^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

KONCERT

                                                                      Rada Rodziców

zaprasza wszystkie dzieci na koncert "Muzyczna reggaeneracja" w wykonaniu artystów zespołu Art2You, który odbędzie się 17.05.2018r. (godz.10.45 grupy młodsze, 11.30 grupy starsze) w sali gimnastycznej.

REKRUTACJA 2018/19

Rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

na rok szkolny 2018/2019

 

Strona internetowa dla rodziców dostępna 26 marca 2018 r. od godz. 9.00:

www.gdynia.pl/rekrutacja

  

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (ur. w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów

w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

 1. Przebieg rekrutacji:

 

 1. Etap wstępny – informator.

26 marca 2018 roku od godz. 9.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców
z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku

o przyjęcie dziecka, w którym rodzic deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 1. Wypełnianie Wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.

Elektroniczna rekrutacja trwa od 26 marca do 9 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00
i obejmuje :

* wprowadzanie danych dzieci do systemu

* składanie Wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających

wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście

   preferencji).

            Dwa sposoby składania Wniosków o przyjęcie dziecka :

 1. a) Rodzic wypełnia Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00
  do
  placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia Wniosku. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Wniosku.
 1. b) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” Wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00

do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).

 

W placówce pierwszego wyboru Wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.

 

 1. Rekrutacja automatyczna.

Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

 1. Wyniki rekrutacji.

 

W dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00 Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, obejmujące imiona

i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie w przedszkolu.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

 • w placówce pierwszego wyboru,
 • logując się na stronie internetowej dla rodziców.
 1. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.

           Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego,

to rodzic w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 17.00 musi udać się do placówki (przedszkola/szkoły), do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.

 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane.

 

 1. 6.   Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez

           Komisje Rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 15.00.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

 1. Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci przyjętych do przedszkola w procedurze rekrutacji.

 

 1. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach

   podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :

 

Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie) :

L. p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje  

i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(wzór oświadczenia będzie dostępny

w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)

 

110 pkt

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie

o niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego

z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

110 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie

(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

110 pkt

 

Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

(Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;

oświadczenie o zamieszkaniu dziecka

w obwodzie szkoły podstawowej

z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3

 

 

55 pkt

2.

2)dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się

w systemie dziennym;

 

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej

z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4

 

 

20 pkt

3.

3)dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,

do którego o przyjęcie ubiega się

w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;

(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)

oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; - zał. nr 5

 

 

10 pkt

4.

4)dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;

 

oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6

 

 

8 pkt

5.

5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7

 

 

 

5 pkt

6.

6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)

oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) –

zał. nr 8

 

 

 

2 pkt

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z Wnioskiem o przyjęcie.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

III. Procedura odwoławcza :

 

 1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 1. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
 1. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.
 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Rekrutacja uzupełniająca:

 

 1. Informator o wolnych miejscach:

 

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do placówki, która będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator, dostępny od 1 czerwca 2018 r. na stronie internetowej (www.gdynia.pl/rekrutacja).

Informacje o wolnych miejscach będzie można także uzyskać w przedszkolach/szkołach biorących udział w rekrutacji.

 1. Terminy.

 

         - od 1czerwca do 8 czerwca 2018 r. do godz. 1600 – złożenie Wniosku o przyjęcie oraz

             dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do przedszkola/oddziału

             przedszkolnego dysponującego wolnymi miejscami,

         - 15 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje

             Rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów

             niezakwalifikowanych,

         - do 20 czerwca 2018 r. do godz. 17.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka

           w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

        - 22 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje

             Rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016:

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc, od 20 sierpnia 2018 r.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

               rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
  na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 marca 2018 r.

do 9 kwietnia 2018 r.

do godz. 16.00

 

od 1 czerwca 2018 r.

do 8 czerwca 2018 r.

do godz. 16.00

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

    

23 kwietnia 2018 r.

o godz. 15.00

15 czerwca 2018 r.

o godz.15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 maja 2018 r.

o godz. 15.00

 

22 czerwca 2018 r.

o godz.15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca

 

x

30 sierpnia 2018 r.

o godz.15.00

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 44 w Gdyni Rights Reserved.