogła odebrać dziecko z przedszkola (dotyczy wszystkich poza rodzicami/opiekunami prawnymi).

WAŻNE!

Przypominamy o obowiązku wyrobienia Karty Mieszkańca Gdyni, która służy do rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu, co stanowi podstawę do naliczenia opłat za pobyt dziecka w placówce.

Po wyrobieniu w/w karty należy zalogować się do systemu kart mieszkańca Gdyni, następnie wprowadzić pesel dziecka, które powinno być już przypisane do naszego przedszkola. Potem wprowadzić dane wszystkich dorosłych osób (pesel oraz indywidualny numer karty mieszkańca każdej osoby), które będą upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola. 

 UWAGA!

Druk upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby trzecie - do pobrania - Upoważnienie

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.